Zmiana uchwały RMW w sprawie nadania statutów osiedli

Uwagi w ramach konsultacji społecznych można przesyłać do 3 września 2018 na adres Biura Rady Miejskiej Wrocławia.

Podstawa prawna:

  1. Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432)
  2. uchwała Nr XIX/387/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
    z mieszkańcami Wrocławia

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji z mieszkańcami  Wrocławia projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów osiedli poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz na stronie internetowej www.wroclaw.pl

Wnioskodawcą ww. projektu uchwały jest Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli Rady Miejskiej Wrocławia.

Celem konsultacji jest zasięgnięcie opinii mieszkańców i zebranie uwag w sprawie wprowadzenia zmian w statutach osiedli w zakresie:

1) przepisów o nadzorze nad działalnością organów osiedla oraz zarządu tymczasowego osiedla w związku z nowelizacją Statutu Wrocławia,

2) ordynacji wyborczej do rad osiedli z uwagi na doświadczenia i sugestie Miejskiej Komisji Wyborczej zawarte w jej sprawozdaniu z przeprowadzonych wyborów do Rad Osiedli Wrocławia w 2017 r.    

Forma konsultacji:

  • zbieranie uwag na piśmie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 13.08.2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 3.09.2018 r.

Uwagi sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu
(w załączeniu formularz zgłoszenia uwagi) można przesyłać w terminie do dnia 3.09.2018 r.:

  1. na adres: Biuro Rady Miejskiej Wrocławia, Sukiennice 9, 50-107 Wrocław; w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Biura Rady Miejskiej
  2. elektronicznie na adres:
    brm@um.wroc.pl

 

Ogłoszenie o konsultacjach w BIP

O konsultacjach na Wrocławskie Osiedla

Do pobrania