MOPS ogłasza konkurs dla NGO pomagających niepełnosprawnym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w konkursie dedykowanym rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Pula środków wynosi 700 tys. złotych. Oferty można składać w terminie do 5 czerwca 2020.

  • fot. pixabay


Działania realizowane w ramach konkursu muszą uwzględniać aktualną sytuację epidemiologiczną, a przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę możliwość wykonania zadań przy obowiązujących ograniczeniach.

Najważniejsze zasady naboru

  • Termin realizacji zadań w ramach projektu musi się zmieścić w przedziale od 1 lipca 2020 do 31 grudnia 2020.
  • Minimalny wkład własny oferenta w realizację projektu wynosi 5%. Mogą być do niego wliczane zarówno środki własne, jak i pochodzące z innych źródeł.
  • Miejsce realizacji zadania publicznego – Wrocław. W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na specyfikę zadania, możliwa jest realizacja poza Wrocławiem (na terenie Polski).

Szczegółowe informacje na temat naboru podane zostały na stronie MOPS

Gdzie i jak złożyć ofertę

  • Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR.
  • Oferty po wydrukowaniu z aplikacji należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6, II piętro.
  • Termin składania ofert upływa 5 czerwca 2020 r. o godzinie 12.00.


Zgłoś uwagę