Raport o stanie Wrocławia za rok 2018

Raport o stanie Wrocławia za rok 2018

Podczas X sesji Rady Miejskiej Wrocławia prezydent Jacek Sutryk przedstawił - zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym - Raport o stanie Wrocławia za rok 2018. Radni przyjęli raport stosunkiem głosów: 25 za, 11 przeciw, 1 wstrzymujący się.

– Spotykamy się dzisiaj, jak co roku, na sesji absolutoryjnej. Choć uczestniczyłem w nich już wcześniej jako osoba odpowiedzialna za różne agendy urzędu, po raz pierwszy staję jako prezydent Wrocławia, żeby zdać sprawę z kierowania miastem za rok 2018. Wrocław to miasto, w którym od początku 30-letniego okresu samorządności wyznawaliśmy zasadę mądrej kontynuacji. Dlatego dzisiaj staję przed państwem z Raportem o Stanie Gminy, który chciałbym traktować także jako pewien raport otwarcia mojej prezydentury. To czerwiec przyszłego roku pokaże ile z przedstawionych za chwilę współczynników i danych zmieni się we Wrocławiu na skutek pracy kierowanego przeze mnie urzędu – powiedział Jacek Sutryk.

Czytaj:

Raport o stanie miasta - demografia

Jest nas ponad 640 tys. I według GUS będzie nas coraz więcej w najbliższych latach, choć ten prognozowany wzrost nie jest duży. Wspierając rodziny będziemy chcieli, żeby ten wzrost był większy. Średnia wieku wrocławian to niemal 43 lata. Rośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym.

Finanse

Szybko rośnie budżet miasta. W ciągu ostatnich czterech lat nasze dochody wzrosły o niemal miliard złotych. Obecnie w budżecie mamy ok. 4,5 mld zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań dla Wrocławia wynosi nieco ponad 6 proc, natomiast dopuszczalny limit długu to ponad 12 proc.

W porównaniu z innymi dużymi miastami (z wyłączeniem stolicy) Wrocław jest liderem w inwestowaniu w poprawę jakości życia mieszkańców.

Gospodarka

Rosnący budżet to efekt dobrej kondycji ekonomicznej Wrocławia - rosną dochody budżetowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Spada także bezrobocie. W 2018 r. spadło ono we Wrocławiu poniżej pułapu 2 proc.

O dobrej kondycji Wrocławia świadczą także wyniki w rozmaitych raportach i rankingach. Jesteśmy drugim po Warszawie największym skupiskiem start-upów w Polsce. Jesteśmy jednym z liderów w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. Pracuje w nim już 45 tys. osób. Specjalnością Wrocławia są centra badawczo-rozwojowe i IT, a miasto jest liderem na inwestycyjnej mapie Polski. Wiele firm zdecydowało się na ulokowanie inwestycji w regionie, w tym: LG Chem, Olympus czy Schaeffler.

– Jak wcześniej zapowiedziałem, pokazuję kilka przykładów dużych inwestycji zrealizowanych w 2018 r. Są to przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę drogową i edukacyjną oraz w termomodernizacje kamienic. Do tych największych pozycji należą: budowa Osi Zachodniej za ponad 80 mln zł, budowa i przebudowa szkół ponadgimnazjalnych i szkół podstawowych za niemal 80 mln zł czy 40 mln zł wydanych na poprawę stanu technicznego infrastruktury drogowej – dodał prezydent.

Planowanie przestrzenne, architektura i budownictwo

Na samym początku 2018 r. został przyjęty najważniejszy dokument planistyczny czyli Studium. To właśnie on stanowi podstawę nie tylko dla kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ale też dla takich projektów jak „osiedla kompletne”. Studium wskazuje gdzie i w jaki sposób uzupełniać miasto, by rosła jakość życia mieszkańców – zwłaszcza na osiedlach.

Już niemal 60 proc. miasta objęte jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. To jeden z najlepszych wyników wśród największych polskich miast. Wciąż sporządzane i uchwalane są nowe plany - w zeszłym roku uchwalono 25 takich dokumentów.

Rewitalizacja i ochrona zabytków

Na ochronę zabytków miasto w zeszłym roku wydało ponad 7,6 mln zł. To więcej niż Kraków, czy Poznań. Dwa razy więcej niż Gdańsk.

Edukacja i kultura

Rośnie liczba dzieci objętych opieką przedszkolną. Rośnie także liczba przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez miasto.

– Prowadzimy 27 instytucji kultury. I – co ciekawe – wydaliśmy w zeszłym roku na kulturę niemal tyle samo pieniędzy, co w 2016 r., czyli w roku Europejskiej Stolicy Kultury. Ta kwota to ponad 138 mln zł. To pokazuje, że Europejska Stolica Kultury nie była jednorazowym wydarzeniem, a środki na kulturę stale rosną. Cały czas jesteśmy ważnym ośrodkiem kulturalnym – podkreślił prezydent Jacek Sutryk.

Środowisko

W 2018 r. zostały przeprowadzone badania źródeł pochodzenia smogu we Wrocławiu. Są trzy takie główne źródła zimą: komunikacja, ogrzewanie i napływ zanieczyszczonego powietrza spoza Wrocławia. Latem nie ma ogrzewania, więc rośnie udział smogu komunikacyjnego. Co jednak najważniejsze, spada liczba dni z przekroczeniami norm.

– W tym zakresie podejmę zdecydowaną walkę ze zjawiskiem zanieczyszczonego powietrza – dodał prezydent Wrocławia

Transport i infrastruktura

Z roku na rok rośnie liczba pasażerów podróżujących komunikacją miejską. W 2018 r. było ich już 207 mln.

Żeby ograniczyć ruch samochodowy, miasto inwestuje w parkingi „Park & Ride”, rozwój infrastruktury rowerowej czy w poprawę komfortu pieszych. Dzięki miejskim inwestycjom rośnie długość tras rowerowych.

Gospodarka komunalna

Według danych GUS za 2016 r. odsetek liczby mieszkań komunalnych w ogólnej liczbie mieszkań w mieście wynosił niemal 12 proc. Dla porównania – Kraków miał niewiele ponad 4 proc. W 2018 r. do miasta należało niemal 35 tys. mieszkań komunalnych. To wciąż ponad 10 proc. zasobów mieszkaniowych w mieście.

W raporcie można znaleźć sporo danych o działalności największej spółki – MPWiK. Spółka ta odnotowuje wzrost zarówno sprzedaży wody, jak i odbioru ścieków.

Społeczeństwo i rodzina

W 2018 r. miasto zrealizowało kolejną edycję Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego - było w nim już ponad 25 mln zł. Do realizacji wybranych zostało ponad 60 projektów.

We Wrocławiu działa ponad 4 tys. organizacji pozarządowych. W 2018 r. miasto przeznaczyło już ponad 150 mln zł na dotacje dla takich podmiotów. Zorganizowano również 2. Wrocławski Kongres Organizacji Pozarządowych.

– Zapewniamy opiekę najmniejszym dzieciom w żłobkach. W 2018 r. mieliśmy już ponad 6,5 tys. miejsc w żłobkach. Ta liczba rośnie z roku na rok. Rosną też wydatki na opiekę żłobkową. W 2018 r. wydaliśmy na ten cel już ponad 34 mln zł – wyliczał prezydent.

Z pomocy społecznej skorzystało w 2018 r. ponad 70 tys. osób. Działa 13 całodobowych Domów Pomocy Społecznej, 11 schronisk dla bezdomnych, 36 placówek opiekuńczo-wychowawczych. MOPS wydał na pomoc społeczną w 2018 r. ponad pół miliarda złotych.

Sport i turystyka

W 2018 r. Wrocław otrzymał nagrodę European Best Destination 2018. Odwiedziło nas ponad 5 mln turystów. Rośnie ruch na wrocławskim lotnisku. Stolica Dolnego Śląska finansuje także sport. Na szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo wydano ponad 4 mln zł.

Wrocławski Obszar Metropolitarny

Analizy władz miasta obejmują nie tylko Wrocław, ale także otoczenie, czyli Wrocławski Obszar Metropolitalny. W transport aglomeracyjny w latach 2017-2023 wydano niemal miliard złotych. Władze wspierają finansowo Koleje Dolnośląskie. Wrocław prowadzi również podmiejską komunikację autobusową.

– Na koniec wspomnę, że właśnie w 2018 r. przyjęliśmy nową strategię miasta – Strategię Wrocław 2030. Wraz ze Studium przestrzennym, moim prezydenckim programem oraz strategiami i programami sektorowymi tworzy ona zbiór dokumentów, które wskazują nam najważniejsze kierunki działania władz miasta na najbliższe lata. Jesteśmy świadomi wyzwań, jakie przed nami stoją. Stale monitorujemy sytuację w różnych dziedzinach życia miasta. Mam nadzieję, że także raport o stanie Wrocławia za 2018 r. dołoży się do tej wiedzy i pozwoli nam wszystkim jeszcze lepiej pracować na rzecz poprawy jakości życia w mieście – zakończył swoje wystąpienie na sesji Rady Miejskiej Wrocławia prezydent Jacek Sutryk.