Przeprowadzę audyt poboru energii elektrycznej w Urzędzie Miejskim

Wykonany został „Audyt oświetlenia wewnętrznego budynków Urzędu Miasta Wrocławia przy ulicach: Zapolskiej i Kotlarskiej. Audyt wskazał możliwe kierunki modernizacji oświetlenia w obiektach UM Wrocławia. Zawiera także analizę ekonomiczną przedsięwzięcia. W ramach prac zmierzających do obniżenia wysokości opłat za pobór energii elektrycznej w UM analizie poddano rodzaje stawek, na podstawie których dostarczana jest energia.

Rozpisane zostanie postępowanie przetargowe, który wyłoni firmę odpowiedzialną za przeanalizowanie zagadnienia i wprowadzenie ewentualnych korekt w stawkach zakupowych, tak by dodatkowo zmniejszyć wysokość ponoszonych opłat. Monitorowanie zużycia energii elektrycznej jest jednym z elementów wymaganych przez system zarządzania środowiskowego EMAS, który funkcjonuje w UMW i służy poprawie efektywności energetycznej. Zadaniem monitorowania mediów w obiektach UMW, w tym energii elektrycznej, zajmuje się Wydział Obsługi Urzędu. Monitorowanie zużycia energii elektrycznej przeprowadzane jest raz w miesiącu.