wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

17°C Pogoda we Wrocławiu
wroclaw.pl strona główna

Wyszukiwarka

Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Przedsiębiorczy Wrocław
 3. Pakiet Pomocowy
 4. Ulga cywilnoprawna

Pomoc kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy ucierpieli w związku z pandemią koronawirusa.

Reklama

Udzielanie ulg na wniosek dłużnika możliwe jest w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym i podejmowane jest w ramach uznania administracyjnego.

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań odbywa się w zgodzie z prawem Unii Europejskiej. Dział Ulg na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań, które stanowią pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) – bez konieczności notyfikacji Komisji Europejskiej, w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przypadających gminie:

 • Opłaty za najem, dzierżawę lokali komunalnych
 • Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 • opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu

W ramach ulgi możesz ubiegać się o :

 • Odroczenie terminu płatności na okres od 3 do 6 miesięcy,
 • Rozłożenie na raty, określając liczbę  wysokość rat (maksymalnie do końca 2020 r.)

Przedsiębiorco, wskaż czy jesteś w którejś z wymienionych grup (proszę zaznaczyć właściwe):

 • polegającej na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu;
 • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencje;
 • twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
 • związanej ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness;
 • związanej z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów filmowych;
 • związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
 • związanej z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych);
 • działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;
 • działalności z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego;

lub handlu detalicznego:

 • wyrobami tekstylnymi;
 • wyrobami odzieżowymi;
 • obuwiem i wyrobami skórzanymi;
 • meblami i sprzętem oświetleniowym;
 • sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego;
 • artykułami piśmiennymi i księgarskimi;

lub  prowadzisz inną działalność, która została dotknięta konsekwencjami epidemii (wskaż jaka to działalność).

Przedsiębiorco określ o jaką wnioskujesz ulgę 

odroczenie terminu płatności na okres:

 • od 3 do 6 miesięcy lub rozłożenie na raty w ramach pomocy de minimis.

Wystarczy, że dołączysz następujące dokumenty:

Wniosek można złożyć:

 • w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
 • w formie elektronicznej wysyłając na adres [email protected] podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
 • w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wydział Zarządzania Należnościami, ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław.

Ważne!

Ze względu na Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r, w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz z uwagi na ograniczenia sposobu przemieszczania się  nie przewidujemy dostarczania wniosków osobiście do budynków Urzędu Miejskiego

 • Wniosek powinien zostać podpisany przez osobę zobowiązaną do wniesienia należności w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osoby uprawnione do składania oświadczeń woli  zgodnie z reprezentacją wskazaną w KRS w przypadku osób prawnych lub przez pełnomocnika Strony.

Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 Kodeksu karnego. Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań prawdziwość danych w złożonym wniosku i załącznikach.

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl