Zasady

Zasady subsydiarnego decydowania przez samorządy osiedlowe o realizacji osiedlowych inwestycji w latach 2020-2021 w ramach tzw. Funduszu Osiedlowego

Niniejsze Zasady (dalej Zasady), określają proporcjonalny podział środków oraz zasady i harmonogram procedowania wniosków inwestycyjnych zgłaszanych przez Osiedla w ramach tzw. Funduszu Osiedlowego w latach 2020-2021.

Zasady wypracowane zostały przez Zespół ds. reformy ustroju samorządowych jednostek pomocniczych we Wrocławiu powołany Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 696/19 z dnia 28 marca 2019 r.

  1. Fundusz Osiedlowy stanowią wyodrębnione w uchwale budżetowej i wieloletnim planie inwestycyjnym wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację wniosków inwestycyjnych zgłoszonych przez Rady Osiedli na zasadach i w trybie niżej opisanym.
  2. Rady Osiedla zgłaszają propozycje zadań inwestycyjnych do realizacji w ramach Funduszu Osiedlowego w cyklu dwuletnim.
  3. Wysokość środków Funduszu Osiedlowego w cyklu 2020-2021 zostanie opublikowana na stronie www.wroclaw.pl/fundusz-osiedlowy po 15 listopada 2019 r. z zastrzeżeniem, że ostateczna kwota środków przeznaczonych na Fundusz Osiedlowy zostanie określona w uchwale budżetowej na rok 2020 i w uchwale w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Wrocławia.
  4. Wysokość środków przypadających na poszczególne osiedla oblicza się według wzoru:

   w którym poszczególne symbole oznaczają:

   F - Kwota Funduszu Osiedlowego na lata 2020-2021
   Fn- kwota na osiedle N
   Mn-liczba mieszkań na osiedlu N
   M- liczba mieszkań-całe miasto
   Pn-powierzchnia osiedla N
   P- powierzchnia miasta

   Wynikające z zastosowania ww. wzoru proporcje podziału kwoty Funduszu Osiedlowego pomiędzy poszczególne osiedla przedstawia załącznik nr 1 do niniejszych Zasad.
  5. W ramach Funduszu Osiedlowego realizowane są wyłącznie inwestycje, których przedmiot mieści się w katalogu zadań gminy i wybrane do realizacji w oparciu o zasady ustalone w niniejszych Zasadach. W ramach Funduszu Osiedlowego nie mogą być realizowane inwestycje:
   1. które naruszają przepisy prawa, w tym sprzeczne z aktami prawa miejscowego;
   2. które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawo własności lub prawa autorskie;
   3. które są sprzeczne z decyzjami kierunkowymi i planami Prezydenta Wrocławia oraz strategiami lub programami przyjętymi przez Miasto;
   4. które zakładają wytworzenie infrastruktury poza obszarem Gminy Wrocław;
   5. które w części finansowanej w ramach Funduszu Osiedlowego zakładają wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co do której Prezydent Wrocławia nie ma możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane;
   6. które generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości danego projektu;
   7. których realizacja nie spełnia kryterium celowości i gospodarności;
   8. których realizacja byłaby sprzeczna z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
   9. których szacunkowy koszt realizacji przekracza alokację środków w danym cyklu na osiedle;
   10. które są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
   11. które naruszają zasadę poszanowania dobrych obyczajów;
   12. których istotą jest wyłącznie dokonanie przez Gminę Wrocław czynności prawnej;
   13. których realizacja jest obiektywnie niemożliwa w trakcie dwóch lat budżetowych.
  6. Złożenie wniosku inwestycyjnego w ramach Funduszu Osiedlowego musi być poprzedzone konsultacjami społecznymi przeprowadzonymi przez samorząd osiedlowy w co najmniej dwóch z następujących form: zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety. Oprócz ww. dopuszczalne jest prowadzenie dodatkowo konsultacji także w innych wybranych przez samorząd osiedlowy formach umożliwiających skuteczne wyrażenie opinii wszystkim zainteresowanym.
  7. O rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz formach w jakich będą prowadzone, Zarząd Osiedla powiadamia nie później niż w terminie 7 dni przed dniem ich rozpoczęcia poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej Rady Osiedla oraz przekazanie go w formie elektronicznej na adres fundusz.osiedlowy@um.wroc.pl do Urzędu Miejskiego Wrocławia, który niezwłocznie zamieszcza to powiadomienie na stronach www.wroclaw.pl/rozmawia oraz www.wroclaw.pl/fundusz-osiedlowy. Oprócz ww. dopuszczalne jest dokonanie powiadomień także w innych wybranych przez samorząd osiedlowy formach.
  8. Najpóźniej 14 dnia od zakończenia konsultacji Zarząd Osiedla zatwierdza notatkę podsumowującą konsultacje i zamieszcza ją na tablicy informacyjnej Rady Osiedla oraz przekazuje ją w formie elektronicznej na adres fundusz.osiedlowy@um.wroc.pl do Urzędu Miejskiego Wrocławia, który niezwłocznie zamieszcza notatkę na stronach www.wroclaw.pl/rozmawia oraz www.wroclaw.pl/fundusz-osiedlowy.
  9. O zgłoszeniu inwestycji do Funduszu Osiedlowego, Rada Osiedla decyduje w formie uchwały. Uchwała ta nie może zostać podjęta przed upublicznieniem notatki, o której mowa w pkt. 8 oraz zawiera upoważnienie dla przewodniczącego Zarządu Osiedla do modyfikacji zakresu inwestycji w toku weryfikacji, o której to modyfikacji mowa w pkt. 17. Rada Osiedla może złożyć do realizacji w ramach Funduszu Osiedlowego dowolną liczbę wniosków inwestycyjnych z zastrzeżeniem, że ich szacowana łączna wartość nie może przekroczyć 150% kwoty przypadającej na dane osiedle wyliczonej wg wzoru o którym mowa w pkt. 4.
  10. Każdy wniosek inwestycyjny do Funduszu Osiedlowego Rada Osiedla składa oddzielnie na dedykowanym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Zasad. Do formularza Rada Osiedla załącza kopię uchwały o której mowa w pkt. 9 oraz notatkę o której mowa w pkt. 8. Elektroniczne odwzorowanie treści formularza zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.wroclaw.pl/fundusz-osiedlowy. Informację o wszystkich przesłanych wnioskach inwestycyjnych Urząd Miejski Wrocławia zamieszcza na stronie internetowej www.wroclaw.pl/fundusz-osiedlowy.
  11. Każdemu zgłaszanemu wnioskowi inwestycyjnemu Rada Osiedla przypisuje liczbę rangową, w ten sposób, że nr 1 odpowiada wnioskowi, który jest proponowany do realizacji w pierwszej kolejności, nr 2 odpowiada wnioskowi, który proponowany jest do realizacji w drugiej kolejności, itd.
  12. Wnioski inwestycyjne składane są elektronicznie za pośrednictwem dedykowanej aplikacji. Formą subsydiarną, wyłącznie w przypadku awarii aplikacji, jest przesłanie wniosku na adres mailowy podany na stronie internetowej www.wroclaw.pl/fundusz-osiedlowy. Całkowita wielkość załączników (format PDF, DOC, PNG lub JPG) nie może przekraczać 10 MB.
  13. Wnioski w ramach Funduszu Osiedlowego można składać w terminach określonych w kalendarzu opublikowanym na stronie internetowej www.wroclaw.pl/fundusz-osiedlowy. Datą zgłoszenia inwestycji jest data zarejestrowania wpływu formularza w systemach elektronicznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.
  14. Złożonego wniosku inwestycyjnego nie można wycofać.
  15. Złożone wnioski inwestycyjne podlegają weryfikacji przez Urząd Miejski Wrocławia z zastrzeżeniem, że weryfikacja wniosków zgłoszonych przez poszczególne Rady Osiedli odbywa się kolejno wg liczby rangowej nadanej przez Radę Osiedla i kończy się na wniosku, przy którym łączna szacowana przez Urząd Miejski Wrocławia wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków inwestycyjnych dla danego Osiedla przekroczy kwotę wyliczoną dla danego Osiedla wg wzoru o którym mowa w pkt. 4. Wnioski inwestycyjne weryfikowane są pod względem:
   1. formalnym;
   2. zgodności z prawem oraz niniejszymi zasadami;
   3. adekwatności szacunkowego pełnego kosztu realizacji wskazanego przez Radę Osiedla;
   4. możliwości technicznej wykonalności.
  16. W przypadku uznania w toku weryfikacji, że koszty realizacji inwestycji są przez Radę Osiedla niedoszacowane, Urząd Miejski Wrocławia, dokonuje własnego szacunku kosztów realizacji projektu. Szacunek ten uwzględnia w szczególności wyniki uprzednio przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących przedsięwzięć zbliżonych przedmiotowo i zakresowo do zgłoszonej inwestycji. Do kosztów realizacji projektu wlicza się także wszelkie koszty związane z jego realizacją, w tym koszt sporządzenia dokumentacji czy przeprowadzenia prac archeologicznych. W toku weryfikacji wniosku dopuszcza się możliwość wystąpienia do właściwych podmiotów i organów o zaopiniowanie inwestycji. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy realizacja inwestycji wymagać będzie uzyskania stosownych zgód lub pozwoleń administracyjno-prawnych. W toku weryfikacji można przeprowadzić wizję lokalną w terenie. O terminie wizji zawiadamiany jest Przewodniczący właściwego Zarządu Osiedla.
  17. W toku weryfikacji Urząd Miejski Wrocławia w razie potrzeby konsultuje się z Przewodniczącym Zarządu Osiedla, który może wprowadzić zmiany do inwestycji z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą dotyczyć równocześnie istotnych elementów inwestycji oraz jej lokalizacji.
  18. Weryfikacja inwestycji dokonuje się w dwóch etapach. I etap weryfikacji kończy się opublikowaniem na stronie internetowej www.wroclaw.pl/fundusz-osiedlowy listy zweryfikowanych inwestycji zawierającej informacje o wynikach weryfikacji (pozytywna/negatywna). Może on zawierać wskazanie koniecznych modyfikacji projektu, w tym pod względem kosztów realizacji oraz stosowne rekomendacje. W przypadku negatywnego wyniku I etapu weryfikacji Zarząd Osiedla może zainicjować jej II etap zgłaszając uwagi. W uzasadnionych przypadkach II etap oceny może zostać zainicjowany przez Urząd Miejski Wrocławia. II etap weryfikacji kończy się opublikowaniem na stronie internetowej www.wroclaw.pl/fundusz-osiedlowy ostatecznej listy zweryfikowanych inwestycji zawierającej informacje o wynikach weryfikacji (pozytywna/negatywna). Wynik negatywny oznacza, że inwestycja nie będzie realizowana w ramach Funduszu Osiedlowego. Harmonogram weryfikacji inwestycji określony jest w kalendarzu publikowanym na stronie internetowej www.wroclaw.pl/fundusz-osiedlowy.
  19. Projekty realizowane są sukcesywnie wg kolejności określonej ich liczbą rangową, w szczególności dotyczy to ogłaszania i rozstrzygania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wynik postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla inwestycji z wyższą liczbą rangową przekracza kwotę przeznaczoną na daną inwestycję, dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia (dalej; Dyrektor) zawiadamia drogą elektroniczną o tym fakcie właściwy Zarząd Osiedla. Zarząd Osiedla w terminie 14 dni od otrzymania informacji zawiadamia drogą elektroniczną Dyrektora czy na realizację tej inwestycji należy przeznaczyć środki przeznaczone na realizację innej inwestycji z niższą liczbą rangową wskazując tę inwestycję. Brak powyższej informacji skutkuje unieważnieniem postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.
  20. W sytuacjach związanych z koniecznością podjęcia decyzji o przesunięciu środków pomiędzy inwestycjami realizowanymi w ramach Funduszu Osiedlowego zgłoszonymi przez daną Radę Osiedla, Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia konsultuje się z właściwym Zarządem Osiedla.
  21. W sytuacjach związanych z koniecznością podjęcia decyzji o zmianie zakresu uprzednio pozytywnie zweryfikowanej inwestycji realizowanej w ramach Funduszu Osiedlowego zgłoszonej przez daną Radę Osiedla lub decyzji o rezygnacji z realizacji inwestycji, Dyrektor konsultuje się z właściwym Zarządem Osiedla.
  22. W przypadku, gdy po ostatecznym rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla dotychczas pozytywnie zweryfikowanych inwestycji pozostały wolne środki wyliczone w danym cyklu dla danego osiedla wg wzoru o którym mowa w pkt. 4, na wniosek właściwego Zarządu Osiedla, Urząd Miejski Wrocławia dokonuje weryfikacji kolejnych projektów zgłoszonych już w ramach danego cyklu w kolejności ich liczby rangowej. Weryfikacja ta kończy się na projekcie, przy którym łączna szacowana wartość pozytywnie zweryfikowanych inwestycji przekroczy kwotę wyliczoną w danym cyklu dla danego osiedla wg wzoru o którym mowa w pkt. 4.
  23. W przypadku, gdy po ostatecznym rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla wszystkich pozytywnie zweryfikowanych inwestycji pozostały wolne środki wyliczone w danym cyklu dla danego osiedla wg wzoru o którym mowa w pkt. 4, Rada danego Osiedla może złożyć kolejne wnioski o realizację kolejnych inwestycji, które będą dalej procedowane zgodnie z niniejszymi Zasadami.