Powołam „zielony stół” - koordynujący projekty ekologiczne realizowane w urzędzie

Dbałość o ekologiczną politykę miasta oraz nowe projekty w tym obszarze są dla mnie szczególnie istotne. Rozwijając dobre praktyki w zakresie udostępniania nowych terenów zieleni w mieście, powołałem zespół „Zielony Stół”, który będzie koordynował zadania w zakresie rozwoju zieleni oraz jej ochrony na terenie Wrocławia. Zadania te wynikają bezpośrednio z przyjętej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, Polityki środowiska i zieleni „Zieleń bez granic”. Ważnymi aspektami przyjętej polityki są m.in.:
  • Realizacja projektu Karty Zieleni – to nowatorski projekt, którego celem będzie wypracowanie strategii rozwoju terenów zieleni dla każdego wrocławskiego osiedla w sposób indywidualny. Jego społeczny charakter zakłada udział mieszkańców i Rad Osiedli na każdym etapie tworzenia dokumentu. W ramach projektu mieszkańcy przedstawią najważniejsze informacje dotyczące danego osiedla oraz jego zielonej przestrzeni: jakie są priorytety oraz jak w przyszłości ma wyglądać zieleń na osiedlu.
  • Efektem projektu będzie 49 ministrategii rozwoju zieleni, zgodnej z oczekiwaniami mieszkańców.
  • Określenie priorytetów dla rozwoju ekologii miejskiej oraz jej ochrony i opracowywanie harmonogramów rozwoju terenów w skali całego miasta.
  • Nadzorowanie projektów i realizacji założeń polityki ekologicznej.
  • Gromadzenie danych i wykonywanie analiz w zakresie rozwoju nowych terenów zieleni.