wroclaw.pl strona główna Wrocławski Budżet Obywatelski

Infolinia 71 777 7777

8°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 16:55

wroclaw.pl strona główna
  1. Wrocławski Budżet Obywatelski
  2. Lista projektów 2023
  3. Projekt nr 86

Nr projektu Nr projektu 86

PROJEKT OSIEDLOWY:
do 1 000 000 zł

Zielony Tarnogaj 2.0 - #KolejnaZieleń - Mały [WBO. 2023]

Głosów: 3 472

zieleń/rekreacjaKategoria

1 000 000 złBudżet zweryfikowany

Wybrany w głosowaniu Status

3 472

oddanych głosów

Lider projektu: ADAM KILJAN

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami:
1. Ul. Nyska - ocena pozytywna w zakresie nasadzeń krzewów, ze względu na system korzeniowy istniejących drzew zalecane jest wykonanie żywopłotu wzdłuż granic pasów zieleni zamiast skupin krzewów na całości darni. Konieczność zachowania widoczności i skrajni od elementów drogi.
2. Ul. Piękna (sięgacz) - nasadzenia drzew zaplanowane są przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Ocena pozytywna w zakresie nasadzeń krzewów i zabezpieczenia przed parkowaniem. Możliwe jest poszerzenie chodnika o dodatkowe 0,5 m, w granicach pasa drogowego. Pozostała część chodnika znajduje się poza pasem drogowym na terenie przynależącym do budynku mieszkalnego. Konieczność zachowania widoczności i skrajni od elementów drogi. Realizacja prac jest możliwa wyłącznie na terenie działek gminnych.
3. Ul. Piękna-Armii Krajowej - ocena pozytywna w zakresie lokalizacji łąki kwietnej, konieczność dopasowania składu gatunkowego do warunków miejskich, ze względu na widoczność należy unikać wysokich roślin. Konieczność zachowania widoczności i skrajni od elementów drogi. Realizacja prac jest możliwa wyłącznie na terenie działek gminnych.
4. Ul. Piękna - ocena pozytywna w zakresie nasadzeń krzewów, nasadzenia drzew możliwe do wykonania w ograniczonym zakresie ze względu na infrastrukturę podziemną. Ilość nasadzeń możliwa do ustalenia po określeniu przez zarządcę pasa drogowego możliwości przebudowy chodnika. Konieczność zachowania widoczności i skrajni od elementów drogi oraz ujęcia w projekcie istniejących i docelowych zjazdów.
5. Nasadzenia drzew:
- ul. Międzyleska - możliwość wykonania nasadzeń w formie szpalerów na wys. numerów 9-11 oraz 4a (w miejscu po usuniętych topolach), brak możliwości posadzenia drzew przy Międzyleskiej 6b (przerwa w szpalerze) i 6e ze względu na infrastrukturę podziemną.
- ul. Klimasa - możliwość nasadzenia drzew w szpalerze świerków przy 37c i jednego drzewa przy posadzonych jesienią 2022r. lipach na wys. numerów 1-5. W pozostałych wspomnianych lokalizacjach brak możliwości wykonania nasadzeń ze względu na infrastrukturę podziemną.
- ul. Gazowa - przy pętli tramwajowej (18 i 22): ocena pozytywna; ul. Gazowa 4-6 - możliwość nasadzenia drzewa w luce w szpalerze, ul. Gazowa 2a (przy skrzyżowaniu z Ziębicką) brak możliwości wykonania nasadzenia ze względu na infrastrukturę podziemną.
- ul. Bogedaina - nasadzenia drzew w południowej części ulicy możliwe w ograniczonym zakresie ze względu na podziemne sieci przesyłowe.
- ul. Jesionowa 50-74 - możliwość posadzenia szpaleru wzdłuż pasa zieleni pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniem. Przy planowaniu układu drzew należy unikać kolizji z istniejącą infrastrukturą (oświetlenie, sieci podziemne).
- plac przy Kościele Św. Ducha i mniejszy skwer w stronę al. Armii Krajowej - nasadzenia drzew możliwe w ograniczonym zakresie ze względu na infrastrukturę podziemną. Konieczność zachowania widoczności i skrajni od elementów drogi, ujęcia w projekcie istniejących i docelowych zjazdów oraz istniejących sieci podziemnych.
Realizacja prac odbędzie się w oparciu o projekt nasadzeń obejmujący dobór gatunkowy oraz dokładną lokalizację każdego z drzew, krzewów i łąk kwietnych z uwzględnieniem infrastruktury podziemnej, którą należy sporządzić do każdej z lokalizacji. W oparciu o to opracowanie należy zweryfikować ilość materiału roślinnego. Tereny objęte wnioskiem to często pasy drogowe z pełną infrastrukturą i sieciami uzbrojenia podziemnego. Wszystkie nasadzenia mogą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na etapie realizacji zostanie uzgodniony z Liderem szczegółowy zakres do wysokości wnioskowanej kwoty. Konieczność zachowania widoczności i skrajni od elementów drogi. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 1 000 000 zł, jednak ze względu na szeroki zakres możliwe, że konieczne będzie etapowanie projektu. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu aktualnego poziomu cen. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Załączniki mają charakter wyłącznie pomocniczy, a w przypadku rozbieżności między opisem projekt, a załącznikiem, decydujący jest opis projektu. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej konieczne będzie uzyskanie zaleceń/postanowień/decyzji konserwatorskich Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, których treść może mieć istotny wpływ na ostateczny kształt projektu. Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 86 i 134.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami dla poniższych lokalizacji: 1. Ul. Nyska - opinia pozytywna w zakresie nasadzeń krzewów, ze względu na system korzeniowy istniejących drzew zalecane jest wykonanie żywopłotu wzdłuż granic pasów zieleni zamiast skupin krzewów na całości darni. Konieczność zachowania widoczności i skrajni od elementów drogi. 2. Ul. Piękna (sięgacz) - nasadzenia drzew zaplanowane są przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Opinia pozytywna w zakresie nasadzeń krzewów i zabezpieczenia przed parkowaniem. Możliwe jest poszerzenie chodnika o dodatkowe 0,5 m, w granicach pasa drogowego. Pozostała część chodnika znajduje się poza pasem drogowym na terenie przynależącym do budynku mieszkalnego. Konieczność zachowania widoczności i skrajni od elementów drogi. Realizacja prac jest możliwa wyłącznie na terenie działek gminnych. 3. Ul. Piękna-Armii Krajowej - opinia pozytywna w zakresie lokalizacji łąki kwietnej, konieczność dopasowania składu gatunkowego do warunków miejskich, ze względu na widoczność należy unikać wysokich roślin. Konieczność zachowania widoczności i skrajni od elementów drogi. Realizacja prac jest możliwa wyłącznie na terenie działek gminnych. 4. Ul. Piękna - opinia pozytywna w zakresie nasadzeń krzewów, nasadzenia drzew możliwe do wykonania w ograniczonym zakresie ze względu na infrastrukturę podziemną. Ilość nasadzeń możliwa do ustalenia po określeniu przez zarządcę pasa drogowego możliwości przebudowy chodnika. Konieczność zachowania widoczności i skrajni od elementów drogi oraz ujęcia w projekcie istniejących i docelowych zjazdów. 5. Nasadzenia drzew: - ul. Międzyleska - możliwość wykonania nasadzeń w formie szpalerów na wys. numerów 9-11 oraz 4a (w miejscu po usuniętych topolach), brak możliwości posadzenia drzew przy Międzyleskiej 6b (przerwa w szpalerze) i 6e ze względu na infrastrukturę podziemną. - ul. Klimasa - możliwość nasadzenia drzew w szpalerze świerków przy 37c i jednego drzewa przy posadzonych jesienią 2022r. lipach na wys. numerów 1-5. W pozostałych wspomnianych lokalizacjach brak możliwości wykonania nasadzeń ze względu na infrastrukturę podziemną. - ul. Gazowa - przy pętli tramwajowej (18 i 22): ocena pozytywna; ul. Gazowa 4-6 - możliwość nasadzenia drzewa w luce w szpalerze, ul. Gazowa 2a (przy skrzyżowaniu z Ziębicką) brak możliwości wykonania nasadzenia ze względu na infrastrukturę podziemną. - ul. Bogedaina - nasadzenia drzew w południowej części ulicy możliwe w ograniczonym zakresie ze względu na podziemne sieci przesyłowe. - ul. Jesionowa 50-74 - możliwość posadzenia szpaleru wzdłuż pasa zieleni pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniem. Przy planowaniu układu drzew należy unikać kolizji z istniejącą infrastrukturą (oświetlenie, sieci podziemne). - plac przy Kościele Św. Ducha i mniejszy skwer w stronę al. Armii Krajowej - nasadzenia drzew możliwe w ograniczonym zakresie ze względu na infrastrukturę podziemną. Konieczność zachowania widoczności i skrajni od elementów drogi, ujęcia w projekcie istniejących i docelowych zjazdów oraz istniejących sieci podziemnych. Realizacja ma się odbyć w oparciu o projekt nasadzeń obejmujący dobór gatunkowy oraz dokładną lokalizację każdego z drzew, krzewów i łąk kwietnych z uwzględnieniem infrastruktury podziemnej, którą należy sporządzić do każdej z lokalizacji. W oparciu o to opracowanie należy zweryfikować ilość materiału roślinnego. Tereny objęte wnioskiem to często pasy drogowe z pełną infrastrukturą i sieciami uzbrojenia podziemnego. Wszystkie nasadzenia mogą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na etapie realizacji zostanie uzgodniony z Liderem szczegółowy zakres do wysokości wnioskowanej kwoty. Konieczność zachowania widoczności i skrajni od elementów drogi. Opinia negatywna dla poniższych lokalizacji: 1. Ul. Ziębicka - zaznaczony fragment przeznaczony jest pod kompleksowe zagospodarowanie zielenią dla Wrocławskich Inwestycji. Tym samym projekt nie powinien być procedowany w ramach WBO, ponieważ nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. 2. Ul. Ziębicka 32 - teren przeznaczony pod nasadzenia Wrocławskie Inwestycje, na wys. numeru 44 (od skrzyżowania z ul. Morelową, wzdłuż ROD) - pas zieleni znajduje się na działce rolnej nr 10/2 AM-11 obręb Gaj, która objęta jest umowami dzierżawy. Przy skrzyżowaniu z ul. Ziębicką (wzdłuż szpaleru młodych drzew, od strony ROD) pas zieleni na działce drogowej ma szerokość 3,5 m, pozostała część na ww. działce nr 10/2. Na działce rolnej brak kolizji z infrastrukturą podziemną, jednak teren wymaga odrolnienia i jest dzierżawiony. Tym samym projekt nie powinien być procedowany w ramach WBO, ponieważ nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 2), 5) i 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. 3. Al. Armii Krajowej, ul. Łagiewnicka - teren przeznaczony pod nasadzenia Wrocławskich Inwestycji. Tym samym projekt nie powinien być procedowany w ramach WBO, ponieważ nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. 4. Skrzyżowanie ul. Armii Krajowej i Pięknej - opinia negatywna ze względu na fakt, że w tym miejscu zaplanowano nasadzenie drzew przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Tym samym projekt nie powinien być procedowany w ramach WBO, ponieważ nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. 5. Ul. Tarnogajska 11-13 - brak możliwości wykonania nasadzenia ze względu na infrastrukturę podziemną (linie energetyczne). 6. Ul. Kamieniecka - brak możliwości wykonania nasadzeń ze względu na infrastrukturę podziemną (sieć gazowa). 7. Ul. Sernicka - w miejscu po usuniętym drzewie - brak możliwości posadzenia nowego drzewa ze względu na podziemną sieć energetyczną i sąsiedztwo słupa oświetleniowego (w przyszłości nastąpiłaby kolizja korony z latarnią). Projekt w zakresie pkt. 5-7 nie spełnia kryterium określonego w § 7 ust. 2 pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 1 000 000 zł, jednak ze względu na szeroki zakres możliwe, że konieczne będzie etapowanie projektu. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Załączniki mają charakter wyłącznie pomocniczy, a w przypadku rozbieżności między opisem projekt, a załącznikiem, decydujący jest opis projektu. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej konieczne będzie uzyskanie zaleceń/postanowień/decyzji konserwatorskich Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, których treść może mieć istotny wpływ na ostateczny kształt projektu. Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 85, 86 i 134.

Opis projektu

Celem projektu jest nasadzenie nowych drzew i krzewów na osiedlu Tarnogaj. Teren osiedla Tarnogaj obfituje w liczne miejsca i skwery, w których można posadzić drzewa lub krzewy.

Uzasadnienie projektu

Tarnogaj to szybko rozwijające się osiedle Wrocławia. Budowa nowych osiedli, zmniejszenie powierzchni, która zapewnia naturalną retencję wód opadowych i zagęszczenie ilości mieszkańców sprawia, że istnieje potrzeba zwiększenia ilości zieleni. Drzewa i krzewy pochłaniać będą samochodowe spaliny, jak i niwelować efekt „wyspy ciepła”, która latem tworzy się nad miastem i osiedlem Tarnogaj. Nowe drzewa i krzewy z pewnością nie tylko zredukują poziom zanieczyszczeń, pozwolą obniżyć temperaturę otoczenia latem, ale i sprzyjać będą naturalnej retencji wód opadowych, zwłaszcza podczas intensywnych opadów, które z uwagi na zmiany klimatu coraz częściej będą występować.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy i Mieszkanki osiedla Tarnogaj oraz Wrocławia

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

50.000

Elementy projektu

300 x drzewa
25000 x krzewy
5 x łąki

Lokalizacja

Pomiń mapę

projekt osiedlowy Lokalizacja

Tarnogaj Osiedle

Lokalizacja szczegółowa brak.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

Do nieważnych zostały zaliczone przypadki niezgodnego z zasadami wypełnienia kart papierowych, niepotwierdzenia głosu kodem SMS, powtórnego oddania głosu z użyciem tego samego nr PESEL.

3 472

Liczba głosów: internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław w dniu 12.10.

Dotyczy głosów ważnych.

Internet

3 467

Papier

5

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Dotyczy głosów ważnych.

Kobiety

1 852

Mężczyźni

1 620

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.