Jak urządzić park Krzycki? [RAPORT Z KONSULTACJI]

Zapoznaj się z raportem konsultacji dotyczącym urządzenia północnej części parku Krzyckiego.

Co konsultowaliśmy?

Konsultacje miały na celu zebranie opinii na temat urządzenia części parku Krzyckiego (pomiędzy R.O.D “Dolinka” a ul. Życzliwą). Obejmowały określenie tego, jakie funkcje może spełniać park, oraz wskazanie elementów, mogących znaleźć się na jego terenie (m.in. stref przyrody bez dostępu człowieka, stref rekreacji, edukacji i zabawy, układu ścieżek pieszych i rowerowych oraz małej architektury parkowej).

Zaprezentowano dwa warianty koncepcji zagospodarowania parku. Mieszkańcy i mieszkanki mogli wyrazić swoje zdanie podczas e-spotkania, za pomocą e-formularza/formularza opinii, a także w czasie dyżuru terenowego punktu konsultacyjnego. Zapytano też dzieci i młodzież o ich oczekiwania wobec nowego parku.

Zapoznaj się z raportem (poniżej), który zawiera opis przebiegu konsultacji, zgłoszone opinie i odpowiedzi UM. 

Czego się dowiedzieliśmy?

Opinie mieszkańców i mieszkanek na temat koncepcji zagospodarowania północnej części parku Krzyckiego były niejednorodne. W wypowiedziach podkreślano z jednej strony konieczność utrzymania naturalnego charakteru parku i ograniczonej ingerencji człowieka na tym obszarze, z drugiej – mówiono o tym, że powinna powstać infrastruktura do rekreacji i edukacji. Powtarzał się postulat zachowania bioróżnorodności i wydzielenia stref biocenotycznych, przy jednoczesnym udostępnieniu terenu dla mieszkańców i mieszkanek (poprzez sieć ścieżek i kładek). Mieszkańcom i mieszkankom zależało przede wszystkich na tym, by: 

  • było dużo zieleni (drzewa i krzewy rodzime, roślinność wodna oraz łąki),
  • podczas zagospodarowywania wykorzystane były naturalne materiały,
  • przedstawiciele różnych grup wiekowych mogli korzystać z parku. 

Wskazano różnorodne możliwości zaprojektowania strefy rekreacyjnej i edukacyjnej – głosy w tej kwestii były podzielone. 

Opinie można było wyrazić podczas spotkań, za pomocą wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną i e-formularza. Choć były różne, przeważały te o potrzebie uporządkowania terenu poddanego konsultacjom i udostępnienia go mieszkańcom.

Zdecydowana większość opinii, czyli te, które odnosiły się do realizowanego zadania, a także były zgodne z obowiązującymi przepisami, została przekazana projektantowi do wdrożenia. Pozostałe tj. te, które wykraczają poza zakres zadania, odnotowano i zostaną przekazane w formie niniejszego raportu odpowiednim jednostkom merytorycznym Urzędu Miejskiego.

 

Jaki Park Krzycki? [o koncepcji]

W przygotowaniu ostatecznej koncepcji uwzględniono opinie mieszkańców i mieszkanek, wskazujące na potrzebę jak najmniejszej ingerencji w przyrodę, zachowania i uporządkowania istniejącej roślinności oraz zadbania o to, by infrastruktura nie była zbyt rozbudowana. Uwzględniono także wypracowany latem 2020 r. (po konsultacjach społecznych) plan zagospodarowania wody na tym terenie.

Rosnące już drzewa i roślinność niższych pięter stanowić będą bazę, która zostanie wzbogacona o roślinność gatunków rodzimych, biocenotycznych oraz pełniących funkcje regulujące i oczyszczające.

Planując niezbędny system komunikacji w przyszłym parku uwzględniono istniejące na terenie gminy przedepty oraz kwestie własności gruntów; konieczność zapewnienia obsługi technicznej dla infrastruktury wodnej oraz powiązania pomiędzy sąsiednimi obiektami. 

Przychylono się do postulatów nauczycieli pobliskiej szkoły, harcerzy i osób wypowiadających się na pierwszym etapie konsultacji, by na tym terenie zlokalizować obiekty informacyjno-edukacyjne (m.in. “zielona szkoła”, ścieżka edukacyjna). Dzięki temu, że do ich budowy wykorzystane zostaną naturalne materiały, wpiszą się one w charakter miejsca oraz pozwolą podkreślić edukacyjny i przyrodniczy potencjał parku. Zaplanowano też tradycyjne ławki i leżaki, a także inne obiekty małej architektury, pozwalające w bardziej bezpośredni sposób obcować z naturą (np. drewniane kłody). Zostaną utrzymane polany umożliwiające np. wypoczynek na kocach.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom za udział w konsultacjach.

Wasz głos jest ważny!

 

Do pobrania