Zadania samorządu gminnego

Co to jest samorząd i jak działa? Kto za co odpowiada?

Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego gminy, powiaty, województwa są od siebie niezależne. Nie ma pomiędzy nimi zwierzchności, a jedynie partnerstwo. Co więcej, gmina może zwracać się do powiatu i województwa o realizację konkretnych zadań, dotyczy to np. dróg powiatowych czy wojewódzkich.

Sejmik województwa – kompetencje

Samorząd wojewódzki ma decydujące znaczenie, w zakresie rozwoju regionu. Rozdzielą one blisko 60 proc. przypadających Polsce funduszy unijnych w latach 2014-2020.

Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa. Kadencja sejmiku województwa trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. W skład sejmiku województwa wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie 36.

Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:

 • statutu województwa,
 • zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,
 • zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 • uchwalanie strategii rozwoju województwa oraz programów wojewódzkich,
 • uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego,
 • podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 • uchwalanie budżetu województwa,
 • określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa,
 • rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa,
 • podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu województwa,
 • uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego,
 • uchwalanie "Priorytetów współpracy zagranicznej województwa",
 • podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej,
 • wybór i odwołanie zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia marszałka województwa,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu województwa, w tym w szczególności z działalności finansowej i realizacji programów, o których mowa w pkt 2,
 • powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa, skarbnika województwa, który jest głównym księgowym budżetu województwa,
 • podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania; emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów; tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich; przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa,
 • uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu województwa.

Rada Miejska Wrocławia – kompetencje

Rada Miejska Wrocławia liczy 37 radnych. Kadencja RM trwa 4 lata. Do jej wyłącznej kompetencji należy m.in.:

 • uchwalanie statutu Miasta,
 • ustalanie wynagrodzenia prezydenta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika i sekretarza miasta,
 • uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa miasta,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

Prezydent Wrocławia

Prezydent Miasta, zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym, jest organem wykonawczym samorządu miasta.

Do jego zadań należy m.in.:

 • reprezentuje Miasto i Urząd na zewnątrz
 • przygotowywanie projektów i wykonywanie uchwał Rady
 • zbieranie danych i analizowanie zjawisk we wszystkich istotnych dziedzinach funkcjonowania miasta, w tym również w dziedzinach podległych administracji rządowej oraz składanie Radzie sprawozdań wraz z wnioskami,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 • wykonywanie zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przepisami prawa do kompetencji Prezydenta
 • przygotowuje projekt budżetu miasta oraz zapewnia i nadzoruje jego wykonanie,
 • podejmuje decyzje w sprawach obronnych i ochrony ludności, w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
 • zabiega o unijne dofinansowanie dla miejscowych inwestycji,
 • nadzoruje miejski sztab kryzysowy,
 • wykonuje funkcje zwierzchnika służbowego i pracodawcy samorządowego wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz ustala dla nich wynagrodzenie


Zgłoś uwagę