wroclaw.pl strona główna Najświeższe wiadomości dla mieszkańców Wrocławia Dla mieszkańca - strona główna

Infolinia 71 777 7777

14°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 12:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Dla mieszkańca
 3. Aktualności
 4. Zmiany w świadczeniach pieniężnych w MOPS
Kobieta z małym dzieckiem siedząca przy laptopie AdobeStock
Kobieta z małym dzieckiem siedząca przy laptopie

Od początku 2024 roku ponownie będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek o dodatek osłonowy, zmienią się jednak zasady korzystania ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz wysokość zasiłku stałego. Jakie jeszcze będą zmiany i nowości w świadczeniach? Przeczytaj nasz artykuł.

Reklama

Jak informuje na swojej stronie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu od nowego roku zmieni się kilka zasad w świadczeniach, które wypłacane są klientom. Jeśli pobierasz z MOPS jakieś środki, sprawdź czy nie powinieneś wypełnić nowych wniosków lub zgłosić się do placówki.

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym zmniejszającym skutki inflacji i rosnących cen energii, które przysługuje mieszkańcom o niskich dochodach. Po raz pierwszy pojawił się w 2022 roku. Wnioski można składać od 1 stycznia. 

Dodatek przysługuje mieszkańcom, których dochód wynosi:

 • maksymalnie 2100 zł miesięcznie dla osób gospodarujących samotnie
 • maksymalnie 1500 zł miesięcznie dla osób mieszkających z kimś.

Podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2022.

Dodatek jest przyznawany również wtedy, gdy przeciętny dochód przekracza wskazane maksimum. Wtedy jest wypłacana różnica między wysokością dodatku, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. Świadczenie nie przysługuje jednak, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

Z dodatku mogą skorzystać także obywatele lub rodzina obywateli krajów UE, EFTA i Szwajcarii (posiadający prawo pobytu) oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub czasowy, którzy mają status uchodźców, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany czy są członkami rodzin cudzoziemców, którzy posiadają taki statut.

Nowy dodatek osłonowy będzie nieco wyższy niż wcześniej. Jego kwota jest uzależniona od rodzaju źródła ogrzewania. Większe świadczenie mogą otrzymać też osoby, które używają do ogrzewania domu węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie pieca do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 228,80/286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20/429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20/607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 657,80/822,25 zł dla gospodarstwa domowego, w którym jest 6 lub więcej osób

Wniosek należy złożyć między 1 stycznia a 30 kwietnia 2024 roku. Można go złożyć na piśmie w Miejskim Ośrodku Pomoc Społecznej lub internetowo przez e-puap.

Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego podasz adres poczty elektronicznej (do czego gorąco zachęcamy), prześlemy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na ten adres. Informację można również odebrać w Dziale Wsparcia Mieszkańców MOPS, Biurze Obsługi Klienta nr 1 przy ul. Hubskiej 30-32.  

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Będzie on wypłacany jednorazowo do końca czerwca 2024.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, które muszą zająć się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Od 1 stycznia w przepisach regulujących przyznawanie świadczenia pojawią się zmiany.

Od nowego roku świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało szerszej grupie osób opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami poniżej 18 roku życia. Świadczenie będzie też można łączyć z pracą zarobkową. Od stycznia wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosiła 2988 zł (podstawowa kwota).

Zmienione przepisy rozszerzają krąg osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Od nowego roku będzie ono przysługiwać:

 • matce albo ojcu,
 • innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny oraz ich małżonkom,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • nowej grupie opiekunów: rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość łączenia aktywności zawodowej z korzystaniem z tej formy pomocy. Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać opiekunom bez jakichkolwiek ograniczeń lub limitów w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ponadto świadczenie będzie przysługiwać również, gdy opiekun ma ustalone prawo do renty lub emerytury

Nowe przepisy przewidują również, że w przypadku gdy opiekun zajmuje się więcej niż jedną osobą to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o 100% na drugą i każdą kolejną osobę pod opieką. Nie ulegają natomiast zmianie rodzaje orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które są wymagane przy ubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne.

Wnioski o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach będzie można składać od 1 stycznia 2024 r. w Dziale Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Namysłowskiej 8 oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia. Wniosek będą musiały złożyć też osoby, które pobierają świadczenia na starych zasadach, a będą chciały korzystać z pomocy w oparciu o nowe przepisy.

Z wejściem w życie nowych przepisów zostają uchylone zasady przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jednak na podstawie przepisów przejściowych specjalny zasiłek opiekuńczy będzie mógł być nadal przyznawany na zasadzie „zachowania praw nabytych”. Dotyczy to również świadczenia pielęgnacyjnego.

Oznacza to, że osoby, które mają lub będą miały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na starych zasadach, mogą z nich korzystać do końca okresu, na jaki te świadczenia zostały przyznane, także wtedy, gdy podopiecznemu zostanie wydane nowe orzeczenie. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na starych będzie przysługiwać również wtedy, gdy wniosek na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy (czyli w ciągu 3 miesięcy od dnia 31 października danego roku kalendarzowego). 

W przypadku śmierci osoby wymagającej opieki opiekun zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć.

Zasiłek stały

Zasady przyznawania zasiłków stałych są określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z nimi zasiłek przyznaje się osobom spełniającym kryteria dochodowe, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy.

Z początkiem 2024 roku ulegną zmianie zasady ustalania wysokości zasiłku stałego. Inaczej będzie obliczana jego wysokość. Wzrośnie również minimalna i maksymalna kwota zasiłku. Wysokość zasiłku to różnica między 130% kryterium dochodowego a dochodem osoby starającej się o zasiłek. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego pod uwagę brane jest kryterium dochodowe na osobę w rodzinie i średni dochód.

Zgodnie z nowymi przepisami Minimalna kwota zasiłku to 100 zł, a maksymalna to 1000 zł (do tej pory było to odpowiedni 30 i 719 złotych).

Kryteria dochodowe w zakresie świadczeń społecznych nie będą podwyższone – pozostaną na obecnym poziomie, mimo tego ustalenie wyższego stosunku procentowego przy obliczaniu zasiłku (130%) jest i tak korzystne dla osób uprawnionych.

Kryterium dochodowe wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,
 • dla osoby w rodzinie – 600 zł.

Aby skorzystać z zasiłku stałego na nowych zasadach nie trzeba składać wniosku. Nowa wysokość zasiłku będzie obliczana od nowa przez pracowników Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej na podstawie przeprowadzonych wywiadów. Jeśli będzie zachodziła potrzeba uaktualnienia wywiadów pracownicy socjalni będą się kontaktować z klientami. 

Świadczenie wspierające wypłacane przez ZUS

Od 1 stycznia 2024 r. pojawia się nowy rodzaj świadczenia, czyli świadczenie wspierające, które będzie skierowane bezpośrednio do pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami, tak, aby mogły decydować jak wykorzystywane ma być otrzymywane wsparcie. Świadczenie wspierające będzie przysługiwać bez względu na dochody i niezależnie od innych form wsparcia otrzymywanych przez osoby z niepełnosprawnościami (np. niezależnie od renty socjalnej).

Warunkiem uzyskania świadczenia wspierającego jest ustalenie poziomu potrzeby wsparcia – na poziomie od 70 pkt do 100 pkt.  Decyzje o ustaleniu poziomu wsparcia będą wydawały wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast świadczenie będzie przyznawał i wypłacał  Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość świadczenia wspierającego będzie uzależniona od poziomu potrzeby wsparcia.

Wprowadzono trzy terminy, od kiedy będzie dostępne świadczenie wspierające

 • od 1 stycznia 2024 r. – dla osób z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt,   
 • od 1 stycznia 2025 r. – dla osób z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt, 
 • od 1 stycznia 2026 r. – dla osób z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 70  do 77 pkt. 

Podany wyżej harmonogram dostępności świadczenia nie będzie dotyczyć osób, które na dzień 31.12.2023 r. na podstawie przepisów dotychczasowych posiadają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, albo zasiłku dla opiekuna, a także osób które od 1.01.2024 r . zdecydują się pobierać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach – niezależnie od liczby otrzymanych punktów. 

Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy przyznane na zasadach dotychczasowych oraz zasiłek dla opiekuna, nie przysługują jeżeli osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane prawo do świadczenia wspierającego.

Osoby z niepełnosprawnościami, składając w ZUS wniosek o świadczenie wspierające będą mogły zdecydować od jakiego miesiąca chcą mieć przyznane świadczenie wspierające, dzięki czemu mogą uniknąć sytuacji dublowania się świadczeń.

Wnioski do pobrania znajdują się na stronie MOPS.

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl