Zeromisyjna komunikacja? Konsultacje społeczne

Informacja Wydziału Transportu UM Wrocławia o przystąpieniu do konsultacji projektu dokumentu.

Ogłoszenie na BIP UM Wrocławia:

Na podstawie

 • art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)
 • w zw. z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 z późn. zm.),

informujemy o rozpoczęciu z dniem 7 listopada 2018 r. konsultacji społecznych dot. projektu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji, zgodnie z wymogami art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych”.

Założenia opracowania znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod adresem:
ul. Braci Gierymskich 164, Budynek P-14, pok. 18, Katedra Inżynierii Pojazdów, Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska.

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pani dr inż. Maria Skrętowicz pracownik Katedry Inżynierii Pojazdów Politechniki Wrocławskiej.

Osoby zainteresowane treścią dokumenty proszone są o zgłoszenie drogą mailową: maria.skretowicz@pwr.edu.pl lub telefoniczną +48 603 427 676 z propozycją terminu zapoznania się z dokumentacją do dnia 28 listopada 2018 r.

Uwagi i wnioski do projektu można składać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: maria.skretowicz@pwr.edu.pl,
  wpisując w tytule wiadomości "Udział społeczeństwa AKK",
 • drogą korespondencyjną na adres:
  Katedra Inżynierii Pojazdów, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska,
  ul. Braci Gierymskich 164, 51-640 Wrocław,
 • bezpośrednio do protokołu pod adresem:
  ul. Braci Gierymskich 164,
  Budynek P-14, pok. 18,
  Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska.

Termin złożenia uwag do projektu dokumentu upływa w dniu 28 listopada 2018 r.

Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostanie ujęte w ostatecznej wersji dokumentu.

Do pobrania