wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

17°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 01:30

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Rewitalizacja_odNowa
Kliknij, aby powiększyć
Nadodrze, zdjęcie ilustracyjne Wrocław Rozmawia
Nadodrze, zdjęcie ilustracyjne

Rewitalizacja to nie tylko troska o Śródmieście Wrocławia, ale także o jego peryferia, w tym włączone w jego obręb dawne wsie i miasteczka. Chcemy stworzyć program dla tych peryferyjnych obszarów i określić długofalowy plan działań, mających na celu poprawę jakości życia ich mieszkańców.

– Obecnie sprawy związane z rewitalizacją, które do tej pory podlegały Departamentowi Architektury i Rozwoju, decyzją prezydenta Wrocławia znajdują się w Departamencie Spraw Społecznych – wyjaśnia Sebastian Wolszczak, zastępca dyrektora Wydziału Partycypacji Społecznej. – Ponadto bezpośredni nadzór nad rewitalizacją bedzie sprawował właśnie prezydent, a nie jak do tej pory wiceprezydent Wrocławia. 

W swoim programie 100 zadań na 100 dni prezydentury prezydent Jacek Sutryk zapisał: „Zainicjuję prace nad programem rewitalizacji 13 wrocławskich dawnych wsi i 3 miasteczek”. 

Nie tylko śródmieście

Ważnym aspektem są zapisy ustawy o rewitalizacji. Ustawa ogranicza obszar rewitalizacji w każdym mieście do terenu obejmującego maksymalnie 20% jego powierzchni i zamieszkałego przez 30% mieszkańców miasta. Koncentrują się tu również negatywne zjawiska społeczne oraz dodatkowo infrastrukturalne, gospodarcze, środowiskowe lub techniczne. Oznacza to także, że aż 80% powierzchni miasta i 70% mieszkańców nie może być beneficjentami programu rewitalizacji.

– Dlatego proponujemy rozwiązanie, które pozwali na objęcie procesem zbliżonym do rewitalizacji większy fragment Wrocławia – zaznacza dyrektor Wolszczak. – Tereny niemieszczące się w ramach ustawowych, jednakże pilnie potrzebujące zmian, obejmiemy działaniem, które nazwiemy odNową.

W tym celu został zaplanowany proces konsultacyjno-informacyjny, mający na celu wyznaczenie obszaru rewitalizacji oraz odnowy przy bardzo wyraźnym podkreśleniu konieczności dokonania podziału Wrocławia na dwie strefy:

 • rewitalizacji ustawowej (z wykorzystaniem narzędzi ustawowych) obejmującej maks. 20% powierzchni miasta;
 • odNowy (bez narzędzi ustawowych, ale przy zastosowaniu metod znanych np. z Nadodrza), obejmującej wybrane wspólnie z mieszkańcami fragmenty miasta, na terenach dawnych wsi i miasteczek, które szczególnie pilnie wymagają podjęcia działań nakierowanych na poprawę jakości życia ich mieszkańców, a które nie mogą być objęte rewitalizacją. 

Cała rewitalizacja oraz odnowa zostanie rozłożona na minimum 10 lat, zaś jego realizacja w zaproponowanym wyżej kształcie pozwoli na objęcie nimi znacznie większego, niż określony ustawą,  fragmentu miasta oraz zaprocentuje zaangażowaniem w proces większej liczby mieszkańców.

Sebastian Wolszczak i Bartłomiej Świerczewski

Utworzona została komórka, której zadaniem będzie m.in. przygotowanie, organizacja i prowadzenie procesu rewitalizacji oraz inicjowanie i koordynacja działań w dziedzinie rewitalizacji podejmowanych przez komórki organizacyjne urzędu, spółki miejskie i miejskie jednostki organizacyjne – informowali m.in. podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej (na fot. od prawej): Bartłomiej Świerczewski – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Sebastian Wolszczak – zastępca dyrektora Wydziału Spraw Społecznych UM Wrocławia. 

Plany na rok 2019 rok

 • kontynuacja dotychczas prowadzonych działań rewitalizacyjnych;
 • ustalenie w toku szerokich działań konsultacyjno-informacyjnych zasięgu obszaru rewitalizacji (maks 20% powierzchni miasta);
 • ustalenie w toku szerokich działań konsultacyjno-informacyjnych zasięgu obszaru odnowy;
 • przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji;   
 • przygotowanie projektu Zarządzenia Prezydenta o wyznaczeniu obszaru odnowy na terenie dawnych wsi i miasteczek;
 • partycypacyjne przygotowanie założeń funkcjonowania we Wrocławiu Komitetu Rewitalizacji;
 • ustalenie zasad finansowania

Konsultacje: REWITALIZACJA_odNowa

Termin

marzec–czerwiec 2019 r.

Przedmiot

rewitalizacja we Wrocławiu.

Zakres

 1. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.
 2. Program odnowy na terenie dawnych wsi, np. Jarnołtów, Kłokoczyce, Opatowice, Marszowice, Pracze Odrzańskie, Rędzin, Świniary, Żar oraz trzech dawnych miasteczek, tj. Brochów, Leśnica, Psie Pole.
 3. Priorytety w działaniach miasta w obszarze rewitalizacji.
 4. Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji.

Cel

 1. Edukacja w zakresie rewitalizacji.
 2. Poznanie opinii mieszkańców na temat zasięgu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
 3. Poznanie opinii mieszkańców na temat zasięgu obszaru odnowy.
 4. Zebranie opinii i propozycji działań w obszarze odnowy terenów dawnych wsi i miasteczek.
 5. Wyznaczenie priorytetów w działaniach miasta w obszarze rewitalizacji.
 6. Zebranie opinii i propozycji zasad powoływania i funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji.

Efekt

raport z konsultacji.

Adresaci

Interesariusze rewitalizacji w rozumieniu ustawy o rewitalizacji:

 • mieszkańcy osiedli stanowiących potencjalny obszar rewitalizacji;
 • właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
 • pozostali mieszkańcy gminy;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • podmioty, inne niż wymienione powyżej, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Formy i harmonogram konsultacji

Planowane jest przeprowadzenie minimum dwunastu spotkań:

 • 10 warsztatowych: 5 dotyczących obszaru rewitalizacji oraz 5 dotyczących odnowy terenów dawnych wsi i miasteczek; spotkania będą zawierały część edukacyjną i informacyjną oraz rozmowy przy stolikach z uczestnikami na podtematy;
 • 1 spotkanie otwierające oraz 1 podsumowujące.

Prowadzący

Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia we współpracy z Wrocławską Rewitalizacją Sp. z o.o. oraz Departamentem Strategii i Rozwoju Miasta.

Prace nad programem rewitalizacji w ramach 100 zadań na 100 dni prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl