wroclaw.pl strona główna Wrocławski Budżet Obywatelski

Infolinia 71 777 7777

8°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 17:35

wroclaw.pl strona główna
  1. Wrocławski Budżet Obywatelski
  2. Lista projektów 2023
  3. Projekt nr 134

Nr projektu Nr projektu 134

PROJEKT PONADOSIEDLOWY:
do 3 000 000 zł

Zielony Tarnogaj 2.0 - #KolejnaZieleń - Duży [WBO. 2023]

Głosów: 3 184

zieleń/rekreacjaKategoria

3 000 000 złBudżet zweryfikowany

Wybrany w głosowaniu Status

3 184

oddanych głosów

Lider projektu: ADAM KILJAN

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami dla poniższych lokalizacji należących do Gminy Wrocław:
1. Ul. Nyska - ocena pozytywna w zakresie nasadzeń krzewów ze względu na system korzeniowy istniejących drzew zalecane jest wykonanie żywopłotu wzdłuż granic pasów zieleni zamiast skupin krzewów na całości darni. Konieczność zachowania widoczności i skrajni od elementów drogi
2. Ul. Nyska 67-99 - konieczność uzgodnienia nasadzeń z gestorami sieci podziemnych
3. Ul. Piękna 23 - w obrębie działki występują dojrzałe grupy mieszanego drzewostanu, resztą terenu jest darń. Konieczność zachowania widoczności i skrajni od elementów drogi
4. Ul. Piękna (sięgacz) - nasadzenia drzew zaplanowane są przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Ocena pozytywna w zakresie nasadzeń krzewów i zabezpieczenia przed parkowaniem. Możliwe jest poszerzenie chodnika o dodatkowe 0,5 m, w granicach pasa drogowego. Pozostała część chodnika znajduje się poza pasem drogowym na terenie przynależącym do budynku mieszkalnego. Konieczność zachowania widoczności i skrajni od elementów drogi. Realizacja prac jest możliwa wyłącznie na terenie działek gminnych
5. Ul. Piękna - ocena pozytywna. Teren jest zabezpieczony przed nielegalnym parkowaniem drewnianymi słupkami. Konieczność zachowania widoczności i skrajni od elementów drogi oraz ujęcia w projekcie istniejących i docelowych zjazdów
6. Ul. Ziębicka (k) - konieczność zachowania widoczności i skrajni od elementów drogi oraz uzgodnienia nasadzeń z gestorami sieci podziemnych. Realizacja prac jest możliwa wyłącznie na terenie działek gminnych
7. Pętla Tarnogaj - konieczność uzgodnienia nasadzeń z MPK oraz zachowania widoczności i skrajni od elementów drogi
8. Teren na rogu skrzyżowania ul. Armii Krajowej i ul. Piękniej
9. Ul. Jesionowa
10. Plac przy Kościele Św. Ducha przy al. Armii Krajowej
11. Ul. Klimasa
12. Skrzyżowanie ul. Paczkowskiej i Nyskiej
13. Ul. Tarnogajska
14. Ul. Gazowa
15. Ul. Ziębicka/Morwowa
16. Ul. Gazowa/Międzyleska
17. Ul. Ziębicka 44
18. Ul. Klimasa 1
19. Ul. Klimasa 34 i 37
20. Ul. Gazowa 18 - z uwagi na infrastrukturę podziemną oraz sąsiedztwo z trakcją należy uzgodnić daną lokalizację z MPK; ocena negatywna w zakresie sadzenia drzew w łukach skrzyżowań
21. Ul. Łagiewnicka 9
Projekt został oceniony negatywnie dla lokalizacji na ul. Morwowej (h), ponieważ teren przeznaczony pod nasadzenia w ramach "Wrośnij we Wrocław". Projekt w tej lokalizacji nie powinien być procedowany w ramach WBO, ponieważ nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Realizacja prac odbędzie się w oparciu o projekt nasadzeń obejmujący dobór gatunkowy oraz dokładną lokalizację każdego z drzew, krzewów i łąk kwietnych z uwzględnieniem infrastruktury podziemnej, którą należy sporządzić do każdej z lokalizacji. W oparciu o to opracowanie należy zweryfikować ilość materiału roślinnego. Tereny objęte wnioskiem to często pasy drogowe z pełną infrastrukturą i sieciami uzbrojenia podziemnego. Wszystkie nasadzenia mogą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na etapie realizacji zostanie uzgodniony z Liderem szczegółowy zakres do wysokości wnioskowanej kwoty. Konieczność zachowania widoczności i skrajni od elementów drogi. Szacunkowy koszt realizacji pozytywnie ocenionego zakresu wynosi 3 000 000 zł , jednak ze względu na szeroki zakres możliwe, że konieczne będzie etapowanie projektu. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu aktualnego poziomu cen. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Załączniki mają charakter wyłącznie pomocniczy, a w przypadku rozbieżności między opisem projekt, a załącznikiem, decydujący jest opis projektu. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej konieczne będzie uzyskanie zaleceń/postanowień/decyzji konserwatorskich Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, których treść może mieć istotny wpływ na ostateczny kształt projektu. Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 86 i 134.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami dla poniższych lokalizacji należących do Gminy Wrocław: 1. Ul. Nyska - opinia pozytywna w zakresie nasadzeń krzewów ze względu na system korzeniowy istniejących drzew zalecane jest wykonanie żywopłotu wzdłuż granic pasów zieleni zamiast skupin krzewów na całości darni. Konieczność zachowania widoczności i skrajni od elementów drogi. 2. Ul. Nyska 67-99 - konieczność uzgodnienia nasadzeń z gestorami sieci podziemnych. 3. Ul. Piękna 23 - w obrębie działki występują dojrzałe grupy mieszanego drzewostanu, resztą terenu jest darń. Konieczność zachowania widoczności i skrajni od elementów drogi. 4. Ul. Piękna (sięgacz) - nasadzenia drzew zaplanowane są przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Opinia pozytywna w zakresie nasadzeń krzewów i zabezpieczenia przed parkowaniem. Możliwe jest poszerzenie chodnika o dodatkowe 0,5 m, w granicach pasa drogowego. Pozostała część chodnika znajduje się poza pasem drogowym na terenie przynależącym do budynku mieszkalnego. Konieczność zachowania widoczności i skrajni od elementów drogi. Realizacja prac jest możliwa wyłącznie na terenie działek gminnych. 5. Ul. Piękna - opinia pozytywna. Teren jest zabezpieczony przed nielegalnym parkowaniem drewnianymi słupkami. Konieczność zachowania widoczności i skrajni od elementów drogi oraz ujęcia w projekcie istniejących i docelowych zjazdów. 6. Ul. Ziębicka (k) - konieczność zachowania widoczności i skrajni od elementów drogi oraz uzgodnienia nasadzeń z gestorami sieci podziemnych. Realizacja prac jest możliwa wyłącznie na terenie działek gminnych. 7. Ul. Morwowa - konieczność zachowania widoczności i skrajni od elementów drogi. 8. Pętla Tarnogaj - konieczność uzgodnienia nasadzeń z MPK oraz zachowania widoczności i skrajni od elementów drogi. 9. Teren na rogu skrzyżowania ul. Armii Krajowej i ul. Piękniej 10. Ul. Jesionowa 11. Plac przy Kościele Św. Ducha przy al. Armii Krajowej 12. Ul. Klimasa 13. Skrzyżowanie ul. Paczkowskiej i Nyskiej 14. Ul. Tarnogajska 15. Ul. Gazowa 16. Ul. Ziębicka/Morwowa 17. Ul. Gazowa/Międzyleska 18. Ul. Ziębicka 44 19. Ul. Klimasa 1 20. Ul. Klimasa 34 i 37 21. Ul. Gazowa 18 - z uwagi na infrastrukturę podziemną oraz sąsiedztwo z trakcją należy uzgodnić daną lokalizację z MPK; opinia negatywna w zakresie sadzenia drzew w łukach skrzyżowań 22. Ul. Łagiewnicka 9 Opinia negatywna dla poniższych lokalizacji: 1. Skrzyżowanie ul. Piękna/Aleja Armii Krajowej - w tej lokalizacji zaplanowane są nasadzenia przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Projekt w tej lokalizacji nie powinien być procedowany w ramach WBO, ponieważ nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. 2. Al. Armii Krajowej - teren przeznaczony pod nasadzenia Wrocławskich Inwestycji. Projekt w tej lokalizacji nie powinien być procedowany w ramach WBO, ponieważ nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. 3. Ul. Międzyleska - niezależnie od WBO realizowana jest budowa chodnika przez podmiot prywatny. Do momentu zakończenia prac budowlanych nie jest możliwe wykonanie nasadzeń, aby nie doszło do prac straconych. Projekt w tej lokalizacji nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. 4. Ul. Sernicka - wskazana lokalizacja nie należy do Gminy Wrocław. Projekt w tym zakresie nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. 5. Ul. Kamieniecka - ze względu na zbyt gęstą i bujną roślinność nie ma możliwości dodatkowych nasadzeń. Projekt w tym zakresie nie spełnia kryterium określonego w § 7 ust. 2 pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. 6. Ul. Ziębicka (g) - zaznaczony fragment przeznaczony jest pod kompleksowe zagospodarowanie zielenią dla Wrocławskich Inwestycji. Tym samym projekt nie powinien być procedowany w ramach WBO, ponieważ nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. 7. Ul. Bogedeina - opinia negatywna. W pobliżu ul. Bogedeina realizowana jest inwestycja przez podmiot prywatny. Do momentu docelowego zagospodarowanie terenu niewiadomo czy możliwa będzie realizacja zakresu wskazanego w niniejszym projekcie. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Wskazany we wniosku zakres przekracza budżet 1 000 000 zł. W związku z powyższym do Lidera należy decyzja czy zgadza się na przeniesienie projektu do puli ponadosiedlowej z szacunkowym kosztem realizacji inwestycji 3 000 000 zł czy chce ograniczyć zakres projektu do kwoty 1 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu aktualnego poziomu cen. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Załączniki mają charakter wyłącznie pomocniczy, a w przypadku rozbieżności między opisem projektu, a załącznikiem decydujący, jest opis projektu. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej konieczne będzie uzyskanie zaleceń/postanowień/decyzji konserwatorskich Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, których treść może mieć istotny wpływ na ostateczny kształt projektu. Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 85, 86 i 134.

Opis projektu

Celem projektu jest nasadzenie nowych drzew i krzewów na osiedlu Tarnogaj. Teren osiedla Tarnogaj obfituje w liczne miejsca i skwery, w których można posadzić drzewa lub krzewy w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego znajdują się również wyznaczone liczne szpalery drzew, które nie w pełni zostały nasadzone lub które posiadają liczne ubytki.
Budżet w aktualnym głosowaniu zostanie przeznaczony na nasadzenia nowej roślinności, głownie drzew w celu ich zagęszczenia oraz przygotowanie dokumentacji projektowej tam gdzie będzie to wymagane, celem dokonania nasadzeń.

Uzasadnienie projektu

Tarnogaj to szybko rozwijające się osiedle Wrocławia. Budowa nowych osiedli, zmniejszenie powierzchni, która zapewnia naturalną retencję wód opadowych i zagęszczenie ilości mieszkańców sprawia, że istnieje potrzeba zwiększenia ilości zieleni. Drzewa i krzewy pochłaniać będą samochodowe spaliny, jak i niwelować efekt „wyspy ciepła”, która latem tworzy się nad miastem i osiedlem Tarnogaj. Nowe drzewa i krzewy z pewnością nie tylko zredukują poziom zanieczyszczeń, pozwolą obniżyć temperaturę otoczenia latem, ale i sprzyjać będą naturalnej retencji wód opadowych, zwłaszcza podczas intensywnych opadów, które z uwagi na zmiany klimatu coraz częściej będą występować.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy osiedla Tarnogaj, a w części i całego Wrocławia, nasadzona zieleń poprawi stan jakości powietrza w mieście i na osiedlu, zredukuje poziom hałasu oraz zwiększy poziom retencji

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

50.000

Elementy projektu

250 x drzewa
10.000 x krzewy
6 x łąki kwietne

Lokalizacja

Pomiń mapę

projekt ponadosiedlowy Lokalizacja

Tarnogaj Osiedle

Lokalizacja szczegółowa Opis lokalizacji znajduje się w załączonym pliku.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

Do nieważnych zostały zaliczone przypadki niezgodnego z zasadami wypełnienia kart papierowych, niepotwierdzenia głosu kodem SMS, powtórnego oddania głosu z użyciem tego samego nr PESEL.

3 184

Liczba głosów: internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław w dniu 12.10.

Dotyczy głosów ważnych.

Internet

3 181

Papier

3

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Dotyczy głosów ważnych.

Kobiety

1 715

Mężczyźni

1 469

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.