wroclaw.pl strona główna SmartCity Wrocław – inwestycje, nowe technologie, lepsze miasto SmartCity - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 09:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. SmartCity
  3. Idea Smart City
Filary Smart City fot. Pexels
Filary Smart City

Idea smart city rozwijana jest w wielu miastach na świecie na różnych polach. Naturalną rzeczą stało się, że Wrocław również skierował swoje zainteresowanie nowymi technologiami, z tym że wrocławskie filary smart city wynikają ze strategii rozwoju miasta – skupiają się na działaniach poprawiających jakość życia mieszkańców, działaniach proekologicznych i proinnowacyjnych oraz inwestycjach związanych ze wspieraniem mobilności i transportu publicznego.

Reklama

We Wrocławiu opieramy się na założeniach idei Smart City. Chcemy bowiem miasta oferującego mieszkańcom wysoką jakość życia, dobrą infrastrukturę, przyjazne środowisko i transport oraz prężną gospodarkę i edukację.

Zarządzanie

Na zarządzanie smart składają się trzy elementy: polityki i strategie, e-urząd oraz otwarty samorząd. Nowe technologie w urzędzie ułatwiają życie mieszkańcom, a tym samym usprawnia pracę urzędu. Wprowadzane rozwiązania pozwalają na łatwiejszy i bliższy kontakt mieszkańców z urzędem. Nowe technologie pozwalają również na lepsze zarządzanie infrastrukturą w mieście, oraz lepsze planowanie rozwoju miasta. Wszelkiego rodzaju platformy i aplikacje zbierające dane różnego rodzaju pomagają w przygotowaniu dokładniejszych prognoz oraz modeli miasta, dzięki którym można próbować przewidzieć różne scenariusze wydarzeń w przyszłości miasta. Wdrażane systemy pozwalają również na bardziej racjonalne zarządzanie zasobami w mieście.

Ekonomia

Poszukiwanie rozwiązań w zakresie pobudzenia przedsiębiorczości i innowacyjności, zwiększenia produktywności oraz łączenia rynków lokalnych z globalnymi. Nowe technologie przyczyniają się również do lepszego zarządzania miastem z punktu widzenia ekonomii. Ekonomia współpracy, transport współdzielony, poszukiwanie oszczędności są w tej chwili kluczowymi filarami SmartCity. W ramach tego obszaru uwzględniane są następujące czynniki: innowacyjność, przedsiębiorczość, promocja gospodarcza, wydajność, elastyczny rynek pracy, umiędzynarodowienie gospodarcze, zdolność do dokonywania zmian.

Styl życia

To sposób w jaki ludzie funkcjonują w mieście i korzystają z wachlarza jego ofert, a także sposób w jaki sami oddziałują na miasto. Na poziom stylu i jakości życia mają wpływ wszystkie pozostałe filary, a inteligentne miasta są wspólnymi przedsięwzięciami mieszkańców, lokalnych władz i przedsiębiorców. Styl życia jest jednym z filarów SmartCity ponieważ, to ludzie tworzą najlepszy kapitał do rozwoju.

Ludzie

Główny aspekt SmartCity, zaangażowanie, kreatywność ludzi to największy fundament rozwoju innowacji i technologii w mieście. Udział ludzi w testowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań jest nieoceniony, ponieważ to oni są głównymi ich odbiorcami. Kapitał ludzki to najważniejszy z filarów SmartCity, inwestowanie w edukację i wiedzę ludzi, przynosi korzyści w postaci lepszego środowiska do życia. Inteligentny kapitał ludzki, którego elementami jest poziom kompetencji, ustosunkowanie do kształcenia ustawicznego, społeczne i etniczne zróżnicowanie, elastyczność, kreatywność, kosmopolityzm, otwartość umysłu oraz partycypacja w życiu publicznym stanowi największy potencjał rozwoju SmartCity. Wszystko zaczyna się od ludzi.

Edukacja

Inteligentne społeczeństwo jest chętne do ustawicznej nauki za pośrednictwem e-learningowych narzędzi. Dlatego warunkiem poprawy jakości kapitału ludzkiego staje się ciągły dostęp do edukacji i kształcenia. Każda zmiana powinna być wprowadzana ewolucją, a nie rewolucją, stąd edukacja jest jednym kluczowych elementów zarówno wdrażania nowych technologii w mieście.

Mobilność

Jednym z kluczowych filarów inteligentnego miasta jest inteligentna mobilność, której elementami są zintegrowane systemy transportowe i logistyczne, wykorzystujące czystą energię. Dla polskich miast wdrożenie rozwiązań z zakresu smart mobility jest niezbędne przede wszystkim ze względu na wysoki wskaźnik zanieczyszczenia powietrza spalinami samochodowymi, długi czas przestojów w zatorach komunikacyjnych, które negatywnie oddziałują na komfort życia mieszkańców miast. Zrównoważony transport i alternatywne formy mobilności są elementami na które szczególnie należy zwrócić uwagę przy planowaniu miast przyszłości.

Infrastruktura

Miasto to żywy organizm a infrastruktura stanowi jego krwiobieg. Nowoczesne rozwiązania w zakresie infrastruktury stanowią klucz i podstawę dalszego rozwoju miasta. Zbieranie i analizowanie danych ułatwia zarządzanie i planowanie nowej infrastruktury w mieście. Aktualnymi wyzwaniami z jakimi muszą się mierzyć miasta w zakresie infrastruktury jest przede wszystkim jej wydolność. W obliczu coraz większej liczby mieszkańców miast, zapewnienie odpowiedniej jakości i dostępności infrastruktury staje się kluczowym elementem polityk miejskich i jest również jednym z najważniejszych filarów SmartCity.

Środowisko

To zrównoważony rozwój miasta poprzez właściwe zarządzanie zasobami, inwestycje w zielone technologie, transport publiczny i pieszy. Prognozy wskazują, że działalność człowieka w najbliższych latach wciąż będzie się przyczyniać do pogłębiania globalnego ocieplenia, problemem zaczynają być również coraz większe ilości odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe. Obecnie kładzie się większy nacisk na ich segregowanie, niż jeszcze kilkanaście lat temu. Producenci coraz większą uwagę kierują na opakowania produktów wytwarzane z recyklingu, które również później można ponownie wykorzystać. Oszczędne gospodarowanie zasobami sprzyja środowisku, ale też jest korzystne z punktu widzenia ekonomii. Jeśli miasta chcą być inteligentne, muszą się więc nauczyć jak zarządzać surowcami i jak budować przestrzeń, by takie zarządzanie umożliwić na poziomie gospodarstwa domowego. W zadbanym środowisku lepiej się żyje, a jakość życia jest jednym z wyznaczników Smart City.

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl