Wyznaczanie płatnych miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania

Przemek Wronecki

Objęcie danego rejonu strefą płatnego parkowania nie oznacza automatycznie, że pobierane są tam opłaty za postój. Konieczne jest wyznaczenie płatnych miejsc postojowych poprzez oznakowanie poziome i pionowe oraz ustawienie parkomatów. Jest to decyzja podejmowana w imieniu Prezydenta przez Wydział Inżynierii Miejskiej (WIM) jako organ zarządzający ruchem na drogach publicznych.

Już obecnie w obszarach o przewadze zabudowy mieszkaniowej decyzje te podejmowane są na wnioski mieszkańców (w ich imieniu składają je najczęściej zarządcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych) oraz przy współpracy z właściwą radą osiedla. Do rady wysyłany jest wniosek o wyrażenie opinii. Jeśli ta opinia jest negatywna, zmiana organizacji nie jest wprowadzana. Jeśli opinia jest pozytywna lub rada nie wyraża swojej opinii, miejsca płatne są wyznaczane. Przykładem takiej sytuacji jest ulica Sępa-Sarzyńskiego, na której w 2016 r. nie wprowadzono płatnego parkowania ze względu na opinię Rady Osiedla Plac Grunwaldzki.

Są jednak obszary, w których dominuje inna funkcja niż mieszkaniowa. Tutaj przykładem mogą być okolice pl. Muzealnego (większość parkujących to pracownicy i klienci sądów, kancelarii prawnych, Komendy Wojewódzkiej Policji) lub Wybrzeże Pasteura/ul. Marcinkowskiego (pracownicy i klienci szpitala klinicznego). W takich sytuacjach zarządzający ruchem podejmuje decyzje o wyznaczeniu miejsc po konsultacji z komisją bezpieczeństwa ruchu drogowego (w jej skład wchodzą m.in. Policja, Straż Miejska, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Zarząd Zieleni Miejskiej oraz MPK).

Mieszkaniec decyduje, urząd organizuje

Te zasady wynikające z dotychczasowej praktyki zostałyby wzmocnione jako oficjalnie przyjęte w ramach rozwoju strefy na terenie funkcjonalnego śródmieścia.

Każda opinia rady osiedla powinna mieć formę uchwały, przyjętej na jawnej sesji, w której uczestniczyć może każdy zainteresowany. Przewodniczący Rady ma obowiązek ogłaszać sesje oraz omawiane tematy (porządek obrad) na tablicy ogłoszeń danego samorządu osiedlowego. Coraz częściej rady informują o swoich działaniach na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Miasto ma możliwość informowania także na portalu miejskim, które jest źródłem informacji dla wszystkich mediów lokalnych.

Dzięki takiej formule działania kwestia wyznaczania płatnych miejsc postojowych staje się sprawą lokalną, rozstrzyganą w relacjach między mieszkańcami oraz ich przedstawicielami znającymi dobrze daną okolicę.

Weź udział w konsultacjach!