O międzykulturowy dialog i otwartość wśród dzieci i młodzieży. Nabór wniosków w miejskim konkursie

300 tys. zł przekaże miasto w tym roku na realizację zadania „Wsparcie dialogu międzykulturowego w szkołach i przedszkolach”. Właśnie ruszył nabór wniosków na ogłoszony w związku z tym konkurs. Jaki jest jego cel i kto może się starać o miejską dotację?


Celem tego zadania jest podnoszenie kompetencji międzykulturowych, promowanie postaw otwartości i dialogu oraz przeciwdziałanie konfliktom międzygrupowym i interpersonalnym, dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami w środowisku szkolnym i przedszkolnym. 

Żeby go efektywnie realizować, muszą w tej materii zostać przeszkolone osoby, które pracują z dziećmi i młodzieżą, czyli m.in. nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie, pedagodzy i psychologowie.

Poza tym, kapitalne znaczenie mają wszelkie działania, które będą edukować, ale i integrować najmłodszych wrocławian, a także rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży. 

Miejskie zadanie zakłada także podejmowanie działań integracyjno-edukacyjnych dla Ambasadorów Dialogu oraz prewencyjnych w zakresie przeciwdziałania konfliktom międzykulturowym i dyskryminacji, a także wsparcia w sytuacjach kryzysowych o charakterze międzykulturowym.

Należy podkreślić, że powyższe wpisuje się w realizację wizji Wrocławia, opisaną w programie „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego 2018-2022”, czyli wspólnoty mieszkańców, którzy żyją we wzajemnym szacunku bez względu na pochodzenie, odrębność kulturową, język czy religię.

Dla kogo jest ten konkurs 

Wnioski dotacyjne w ww. konkusie mogą składać organizacje pozarządowe – zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przy czym oddziały terenowe, nieposiadające osobowości prawnej – nie mogą samodzielnie
ubiegać się o dotację. Mogą natomiast złożyć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału, który osobowość prawną posiada – wtedy w ofercie powinien być wskazany oddział, upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania publicznego.

Termin składania aplikacji –  19.02.2021 do godz. 12.00.

Co ważne: zadanie publiczne może realizować oferent, który prowadzi w sferze zadania publicznego objętego konkursem działalność nieodpłatną i/lub odpłatną pożytku publicznego, której zakres został wyodrębniony w statucie lub innym akcie wewnętrznym. Dlatego miasto nie udzieli dotacji ze swojego budżetu na zadanie publiczne, realizowane przez oferenta w ramach prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej w sferze zadania publicznego objętego konkursem – zgodnie z art. 9 ust. 3 ww. ustawy. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin realizacji działań w ramach „Wsparcia dialogu międzykulturowego w szkołach i przedszkolach”: 22.03-22.12.2021 r.

Wszystkie informacje nt. konkursu wraz z potrzebnymi załącznikami znajdują się na stronie UM Wrocławia.Zgłoś uwagę