Rozpoczęły się konsultacje w sprawie „Programu Aktywności Lokalnej dla Wrocławia na lata 2021-2022”

fot. archiwum serwisu Wrocław Rozmawia

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Programu Aktywności Lokalnej dla Wrocławia na lata 2021-2022”

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.wroc.pl/ i na stronie internetowej www.wroclaw.pl projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie „Programu Aktywności Lokalnej dla Wrocławia na lata 2021-2022”.

Termin konsultacji

Termin rozpoczęcia konsultacji: 19 marca 2021 r.

Termin zakończenia konsultacji: 18 kwietnia 2021 r.

Forma konsultacji

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 18 kwietnia 2021 r.:

  • na adres email: sekretariat@mops.wroclaw.pl
  • na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław.

W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

Cel konsultacji

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w sprawie:
projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie „Programu Aktywności Lokalnej dla Wrocławia na lata 2021-2022”.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

Podstawa prawna

  1. Uchwała Nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (z późn. zm.).
  2. Zarządzenie nr 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Do pobrania