WBO 2014 - zasady

Wrocławski Budżet Obywatelski 2014 - zasady zgłaszania, weryfikowania, głosowania i ostatecznego wyboru projektów obywatelskich do realizacji.

Pobierz: Wrocławski Budżet Obywatelski 2014 - zasady plik PDF

Dowiedz się co to jest budżet obywatelski - definicja 

Zasady ogólne WBO 2014

 1. Suma środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 wynosi 20 milionów zł.
 2. Koszt jednego projektu nie może przekroczyć 1,5 miliona zł.
 3. W ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 mogą być realizowane projekty inwestycyjne, remontowe oraz w zakresie utrzymania dotyczące mienia gminnego bądź zlokalizowane na terenach gminnych. Wnioski projektowe nie mogą dotyczyć infrastruktury nienależącej do Gminy Wrocław.

Zgłaszanie projektów

 1. Projekty mogą być zgłaszane przez osoby pełnoletnie.
 2. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić jedna osoba (lider projektu). Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko lidera, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.
 3. Aby zgłosić projekt, należy wypełnić formularz dostępny od 13 stycznia 2014 roku na stronie www.wroclaw.pl/wbo i w Centrach Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego Wrocławia.
 4. Wypełniony formularz można złożyć w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie www.wroclaw.pl/wbo lub przekazać go osobiście albo pocztą na adres Biura Rady Miejskiej Sukiennice 9, 50-107 Wrocław.
 5. Do czytelnie wypełnionego formularza projektowego należy dołączyć szkic sytuacyjny proponowanej inwestycji. Można także dołączyć zdjęcia i inne materiały.
 6. W przypadku przesłania formularza w formie elektronicznej, załączniki graficzne powinny być przesłane w formacie PDF, a całkowita wielkość załączników nie może być większa niż 10MB.
 7. Ostateczny termin nadsyłania formularzy projektowych upływa 5 marca 2014 roku. W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną liczy się data stempla pocztowego.
 8. Formularze niespełniające wymogów formalnych lub przekazane po terminie nie będą procedowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014.
 9. Wszystkie przesłane formularze zostaną opublikowane na stronie www.wroclaw.pl/wbo
 10. Od 8 stycznia 2014 roku do 27 lutego 2014 roku odbędą się spotkania informacyjne dla mieszkańców w różnych punktach Wrocławia. 

Weryfikacja projektów

 1. Projekty zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej przez właściwe rzeczowo komórki Urzędu Miejskiego Wrocławia. Kryteria weryfikacji będą obejmowały także zasady legalności i gospodarności.
 2. Weryfikacja odbędzie się pomiędzy 6 marca 2014 r. a 18 maja 2014 r.
 3. Po zakończeniu weryfikacji liderzy projektów zostaną poinformowaniu o jej wynikach oraz (w przypadku opinii negatywnej) o terminie spotkania konsultacyjnego.

Konsultacje z liderami i końcowa weryfikacja projektów

 1. Spotkania konsultacyjne z udziałem pracowników komórek merytorycznych Urzędu Miejskiego Wrocławia i liderów projektów odbędą się w co najmniej 10 punktach Wrocławia.
 2. Spotkania konsultacyjne z liderami projektów mają na celu umożliwienie naniesienia koniecznych zmian do projektów (dotyczy elementów zakwestionowanych w trakcie weryfikacji projektów, które uniemożliwiają realizację projektu w całości lub w części).
 3. Liderzy projektów mogą także na tym etapie podjąć decyzję o wycofaniu projektu lub połączeniu projektów zbliżonych zakresem w jeden projekt.
 4. Jeżeli lider nie skorzysta z możliwości naniesienia koniecznych poprawek, jego projekt zostanie przekazany do Zespołu Opiniującego z opinią negatywną.
 5. Termin złożenia poprawionych projektów upływa 13 lipca 2014 r.
 6. Zweryfikowane projekty zostaną przekazane wraz z opinią właściwych jednostek Urzędu Miejskiego Wrocławia do Zespołu Opiniującego powołanego przez Prezydenta Wrocławia.
 7. W skład Zespołu Opiniującego wejdą:
  • Przewodniczący Komisji ds. Osiedli Rady Miejskiej Wrocławia,
  • przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia wskazani przez Przewodniczącego Rady Miejskiej,
  • przedstawiciele departamentów Urzędu Miejskiego Wrocławia odpowiedzialnych za merytoryczną stronę realizacji zgłoszonych projektów,
  • przedstawiciel Wrocławskiej Rady Pożytku Publicznego,
  • lider projektu, który w pilotażu WBO 2013 uzyskał największą liczbę głosów.
 8. Zespół Opiniujący przedstawi Prezydentowi Wrocławia ostateczną listę pozytywnie zaopiniowanych projektów do 30 sierpnia 2014 r.

Konsultacje

 1. Prezydent Wrocławia skieruje do Rady Miejskiej Wrocławia projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami wraz z listą projektów.
 2. Jeżeli Rada nie postanowi inaczej, konsultacje odbędą się w dniach od 15 do 28 września 2014 r.
 3. W ramach ogłoszonych przez Radę Miejską Wrocławia konsultacji mieszkańcy mogą głosować na wybrane przez siebie projekty:
  • w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.wroclaw.pl/wbo
  • w zorganizowanych na terenie miasta punktach konsultacyjnych, na przeznaczonych do tego celu formularzach.
 4. Prawo do udziału w konsultacjach ma każdy pełnoletni mieszkaniec Wrocławia.
 5. Można głosować tylko jeden raz, na maksymalnie 3 projekty.
 6. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości po podliczeniu oddanych głosów, nie później jednak niż w październiku 2014 r.

Wyłonienie projektów do realizacji

 1. W celu obliczenia wyników konsultacji, projekty poddane pod głosowanie zostaną podzielone na trzy grupy w zależności od ich zweryfikowanej wartości.
 2. Ogólna suma środków przeznaczonych na realizację projektów WBO 2014 zostanie podzielona w następujący sposób:
  • na projekty o wartości nieprzekraczającej 100 tys. PLN - 5 milionów PLN
  • na projekty o wartości powyżej 100 tys. PLN do 500 tys. PLN - 8 milionów PLN
  • na projekty o wartości powyżej 500 tys. PLN do 1,5 miliona PLN - 7 milionów PLN
 3. Do realizacji zostaną skierowane z każdej z trzech grup te projekty, które w danej grupie uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na daną grupę.
 4. Jeżeli w którejś z grup pozostaną niewykorzystane środki, zostaną one przekazane na zwiększenie puli w grupie, w której znalazła się największa liczba projektów.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące powyższych zasad przejrzyj listę odpowiedzi na najczęstsze pytania.