www.wroclaw.pl

  Ulga podatkowa

  Pomoc kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy ucierpieli w związku z pandemią koronawrusa.

  Przedsiębiorco, wskaż czy jesteś w którejś z wymienionych grup (proszę zaznaczyć właściwe):

  • polegającej na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu;
  • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencje;
  • twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
  • związanej ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness;
  • związanej z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów filmowych;
  • związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
  • związanej z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych);
  • działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;
  • działalności z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego;

  lub handlu detalicznego :

  • wyrobami tekstylnymi;
  • wyrobami odzieżowymi;
  • obuwiem i wyrobami skórzanymi;
  • meblami i sprzętem oświetleniowym;
  • sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego;
  • artykułami piśmiennymi i księgarskimi;

  lub  prowadzisz inną działalność, która została dotknięta konsekwencjami epidemii (wskaż jaka to działalność).

  Przedsiębiorco, określ o jaką wnioskujesz ulgę:

  • odroczenie terminu płatności na okres: od 3 do 6 miesięcy lub rozłożenie na raty w ramach pomocy de minimis.

  Wystarczy, że dołączysz następujące dokumenty:

  Wniosek można złożyć:

  • w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • w formie elektronicznej wysyłając na adres pomoc.firma@um.wroc.pl podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wydział Zarządzania Należnościami, ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław.

  Ważne

  Ze względu na Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r, w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz z uwagi na ograniczenia sposobu przemieszczania się  nie przewidujemy dostarczania wniosków osobiście do budynków Urzędu Miejskiego

  • Wniosek powinien zostać podpisany przez osobę zobowiązaną do wniesienia należności w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osoby uprawnione do składania oświadczeń woli  zgodnie z reprezentacją wskazaną w KRS w przypadku osób prawnych lub przez pełnomocnika Strony.

  Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 Kodeksu karnego. Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań prawdziwość danych w złożonym wniosku i załącznikach.