Zasady WBO 2017

Poznaj zasady Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

DEFINICJE

Lider projektu – pełnoletni mieszkaniec Wrocławia, który złożył projekt do WBO.

Projekt WBO – pomysł na projekt inwestycyjny, zgłoszony do WBO na przeznaczonym do tego celu formularzu. Każdy projekt ma jednego lidera.

Weryfikacja – zgłoszone projekty poddane są weryfikacji formalnej, pod względem zgodności z prawem i zasadami WBO. Weryfikacja ma na celu wyłonienie projektów, które są możliwe do realizacji w ramach WBO oraz ewentualną identyfikację wad, które należy poprawić. Weryfikacja prowadzona jest przez właściwe merytorycznie jednostki Urzędu Miejskiego Wrocławia i trwa od chwili zgłoszenia przez lidera projektu do zarekomendowania Prezydentowi Wrocławia listy projektów poddanych pod głosowanie. 

Mieszkaniec Wrocławia – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w konsultacjach społecznych na terenie gminy mogą brać udział jej mieszkańcy. Mieszkańcem Wrocławia jest każdy, kto przebywa we Wrocławiu z zamiarem stałego pobytu. Nie jest więc potrzebne zameldowanie, ale fizyczne zamieszkanie i jego trwały charakter.

Rejon WBO – grupa od 2 do 6 sąsiadujących ze sobą osiedli określonych w załączniku nr 2. Dla każdego rejonu zarezerwowana jest jednakowa kwota, w ramach której realizowane będą projekty rejonowe zgłoszone na danym terenie. Rejony WBO są określone w momencie ustalania zasad danej edycji wyłącznie na potrzeby Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Ogólnodostępność – projekty WBO muszą zakładać powstanie ogólnodostępnych, otwartych inwestycji, z których korzystać będą wrocławianie.

Projekt inwestycyjny – projekt, w wyniku którego powstaje infrastruktura leżąca na terenie Gminy Wrocław, z zastrzeżeniem pkt. I.3.

ZASADY WBO 2017

I. ZASADY OGÓLNE
1. Suma środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Wrocławskiego Budżetu
Obywatelskiego 2017 wynosi 25 mln PLN.
2. W ramach WBO 2017 realizowane są projekty:
a) inwestycyjne, w zakresie utrzymania, dotyczące mienia gminnego bądź zlokalizowane na terenach gminnych, z uwzględnieniem zapisów pkt. I.3;
b) które mogą być zrealizowane w roku budżetowym 2018;
c) ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców Wrocławia.
3. Projekty powinny dotyczyć mienia gminnego, chyba że Gmina Wrocław posiada uzgodnienia lub wiedzę odnośnie możliwości ich uzyskania, warunkujące możliwość zainwestowania pieniędzy miejskich w mienie nienależące do Gminy.
4. W ramach WBO 2017 nie mogą być realizowane projekty:
a) których szacunkowy koszt realizacji przekracza progi kwotowe określone w pkt. I.8 i I.9;
b) dotyczące wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej;
c) sprzeczne z przyjętymi strategiami i programami Gminy Wrocław;
d) których cel i treść w nich zawarta dotyczy przejawów, zjawisk, zachowań uznawanych powszechnie za społecznie naganne, wulgarne, obsceniczne, obraźliwe;
e) których realizacja wiązałaby się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych konsultacji wśród mieszkańców;
f) niezgodne z zakresem opisanym w pkt. I.2;
g) dotyczące wyłącznie infrastruktury podziemnej;
h) które wymagają stałej obsługi, zarządu albo w inny sposób generują wysokie koszty utrzymania.
5. W ramach WBO 2017 zgłaszać można projekty:
a) ogólnomiejskie – dotyczące całego miasta lub więcej niż jednego rejonu;
b) rejonowe –zlokalizowane i adresowane do mieszkańców konkretnego osiedla lub kilku osiedli znajdujących się w jednym z rejonów, o których mowa w pkt. I.7.
6. O tym, czy projekt jest ogólnomiejski, czy rejonowy decyduje lider.
7. Środki przeznaczone na realizację projektów w ramach WBO 2017 zostaną rozdzielone po równo pomiędzy 14 rejonów, co oznacza kwotę 1.500.000 PLN na każdy rejon. Celem podziału jest równomierne rozłożenie inwestycji na mapie miasta oraz zachęcenie do współpracy mieszkańców, zawiązywania koalicji oraz tworzenia lokalnych strategii i partnerstw.
8. Środki przeznaczone na projekty:
a) w 14 rejonach – łącznie 21.000.000 PLN;
b) ogólnomiejskie – łącznie 4.000.000 PLN, przy czym maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 1 mln PLN.
9. Projekty w rejonach podzielone są na dwa progi kwotowe:
a) projekty małe: do 250 tys. PLN;
b) projekty duże: do 750 tys. PLN.
10. Kwota 1.500.000 PLN przeznaczona na jeden rejon jest dzielona w następujący sposób:
a) 750 tys. PLN – na projekty małe;
b) 750 tys. PLN – na projekty duże.

II. ZGŁASZANIE PROJEKTÓW
1. Projektem określa się pomysł do WBO składany przez lidera. Dopiero z chwilą wybrania go do realizacji, właściwe merytorycznie jednostki przygotowują dokumentację projektową.
2. Projekt może zgłosić jedna osoba – lider projektu, z którym będą ustalane zmiany dotyczące zakresu danej inwestycji aż do momentu jej zrealizowania. Zgłoszenie odbywa się poprzez
wypełnienie formularza.
3. Projekty mogą być zgłaszane przez osoby pełnoletnie.
4. Formularz zostaje udostępniony 2 stycznia 2017 r.; w formie formularza elektronicznego oraz dokumentu PDF – na stronie wroclaw.pl/wbo.
5. Wypełniony wniosek można złożyć w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza
dostępnego na stronie wroclaw.pl/wbo lub przekazać go na adres: Biuro ds. Partycypacji Społecznej ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław.
6. W przypadku przesłania formularza w formie elektronicznej całkowita wielkość załączników
(format PDF, DOC, PNG albo JPG) nie może przekraczać 10 MB.
7. Ostateczny termin nadsyłania formularzy projektowych oraz wszelkich załączników do formularzy upływa 17 lutego 2017 r. W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną liczy się data stempla pocztowego.
8. Lider, załączając do projektu materiały graficzne, powinien je zanonimizować pod kątem danych osobowych oraz złożyć oświadczenie, że to on jest ich właścicielem i wyraża zgodę na ich opublikowanie albo podać źródło ich pochodzenia. W przeciwnym wypadku załączniki nie znajdą się na stronie projektu.
9. Formularze niespełniające wymogów formalnych lub przekazane po terminie nie są procedowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.
10. Wszystkie przesłane formularze zostają opublikowane na stronie wroclaw.pl/wbo przed 25 lutego 2017 r.
11. Za treść opisaną w projektach odpowiada lider. Biuro ds. Partycypacji Społecznej zastrzega sobie prawo do ingerowania w nią jedynie z przyczyn technicznych lub w sytuacjach kiedy treści w nich zawarte będą miały charakter obraźliwy.
12. W przypadku projektów zgłaszanych na terenach rolnych, które wymagają odpłatnego wyłączenia z produkcji rolnej, całkowity koszt odrolnienia stanowi jedną ze składowych szacunkowych kosztów realizacji inwestycji.

III. WERYFIKACJA PROJEKTÓW
1. Weryfikację projektów pod kątem formalnym prowadzą właściwe merytorycznie komórki Urzędu Miejskiego Wrocławia pod kątem poprawności zaproponowanego przez lidera budżetu, lokalizacji projektu oraz zgodności z obowiązującym prawem oraz zasadami legalności i gospodarności, a także z zasadami WBO.
2. I etap weryfikacji trwa do 31 maja 2017 r. i kończy się poinformowaniem liderów o jej wynikach oraz zaproszeniem ich na spotkania konsultacyjne.

IV. KONSULTACJE I OSTATECZNA WERYFIKACJA PROJEKTÓW
1. Spotkania konsultacyjne z udziałem pracowników komórek merytorycznych Urzędu Miejskiego Wrocławia i liderów projektów odbywają się w co najmniej 14 rejonach Wrocławia.
2. Spotkania konsultacyjne z liderami projektów mają na celu umożliwienie liderom odniesienia się do wyników weryfikacji oraz naniesienia istotnych zmian do projektów (dotyczy elementów zakwestionowanych w trakcie weryfikacji projektów, które uniemożliwiają realizację projektu w całości lub w części).
3. Jeśli informacje uzyskane w trakcie spotkania są dla lidera niewystarczające, może on je pogłębić w późniejszym czasie, nie później jednak niż do 7 lipca 2017 r.
4. Wnoszone przez lidera modyfikacje projektu nie mogą dotyczyć równocześnie zmiany zakresu projektu oraz jego lokalizacji.
5. Liderzy projektów mogą na tym etapie podjąć decyzję o wycofaniu projektu, modyfikacji zakresu lub połączeniu projektów zbliżonych zakresem w jeden projekt.
6. Jeżeli projekt zostanie zweryfikowany pozytywnie z uwagami, a lider nie wniesie poprawek na przeznaczonym do tego formularzu, projekt może zostać poddany pod głosowanie w kształcie zaproponowanym podczas weryfikacji przez Biuro ds. Partycypacji Społecznej.
7. Jeżeli lider nie skorzysta z możliwości naniesienia istotnych poprawek, bez których nie ma możliwości realizacji projektu, jego projekt może zostać zweryfikowany negatywnie.
8. Spotkania konsultacyjne pełnią również funkcję forum dyskusji o projektach i potrzebie ich realizacji z zainteresowanymi mieszkańcami. Z tego powodu mają charakter otwarty a informacja o dacie ich odbycia jest przekazywana mieszkańcom z właściwym wyprzedzeniem. 
9. Termin złożenia poprawionych projektów oraz załączników upływa 7 lipca 2017 r.
10. Poprawione przez liderów projekty poddawane ponownej weryfikacji w zakresie wprowadzonych do nich zmian.
11. Zweryfikowane projekty przekazywane są, wraz z opinią właściwych jednostek Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wrocławskiej Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego, powołanej zarządzeniem przez Prezydenta Wrocławia.
12. Wrocławska Rada ds. Budżetu Obywatelskiego rekomenduje Prezydentowi Wrocławia listę pozytywnie zweryfikowanych projektów w terminie do 24 sierpnia 2017 r.
13. Ostateczne poprawki na liście pozytywnie zweryfikowanych projektów (wycofanie, połączenie projektu, zmiana nazwy itp.) są możliwe nie później niż w ciągu 2 tygodni od zarekomendowania listy Prezydentowi Wrocławia.

V. GŁOSOWANIE
1. Głosowanie jest końcowym etapem wyboru projektów do realizacji w ramach konsultacji społecznych Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.
2. Jeśli Prezydent Wrocławia lub Rada Miejska Wrocławia nie postanowi inaczej, głosowanie planowane jest na wrzesień 2017r.
3. W ramach ogłoszonych konsultacji mieszkańcy mogą głosować na wybrane przez siebie projekty:
a) w formie elektronicznej, poprzez osobiste wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej wroclaw.pl/wbo;
b) w zorganizowanych na terenie miasta punktach konsultacyjnych, na przeznaczonych do tego celu osobiście wypełnionych formularzach.
4. Prawo do udziału w konsultacjach ma każdy mieszkaniec Wrocławia, który ukończył szesnaście lat.
5. Głosowanie na projekty nie jest poddane rejonizacji. Można oddawać głos lub głosy na wybrany projekt (projekty) z dowolnego rejonu. Nie ma obowiązku głosowania na projekty rejonowe występujące w miejscu zamieszkania głosującego.
6. Głosowanie jest aktem jednorazowym. Można głosować na maksymalnie 4 projekty: 2 rejonowe i 2 ogólnomiejskie. Projekty rejonowe nie muszą dotyczyć tego samego rejonu. Glosujący osobiście wybiera po jednym projekcie rejonowym z dwóch różnych progów kwotowych (mały, duży) i dwa projekty z puli ogólnomiejskiej. Nie można głosować na 2, 3 lub 4 projekty z tego samego progu kwotowego.
7. Na projekt musi zostać oddanych co najmniej 100 głosów, aby został skierowany do realizacji.
8. Wyniki głosowania są podawane do publicznej wiadomości po podliczeniu i weryfikacji głosów
oddanych w formie elektronicznej i papierowej, nie później niż do końca października 2017r.

VI. REALIZACJA PROJEKTÓW
1. Do realizacji są skierowane te projekty, które w danej grupie uzyskają największą liczbę głosów – do wyczerpania puli środków przeznaczonych na daną grupę.
2. Jeżeli po zakończeniu głosowania w rejonie w progu małym i dużym pozostają niewykorzystane środki, zostają one przekazane na realizację kolejnego projektu małego lub dużego według ilości uzyskanych głosów.
3. Jeżeli w którymś z rejonów pozostają środki niepozwalające na realizację kolejnego projektu zgodnie z zapisami pkt. VI.2, zostają one przekazane do puli środków przeznaczonych na projekty ogólnomiejskie.
4. Jeżeli kilka projektów uzyska tę samą liczbę głosów, a pozostała kwota nie umożliwia realizacji ich wszystkich, do realizacji rekomendowany jest projekt wyłoniony w drodze losowania na posiedzeniu Wrocławskiej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego.
5. Dla projektu wybranego do realizacji, w porozumieniu z liderem, opracowana zostaje dokumentacja techniczna a następnie, po zakończeniu koniecznych procedur, projekt jest
realizowany przez merytoryczną jednostkę. Lider jest informowany o postępach projektu na każdym etapie jego realizacji. Koordynacją realizacji projektów zajmuje się Biuro ds. Partycypacji Społecznej.
6. Jeżeli na etapie opracowania dokumentacji technicznej okaże się, że faktyczne koszty realizacji uniemożliwiają realizację projektu za zarezerwowaną kwotę, projekt może zostać wycofany, a w jego miejsce zrealizowany zostanie kolejny projekt z największą liczbą głosów.
7. W przypadku wnętrz podwórzowych oraz parków, po skierowaniu projektów do realizacji zorganizowane zostaną dodatkowe, lokalne konsultacje aby ich użytkownicy mogli wypowiedzieć się co do ostatecznego kształtu inwestycji.

VII. ZASADY WBO
1. WBO opiera się na umowie społecznej między Prezydentem Wrocławia, Radą Miejską Wrocławia i mieszkańcami.
2. Podstawą prawną do realizacji WBO są zapisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, uchwały o konsultacjach ogólnomiejskich, uchwały budżetowej, regulaminu organizacyjnego UMW.
3. Zasady WBO podlegają corocznej ewaluacji i korekcie dokonywanej wspólnie z mieszkańcami.

Załączniki:
1. Mapa podziału Wrocławia na 14 rejonów
2. Ramowy kalendarz WBO 2017