Głosowanie osób niepełnosprawnych

Jak głosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika i co zrobić, by skorzystać z bezpłatnego transportu podczas głosowania – to tylko niektóre z informacji dla osób niepełnosprawnych, chcących wziąć udział w wyborach parlamentarnych 2015 we Wrocławiu. Zobacz, gdzie są lokale wyborcze we Wrocławiu.

 • Głosowanie osób niepełnosprawnych wybory parlamentarne we Wrocławiu

  Głosowanie osób niepełnosprawnych


1. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach
2. Prawo do głosowania korespondencyjnego
3. Prawo do głosowania przez pełnomocnika
4. Głosowanie w wybranym obwodzie głosowania w tym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
5. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a
6. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym
7. Korzystanie z bezpłatnego transportu do lokalu komisji obwodowej wyborczej


1. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców we Wrocławiu ma prawo do uzyskiwania informacji o:

– właściwym dla siebie obwodzie głosowania;

– lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy, w tym lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

– warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania;

– terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

– komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach na posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i kandydatach na senatorów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

– warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez Prezydenta Wrocławia lub przez inną upoważnioną przez Prezydenta osobę telefonicznie (numer 71 777-77-77) lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

Powrót

2. Prawo do głosowania korespondencyjnego

Głosować korespondencyjnie we Wrocławiu mogą tylko wyborcy wpisani do stałego rejestru wyborców we Wrocławiu.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę Prezydentowi Wrocławia najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów, tj. do 12 października 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców we Wrocławiu, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Wniosek o zamiarze głosowania korespondencyjnego – tutaj.

W imieniu Prezydenta wnioski o zamiarze głosowania korespondencyjnego przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich mieszczący się przy ul. G. Zapolskiej 4, pokoje 240, 241, 242, 243, w godzinach 8.00-15.15.

Wnioski można też składać w Centrach Obsługi Mieszkańca:

 •  COM I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godz. 8.00-17.15
 •  COM II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godz. 8.00-17.15
 •  COM IV przy al. M. Kromera 44 w godz. 8.00-15.15

Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego we Wrocławiu.

Wyborca, nie później niż 7. dnia przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Miejskiego Wrocławia pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Jeżeli wyborca we wniosku zadeklarował osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie (po wydrukowaniu kart do głosowania) będzie możliwy do odebrania w Urzędzie Miejskim Wrocławia w Miejskim Biurze Wyborczym – budynek Urzędu pl. Nowy Targ 1-8, pokój 116, w godzinach od 8.00 do 15.45.

Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karty do głosowania, koperta na karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na kartach do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a – jeżeli wyborca zażądał ich przesłania.

Na kartach do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

Po oddaniu głosu karty do głosowania należy umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na karty do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na karty do głosowania spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na karty do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej za pośrednictwem Poczty Polskiej, która została wyznaczona na operatora do obsługi głosowania korespondencyjnego.

Przedstawiciel Poczty Polskiej odbiera zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy na podstawie okazanego dokumentu tożsamości:

 • Najpóźniej 22 października 2015 r. – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (DzU z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), jeżeli wyborca ten w momencie doręczania lub odbierania pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez wyborcę;
 •  Najpóźniej 22 października 2015 r. – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej we Wrocławiu;
 •  Najpóźniej 21 października 2015 r. – w dowolnej placówce Poczty Polskiej na terenie kraju.

Wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do Urzędu Miejskiego Wrocławia (w godzinach pracy Urzędu) lub w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach na polskich statkach morskich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, wyborcy temu zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba że zwrócił on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

Powrót

3. Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy wpisani do stałego rejestru wyborców we Wrocławiu, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, a także wyborcy mający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym także wyborcy, mający orzeczenie organu rentowego o:

– całkowitej niezdolności do pracy,

– niezdolności do samodzielnej egzystencji,

– całkowitej niezdolności do pracy,

– o zaliczeniu do I gruру inwalidów.

– o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców we Wrocławiu lub mająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba, wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na posłów i senatorów.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed Prezydentem Wrocławia lub przed innym pracownikiem Urzędu Miejskiego Wrocławia upoważnionym przez Prezydenta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Prezydenta Wrocławia. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów, tj. do 16 października 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - tutaj.

W imieniu Prezydenta wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich Dział Ewidencji Ludności – Rejestr Wyborców mieszczący się przy ul. G. Zapolskiej 4, pokoje 221, 222 i 223, w godz. 8.00-15.15.

Wnioski można też składać w Centrach Obsługi Mieszkańca:

 •     COM I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godz. 8.00-17.15
 •     COM II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godz. 8.00-17.15
 •     COM IV przy al. M. Kromera 44 w godz. 8.00-15.15

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania (DzU Nr 157, poz. 936, z późn. zm.).

Do wniosku należy dołączyć:

– pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa – wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

– kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

– kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców we Wrocławiu.

Formularz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa – tutaj.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze Wrocławia, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do 23 października 2015 r., stosownego oświadczenia Prezydentowi Wrocławia, lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

W imieniu Prezydenta oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich Dział Ewidencji Ludności – Rejestr Wyborców mieszczący się przy ul. G. Zapolskiej 4 pokoje 221, 222 i 223 w godzinach 8:00 do 15:15.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Powrót

4. Głosowanie w wybranym obwodzie głosowania w tym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wyborca może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aby głosować w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca zamieszkania, wyborca powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania.

Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim Wrocławia, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do 20 października 2015 r.

Informacja o siedzibach obwodowych komisji wyborczych (lokalach wyborczych), w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, podawana jest do wiadomości publicznej przez Prezydenta Wrocławia w obwieszczeniu o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, tj. do 25 września 2015 r.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania – tutaj.

Wnioski składa się w Centrach Obsługi Mieszkańca:

 •     COM I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godz. 8.00-17.15
 •     COM II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godz. 8.00-17.15
 •     COM IV przy al. M. Kromera 44 w godz. 8.00-15.15

Powrót

5. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Powrót

6. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów.

Powrót

7. Korzystanie z bezpłatnego transportu do lokalu komisji obwodowej wyborczej

Osoba, mająca zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności lub mająca problemy z poruszaniem się, wraz z opiekunem, będzie mogła skorzystać  z transportu zorganizowanego przez Miejskie Biuro Wyborcze.

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach poprzedzających głosowanie (od poniedziałku do piątku) w godz. 9.00-15.00 oraz w dniu głosowania 25 października br. (niedziela) w godz. 7.30-19.00 pod numerami tel. 71 777 78 83, 71 777 79 07.

O godzinie wyjazdu decyduje kolejność przyjęcia zgłoszenia.

Powrót

źródło: Miejskie Biuro Wyborcze we WrocławiuZgłoś uwagę