Zaangażuj się w Panel Obywatelski!

Zapraszamy do zgłaszania się do Zespołu Monitorującego Panel Obywatelski!

Czym zajmuje się Zespół Monitorujący?

Rolą Zespołu Monitorującego jest dbanie o prawidłowy przebieg Panelu. Zespół  realizuje te zadania poprzez:

 1. rozpatrywanie zgłoszeń w sprawie ewentualnych naruszeń standardów Panelu;
 2. wzywanie Zespołu Koordynującego do podjęcia działań mających na celu przywrócenie zgodności ze standardami;
 3. inicjowanie procedury arbitrażu;
 4. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zespołu Koordynującego dotyczących odmowy udziału w Panelu w charakterze Strony.

Kto wchodzi w skład Zespołu Monitorującego?

W skład Zespołu Monitorującego wchodzi:

 • 5 przedstawicieli lub przedstawicielek Urzędu Miejskiego Wrocławia, wskazanych przez Prezydenta Wrocławia;
 • po jednym przedstawicielu lub przedstawicielce każdego z Klubów Radnych Rady Miejskiej Wrocławia, wskazanych przez te Kluby;
 • 9 przedstawicieli lub przedstawicielek organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych, których działalność obejmuje jeden lub więcej następujących obszarów:
  • transport,
  • zrównoważony rozwój,
  • partycypacja społeczna.

Organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna może zgłosić do Zespołu Monitorującego tylko jedną osobę. Organizacje, których przedstawiciele i przedstawicielki wchodzą w skład Zespołu Monitorującego, mogą być również Stroną w ramach Panelu.

Zasady naboru

Aby wziąć udział w naborze, organizacja lub grupa nieformalny musi wysłać zgłoszenie na adres poczty elektronicznej: konsultacje@um.wroc.pl lub złożyć je pisemnie w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Zapolskiej 4, p. 120, do 19 lutego (środa) do g. 12:00. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz nazwę organizacji lub grupy nieformalnej, którą reprezentuje. Dodatkowo należy uzasadnić, że działalność danej grupy lub organizacji mieści w następujących obszarach działań: transport, zrównoważony rozwój lub partycypacja.

Jeżeli w ramach naboru wpłynęło nie więcej niż 9 ważnych zgłoszeń, w skład Zespołu Monitorującego wchodzą wszystkie osoby, które wysłały zgłoszenie. W takiej sytuacji również wolne miejsca w Zespole Monitorującym, które są przeznaczone dla organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych, pozostają nieobsadzone. 

Jeżeli liczba ważnych zgłoszeń przekracza 9, przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych, którzy wysłali ważne zgłoszenie, wybierają spośród siebie osoby, które wejdą w skład Zespołu Monitorującego poprzez głosowanie preferencyjne. Każda osoba, która bierze udział w głosowaniu, ma jeden głos. Głosowanie jest tajne. W skład Zespołu Monitorującego wchodzi 9 osób, które w wyniku głosowania uzyskały najwyższe poparcie. W przypadku, gdy na dziewiątym miejscu znajduje się więcej niż jedna osoba, o rozstrzygnięciu decyduje losowanie. Głosowanie organizuje Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Więcej o Panelu Obywatelskim