wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-4°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: niekorzystna

Dane z godz. 00:00

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Budżet partycypacyjny
 4. WBO
 5. Zasady
WBO 2022 - zasady. Grafika ilustracyjna rys. ARAW
WBO 2022 - zasady. Grafika ilustracyjna

Poznajcie zasady naboru, weryfikacji pomysłów czy głosowania. Tak wygląda Wrocławski Budżet Obywatelski 2022

Zasady WBO 2022

 1. WBO 2022 regulowane jest art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, uchwałą RMW z 13.09.2018 r. LXII/1440/18znowelizowaną uchwałą RMW z 21.10.2021 r. XLV/1158/21 oraz niniejszymi zasadami.
 2. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych między niniejszym zasadami a ww. uchwałą decyduje brzmienie uchwały.
 3. Do WBO 2022 można zgłaszać dowolne projekty, które zgodnie z prawem może realizować Gmina Wrocław i są ogólnodostępne.
 4. Wartość projektów WBO 2022 to 30 mln złotych, z czego 21 mln zł zostanie przeznaczone na realizację projektów ponadosiedlowych, zaś 9 mln zł - projektów osiedlowych.
 5. Projekt osiedlowy to projekt, którego oddziaływanie obejmuje jedno osiedle. Jego maksymalna wartość to 1 mln zł.
 6. Projekt ponadosiedlowy to projekt, którego oddziaływanie wykracza poza obszar jednego osiedla. Jego maksymalna wartość to 3 mln zł.
 7. Każdy mieszkaniec Wrocławia może zgłosić dowolną liczbę projektów. Aby zgłosić projekt nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu. Mieszkaniec Wrocławia, który złożył projekt do WBO jest jego Liderem. Lider określa wartość projektu oraz czy jest to projekt osiedlowy czy ponadosiedlowy.
 8. Lider składa projekt na formularzu dostępnym na wroclaw.pl/wbo, papierowo lub elektronicznie. Do projektu musi być dołączona lista podpisów przynajmniej 2 mieszkańców popierających projekt, wśród nich może być również podpis Lidera.
 9. Złożone projekty będą oceniane, wyniki oceny będą publikowane na wroclaw.pl/wbo. Tylko projekty pozytywnie ocenione zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.
 10. Jednym z kryteriów oceny jest zgodność projektu z zasadami uniwersalnego projektowania. Uniwersalne projektowanie oznacza, że inwestycje  WBO będą projektowanie w taki sposób, by były one użyteczne i dostępne dla jak największej liczby mieszkańców, także osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.
 11. W toku oceny mają miejsce konsultacje projektów. W tym czasie Lider może wprowadzić zmiany do zgłoszonego przez siebie projektu.
 12. Lider może w każdym czasie (tj. od złożenia projektu do 4 dni od opublikowania listy projektów ocenionych pozytywnie po rozpatrzeniu odwołań) wycofać złożony przez siebie projekt.
 13. W przypadku negatywnego wyniku drugiej oceny Lider może złożyć odwołanie do Prezydenta Wrocławia w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników drugiej oceny.
 14. W celu wyboru projektów do realizacji przeprowadzone zostanie bezpośrednie głosowanie mieszkańców.
 15. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia niezależnie od wieku i narodowości. Aby głosować nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu.
 16. Głosowanie odbywa się elektronicznie na wroclaw.pl/wbo i papierowo w punktach do głosowania.
 17. W celu zapewnienia bezpośredniości głosowania papierowe karty do głosowania będą numerowanei wydawane pojedynczo mieszkańcom w punktach do głosowania.
 18. Każdy mieszkaniec Wrocławia ma jeden głos, w ramach którego może wybrać maksymalnie jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy.
 19. Aby projekt mógł być wybrany, musi zostać oddanych na niego co najmniej 100 ważnych głosów.
 20. Do realizacji wybierane będą projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków w ramach projektów osiedlowych (9 mln zł) i ponadosiedlowych (21 mln zł).
 21. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na wroclaw.pl/wbo oraz w BIP.
Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl