Nabór na ławników

Informacja dla kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023. Wnioski (karta zgłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami) przyjmowane będą codziennie, w godz. od 10.00 – 14.00 w pokoju nr 211, Sukiennice 9, w terminie od 17 czerwca 2019 roku do dnia 1 lipca 2019 roku.


Od 17 czerwca do 1 lipca 2019 roku przyjmowane będą zgłoszenia na ławników sądowych we Wrocławiu. Rada Miejska Wrocławia wybierze 239 osób:

do Sądu Okręgowego we Wrocławiu – 132  ławników, w tym:

 • 40 ławników  do orzekania w sprawach z  karnych,
 • 82 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych,
 • 10 ławników do orzekania w sprawach  z zakresu prawa pracy;

do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej: 12 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych;

do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków: 6 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych;

do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieście, 89 ławników, w tym:

 • 25 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych,
 • 64 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Jak się zgłosić

Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego, której druk będzie dostępny w Urzędzie Miejskim, w następujących lokalizacjach:

 • kancelaria urzędu Sukiennice 9, sekretariat Biura Rady Miejskiej, ul. Sukiennice 9 p. 202,
 • punkt informacji Urzędu Miejskiego, Pl. Nowy Targ parter, 
 • kancelaria Urzędu Miejskiego, przy ul. Bogusławskiego 8,10.

Druki karty zgłoszenia jest również do pobrania :

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia;
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Ławnikiem sądowym może zostać  osoba która:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończyła 30 lat;
 4. jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczyła 70 lat;
 6. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7.  posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania z zakresu prawa pracy winna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej.
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydat na ławnika powinien złożyć:

Kartę zgłoszenia wraz z następującymi załącznikami:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, która powinna być opatrzona datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań
  do wykonywania funkcji ławnika, które powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
 6. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku zgłoszenia kandydata przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną
  na podstawie przepisów prawa albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis
  do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Uwaga:

przy wypełnianiu karty zgłoszenia należy zwrócić uwagę na wypełnienie części C

 • w przypadku podmiotu określonego w art. 162 paragraf 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r – Prawo o ustroju sądów powszechnych – tj.  „stowarzyszenia,  inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa” – wypełnia się  pkt. 1, 2, 3, 4 i 5,
 • w przypadku podmiotu określonego w art. 162 paragraf 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r – Prawo o ustroju sądów powszechnych – tj. „co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Wrocław”  - wypełnia się pkt. 2  i 5, podając dane jednego z 50  obywateli zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Natomiast koszty Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Wszelkie informacje udzielane będą  pod nr  tel.71 777 74 76Zgłoś uwagę