wroclaw.pl Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 23°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie

Zasady WBO 2020

Wydział Partycypacji Społecznej,

Poznajcie zasady naboru, weryfikacji pomysłów czy głosowania. Tak wygląda Wrocławski Budżet Obywatelski 2020.

Zasady WBO 2020

 1. WBO 2020 regulowane jest art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, uchwałą RMW z 13. 09. 2018 r. LXII/1440/18 oraz niniejszymi zasadami.
 2. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych między niniejszym zasadami a ww. uchwałą decyduje brzmienie uchwały.
 3. Do WBO 2020 można zgłaszać dowolne projekty, które zgodnie z prawem może realizować Gmina Wrocław i są ogólnodostępne.
 4. Wartość projektów WBO 2020 to 25 mln złotych, z czego 16 mln zł zostanie przeznaczone na realizację projektów ponadosiedlowych, zaś 9 mln zł - projektów osiedlowych.
 5. Projekt osiedlowy to projekt, którego oddziaływanie obejmuje jedno osiedle. Jego maksymalna wartość to 750 tys. zł.
 6. Projekt ponadosiedlowy to projekt, którego oddziaływanie wykracza poza obszar jednego osiedla. Jego maksymalna wartość to 2 mln zł i może dotyczyć wyłącznie realizacji:
  1. parków, skwerów, terenów zielonych lub zieleni przyulicznej;
  2. instalacji, obiektów lub terenów rekreacyjnych lub sportowych;
  3. infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością.
 7. Każdy mieszkaniec Wrocławia może zgłosić dowolną liczbę projektów. Aby zgłosić projekt nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu. Mieszkaniec Wrocławia, który złożył projekt do WBO jest jego Liderem. Lider określa wartość projektu oraz czy jest to projekt osiedlowy czy ponadosiedlowy.
 8. Lider składa projekt na formularzu dostępnym na wroclaw.pl/wbo, papierowo lub elektronicznie. Do projektu musi być dołączona lista podpisów przynajmniej 2 mieszkańców popierających projekt, wśród nich może być również podpis Lidera.
 9. Złożone projekty będą oceniane, wyniki oceny będą publikowane na wroclaw.pl/wbo. Tylko projekty pozytywnie ocenione zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.
 10. W toku oceny mają miejsce konsultacje projektów, obejmujące m.in. spotkania konsultacyjne. W tym czasie Lider może wprowadzić zmiany do zgłoszonego przez siebie projektu.
 11. Lider może w każdym czasie (tj. od złożenia projektu do 4 dni od opublikowania ostatecznej listy projektów) wycofać złożony przez siebie projekt.
 12. W przypadku negatywnego wyniku ostatecznej oceny Lider może złożyć odwołanie do Prezydenta Wrocławia w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników oceny.
 13. W celu wyboru projektów do realizacji przeprowadzone zostanie bezpośrednie głosowanie mieszkańców.
 14. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia niezależnie od wieku. Aby głosować nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu.
 15. Głosowanie odbywa się elektronicznie na wroclaw.pl/wbo i papierowo w punktach do głosowania.
 16. W celu zapewnienia bezpośredniości głosowania papierowe karty do głosowania będą numerowane
  i wydawane pojedynczo mieszkańcom w punktach do głosowania.
 17. Każdy mieszkaniec Wrocławia ma jeden głos, w ramach którego może wybrać maksymalnie jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy.
 18. Aby projekt mógł być wybrany, musi zostać oddanych na niego co najmniej 100 ważnych głosów.
 19. Do realizacji wybierane będą projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków w ramach projektów osiedlowych (9 mln zł) i ponadosiedlowych (16 mln zł).
 20. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na wroclaw.pl/wbo oraz w BIP.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl