Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Dokumenty dotyczące powołania rady:  

Uchwała nr XXXVII/803/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie nr 7911/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 września 2017 r. w sprawie powołania Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

O radzie:

Wrocławska Rada Pożytku Publicznego jest ciałem powoływanym przez prezydenta Wrocławia. Ma charakter inicjatywny i doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

Do zadań rady należy w szczególności: opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;  opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych; udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

W skład rady wchodzą przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych (6 osób wyłonionych w wyborach), dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia oraz dwóch reprezentantów Prezydenta Wrocławia. Łącznie 10 osób.

Kadencja rady trwa 3 lata.

Skład rady - kadencja 2017 - 2020

Przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych:

Karolina Mróz,
Grzegorz Tymoszyk,
Damian Wojciech Dudała,
Paweł Jacek Suś,
Błażej Zając,
Krzysztof Nowak

Przedstawiciele Prezydenta Wrocławia:

Barbara Radomska
Jacek Sutryk

Przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia:

Jan Chmielewski,
Michał Piechel;

Prezydium WRDPP:

Karolina Mróz - przewodniczący
Grzegorz Tymoszyk - wiceprzewodniczący
Damian Wojciech Dudała - sekretarz

Adres korespondencyjny WRDPP:
Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego za pośrednictwem Biura ds. Partycypacji Społecznej
Urząd Miejski Wrocławia
ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław
e-mail: wrdpp@um.wroc.pl
Wiecej informacji: http://bip.um.wroc.pl/artykuly/179/wrdpp

Osoba do bezpośredniego kontaktu:
Obsługa WRDPP: kamil.matuszewski@um.wroc.plZgłoś uwagę