wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 14°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr Robert Dymarek - MEDI-System: WSPOMAGANIE GOJENIA RAN PRZEWLEKŁYCH SKÓRY U OSÓB STARSZYCH

Kamil Eckhardt,

MEDI-System Na Dyrekcyjnej (dawniej Angel Care) jest jedynym na terenie kraju tak kompleksowym i wysokiej klasy centrum opieki nad osobami starszymi funkcjonującym w oparciu o najwyższy standard świadczonych usług dzięki zagranicznemu kapitałowi.

Reklama

    

dr Robert Dymarek

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  

  

Krótki opis działalności

Centrum stanowi nowoczesny kompleks, w skład którego wchodzą trzy podstawowe filary tj.: (1) Domu Opieki przeznaczonego dla osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu z zapewnieniem bezpiecznego środowiska i kompleksowej opieki; (2) Centrum Chorób Demencyjnych stwarzającego środowisko obniżające poziom stresu seniorów z zapewnieniem programu terapii zajęciowej oraz aktywizacji sprzyjającej podtrzymywaniu sprawności funkcji poznawczych oraz (3) Mieszkań dla Seniorów dedykowanych osobom samodzielnym ceniącym sobie komfort i aktywny styl życia.  W MEDI-System realizowana jest całodobowa opieka i pielęgnacja, prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja oraz istnieje dostęp do szerokiego wachlarza usług geriatrycznych realizowanych we współpracy z gronem specjalistów.

Co będzie wykonywane podczas realizacji projektu?

W ramach współpracy partnerskiej prowadzone będą regularne sesje zabiegowe wśród pensjonariuszy MEDI-System, cierpiących na rany przewlekłe, w oparciu o obowiązujące standardy leczenia i metodyki aplikowania fali uderzeniowej, co pozwoli na rozszerzenie i uzupełnienie aktualnego postępowania celem zwiększenia jego efektywności klinicznej. Dokonywana będzie również bieżąca ocena postępów leczenia w oparciu o systematyczne monitorowanie uzyskiwanych efektów klinicznych z użyciem dedykowanych i obiektywnych metod kontrolno-pomiarowych (planimetria, termowizja, skale kliniczne). Nie mniej jednak podkreślić należy, iż nadrzędnym celem będzie dążenie do skrócenia czasu leczenia, redukcji bólu i stresu związanego z progresją rany, minimalizacji wystąpienia powikłań, jak również wyraźnej poprawy jakości życia i aktywności dnia codziennego chorych.

Cel/istota projektu

Celem projektu będzie inicjacja współpracy partnerstwa w ramach stworzenia pierwszego we Wrocławiu, a także w Polsce (jednego z nielicznych w Europie), specjalistycznego centrum leczenia ran przewlekłych skóry u osób starszych, z zastosowaniem nowatorskiej metody terapeutycznej, jaką jest zewnątrzustrojowa fala uderzeniowa (ESW). Dążyć będziemy do opracowania i wdrożenia innowacyjnego postępowania terapeutycznego z zastosowaniem fali ESW we wspomaganiu gojenia ran skóry u ludzi celem rozszerzenia i uzupełnienia dotychczasowego standardowego leczenia chirurgicznego, farmakologicznego i fizjoterapeutycznego.

Efekt końcowy – „produkty” zarówno dla przedsiębiorcy (produkt, usługa itp.), jak i naukowca (środowisko uczelniane)

Wnioskodawcy wyrażają nadzieję, iż pozytywne rezultaty współpracy przyczynią się do realnego udoskonalenia jakości usług medycznych i rehabilitacyjnych ukierunkowanych na leczenie ran przewlekłych. Co ważne, nasze działania stanowić mogą swoisty przykład dla podobnych ośrodków na wrocławskim i dolnośląskim rynku opieki zdrowotnej, ale także o zasięgu krajowym lub nawet międzynarodowym, przekładając się na zauważalny wzrost konkurencyjności na coraz to dynamiczniej i prężniej rozwijającym się rynku opieki senioralnej. W sytuacji większego zapotrzebowania na tego rodzaju usługi niezbędne będzie zatrudnienie dodatkowego personelu specjalistycznego.

Niebagatelnym efektem końcowym dla naukowca będzie zdobycie bezcennego doświadczenia i udoskonalenie warsztatu praktycznego, co przełoży się podniesienie jakości prowadzonych badań naukowych, ale i nade wszystko procesu kształcenia studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Korzystne dla obydwu stron partnerstwa będzie nawiązanie szerszej współpracy z wrocławskim środowiskiem naukowym celem kontynuacji i rozwinięcia działalności na obszar badań naukowych. Obopólną korzyścią będzie również możliwość zaprezentowania ewentualnych wyników z obserwacji postępów leczenia na łamach ogólnoświatowych czasopism naukowych, jak również podczas międzynarodowych konferencji naukowych.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

W dobie społeczeństwa starzejącego się, przewlekłe rany tkanek miękkich, a w szczególności odleżyny, stanowić będą coraz to poważniejsze wyzwanie w opiece nad seniorami. Postępowanie lecznicze w przypadku ran przewlekłych, stanowi nadal istotny problem medyczny o charakterze interdyscyplinarnym. Ocenia się, że 60-70% z wszystkich odleżyn dotyczy osób po 65-70 roku życia, w szczególności chorych przebywających na oddziałach geriatrycznych i opiekuńczo-leczniczych.

Bez względu na statystyki, to właśnie ludzie starsi, a także osoby długotrwale unieruchomione są szczególnie narażone na rozwój odleżyn. Pierwszoplanowym celem leczenia ran przewlekłych jest stworzenie optymalnych warunków do fizjologicznej odbudowy i integracji tkanek miękkich. W tym celu, oprócz standardowego leczenia farmakologicznego i chirurgicznego, a także pielęgnacji rany, stosowana jest również szeroka gama metod fizjoterapeutycznych.

W ostatnim czasie ukazują się wiarygodne doniesienia traktujące o skutecznym i bezpiecznym stosowaniu terapii falą ESW, jako metody wspomagającej proces leczenia ran tkanek miękkich, polegającej na nieinwazyjnym i bezpiecznym aplikowaniu energii akustycznej (mechanicznej) bezpośrednio do tkanek pacjenta. Motywacją do podjęcia współpracy w ramach programu MOZART było stworzenie nowoczesnego i interdyscyplinarnego centrum leczenia ran przewlekłych z użyciem fali ESW, jako obiecującej metody wspomagającej proces regeneracji i gojenia ran tkanek miękkich.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl