5. edycja stypendiów artystycznych prezydenta Wrocławia. Trwa nabór

Do 31 marca 2021 Urząd Miasta czeka na wnioski artystów, którzy chcieliby wziąć udział w programie stypendialnym. Artyści mogą się ubiegać o półroczne stypendium w wysokości 2500 zł miesięcznie w 7 dziedzinach (muzyka, teatr, sztuki wizualne, taniec, literatura, film, upowszechnianie kultury). Rozstrzygnięcie nastąpi do 9 czerwca. W minionym roku Wrocław przeznaczył aż 1,4 mln zł na stypendia artystyczne (w tym także te dla dzieci i młodzieży).


Stypendia mogą być przeznaczone tylko na realizację konkretnych pomysłów artystycznych.

Z uwagi na obchody Roku Tadeusza Różewicza, Urząd zachęca do rozważenia osoby Poety i jego twórczości jako możliwego tematu przedsięwzięć twórczych.

Zobaczcie laureatów IV naboru stypendialnego

Wnioski stypendialne składają sami zainteresowani twórcy, przedstawiając dotychczasowy dorobek i projekt przedsięwzięcia związanego z Wrocławiem.

Autorski zamysł należy opisać, podać cel i zakładane rezultaty, pamiętając, że stypendium nie może być wydatkowane na zakup środków trwałych, dofinansowanie nauki, czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Stypendystów wiązać będzie umowa z Gminą Wrocław.

Jak złożyć wniosek

Wnioski stypendialne zainteresowani składają wyłącznie w swoim imieniu i wg ustalonego wzoru. Wzór wniosku znajdziecie tutaj.

Podpisane własnoręcznie wnioski o stypendia na drugie półrocze 2021 roku należy składać w terminie do 31 marca 2021 r.

  • w wersji papierowej

w Urzędzie Miejskim Wrocławia (Wydział Kultury),
ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,

  • lub elektronicznej

e-mail: stypendia.kultura@um.wroc.pl
na kopercie lub w tytule maila wpisując: „stypendia - Wydział Kultury”.

W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną:

załączniki należy przekazywać za pośrednictwem serwisów przesyłania plików o dużej objętości, np. www.wetransfer.com, a link do przesyłanych w ten sposób dokumentów umieścić w tym samym mailu co wniosek.
wniosek powinien być wysłany w dwóch formatach: .pdf (z własnoręcznym podpisem) oraz tekstowym, zapisanym jako .doc, .docx lub .rtf.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia i korekty złożonego wniosku przed końcem naboru.

Wyniki do 9 czerwca

Wysokość stypendium wynosi 2500 zł brutto miesięcznie. Stypendium wypłacane będzie przez 6 miesięcy na podstawie umowy stypendialnej.

Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokona Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Wrocławia. W skład Komisji wchodzić będą osoby reprezentujące Gminę Wrocław i środowiska artystyczne, naukowe oraz organizacje pozarządowe.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 9 czerwca 2021 r. Wyniki konkursu zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.Zgłoś uwagę