Pytania i odpowiedzi WBO 2016

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, dotyczące Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Jeśli nie znajdziesz wśród nich informacji, których szukałeś napisz lub zadzwoń. Dane kontaktowe i formularz do zadawania pytań znajdziesz na stronie

Zgłaszanie projektów

Jakie projekty realizowane są w ramach WBO?

 • inwestycyjne, remontowe, w zakresie utrzymania, dotyczące mienia gminnego bądź zlokalizowane na terenach gminnych, chyba że Gmina Wrocław posiada uzgodnienia lub wiedzę odnośnie do ich uzyskania, warunkujących możliwość zainwestowania pieniędzy miejskich w mienie nienależące do Gminy;

 • które mogą być zrealizowane w następującym po ogłoszeniu edycji roku budżetowym;

 • ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców Wrocławia.

Ile pieniędzy przewidziano na realizację WBO 2016?

Suma środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 wynosi 25 mln PLN.

Jak zostaną rozdzielone pieniądze w ramach WBO 2016?

21 mln na projekty rejonowe. Przy równym podziale pomiędzy 14 rejonów, oznacza to kwotę 1,5 mln PLN na każdy rejon. 4 mln przeznaczone jest na projekty ogólnomiejskie.

Po co podział na 14 rejonów WBO?

Od 2013 r. pojawia się pomysł na podział środków z WBO pomiędzy poszczególne rejony miasta. Kolejne edycje pokazują wyraźnie, że więcej projektów realizowanych jest na południu miasta niż w pozostałych częściach Wrocławia. Podział na rejony zagwarantuje każdemu z obszarów realizację przynajmniej 4 inwestycji z WBO. Projekty będą bardziej równomiernie rozłożone na całym obszarze Wrocławia. Jednocześnie zachowana została możliwość oddania głosu na projekty dotyczące całości miasta lub kilku jego rejonów.

Skąd mam wiedzieć czy projekt jest ogólnomiejski czy rejonowy?

Najważniejsze jest określenie, kto ma być beneficjentem takiego projektu. Zgłaszający wniosek powinien rozważyć, czy korzystać z niego będą w wyłącznie mieszkańcy jednego rejonu WBO, czy ma on służyć szerszej grupie wrocławian – kilku rejonów albo nawet całego miasta. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy jednak do lidera.

W jaki sposób osoba niepełnoletnia może uczestniczyć w WBO 2016?

Mówimy o osobach, które skończyły 16 lat. Takie osoby mogą brać udział w głosowaniu, jednakże nie mogą osobiście składać projektów. Oczywiście, nie oznacza to, że nie mogą projektów wymyślać lub przy nich pracować. Tym niemniej zgłaszać projekty mogą tylko osoby pełnoletnie.

Ile muszę zebrać głosów poparcia, aby zgłosić projekt?

Projekt może zostać zgłoszony przez jedną osobę. Jednak praktyka w poprzednich edycjach pokazała, że aby mógł on zostać wybrany do realizacji, należy zebrać wokół niego jak najszerszą grupę mieszkańców poparcie zainteresowanych jego realizacją.

Czy mogę zgłosić ten sam projekt, który został zgłoszony poprzednich edycjach WBO? 

Oczywiście, że tak. Proszę jednak uwzględnić uwagi wniesione na etapie weryfikacji projektu, w szczególności w zakresie zgodności z zasadami Wbo oraz poprawności kalkulacji kosztów. Projekty z poprzednich edycji znaleźć można na naszej stronie

Czy obcokrajowiec może złożyć projekt do WBO 2016?

Tak.

Czy osoba niezameldowana we Wrocławiu może złożyć projekt?

Tak.

Czy osoba niepełnoletnia może złożyć projekt do WBO 2016?

Nie, aby zgłosić projekt, czyli zostać jego liderem, należy być osobą pełnoletnią.

Czy jeden mieszkaniec może złożyć więcej niż jedną propozycję do WBO 2016?

Tak. Nie ograniczamy ilości projektów zgłaszanych do WBO przez jedną osobę.

Skąd mam wiedzieć czy działka należy do gminy czy nie?

Można to sprawdzić w tym miejscu: www.geoportal.wroclaw.pl 

Czy mieszkaniec osiedla "X" może składać projekt dotyczący osiedla lub rejonu WBO na którym nie mieszka?

Tak. Miejsce zamieszkania i teren, którego dotyczy dany projekt nie muszą mieć ze sobą związku.

Jak należy interpretować zapisy własnościowe umieszczone na mapach systemu informacji przestrzennej?

Wybierając mapę „Mapa kategorii własności” umieszczoną na stronie www.geoportal.wroclaw.pl, po lewej stronie znajdziemy legendę, która szczegółowo wyjaśni znaczenie poszczególnych kolorów.

Czy samorządy osiedlowe, organizacje pozarządowe, firmy, związki wyznaniowe, szkoły, instytucje publiczne itp. mogą składać projekty w ramach WBO 2016?

Jako instytucje nie mogą składać projektów. Projekty mogą być składane przez pojedyncze osoby.

Czy samorządy osiedlowe mogą angażować się w proces pisania projektów z danego osiedla, ich konsultacji i promocji?

Zdecydowanie tak. Samorządy osiedlowe mogą angażować się w dyskusje o osiedlu, wspierać liderów w promowaniu projektów czy pozyskiwaniu głosów. Mogą także wyrażać swoje opinie na temat każdego projektu. Jednak jeśli mieszkaniec uzna taką pomoc za zbędną, może niezależnie od samorządu osiedlowego złożyć wymyślony przez siebie projekt.

Czy ten sam zakres projektu może zostać zgłoszony przez kilka różnych osób?

Tak. Ale praktyka pokazuje, że takie działanie zmniejsza szanse na uzyskanie przez dany projekt większej ilości głosów.

Co się stanie, gdy mieszkańcy złożą dwie różne propozycje, dotyczące tego samego terenu?

Liderzy projektów na etapie konsultacji lub wcześniej, będą mogli porozumieć się w kwestii wyboru lepszego projektu, ewentualnej rezygnacji z realizacji lub łączenia i modyfikowania złożonych przez siebie projektów. Jednak ostateczna decyzja będzie należała do mieszkańców i ci wyrażą ją w głosowaniu. W wypadku połączenia projektów liderzy powinni określić kto będzie reprezentował taki projekt.

Czy można dołączyć do wniosków przygotowane już projekty lub inne załączniki?

Do formularza wniosku z propozycją zadania można dodać dodatkowe załączniki w postaci rysunków sytuacyjnych, mapek i zdjęć. W przypadku przekazywania załączników w formie elektronicznej powinny one być w formacie PDF, JPG, PNG albo DOC i nie przekraczać podanej w formularzu maksymalnej wielkości.

Czy można dosłać dodatkowe załączniki już po złożeniu projektu?

Tak, ale tylko do końca terminu składania projektów, czyli 2 marca 2015 r. Po tym terminie, nie będą one publikowane na naszej stronie.

Czy można zgłosić projekt postawienia pomnika?

Nie, na mocy uchwały nr XLIX/1438/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie wznoszenia pomników na terenie Wrocławia kwestia stawiania pomników należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej Wrocławia i przewidziana jest w tym celu specjalna procedura.

Zgłosiłem projekt i co dalej?

Po zgłoszeniu projektu w formie elektronicznej, lider otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie złożenia wniosku wraz z linkiem do swojego projektu, z jego treścią i ilością zapisanych załączników. Po zakończonej weryfikacji projektów liderzy otrzymają informację zwrotną o jej wynikach i zaproszenie na spotkania konsultacyjne.

Koszt i weryfikacja zgłoszonych projektów

Czy nie trzeba już przygotowywać kosztorysu?

Nie, wystarczy oszacować ogólny koszt zaproponowanej inwestycji i wskazać w którym progu kwotowym powinien się znaleźć. Należy również wypisać elementy składowe projektu, żeby szacunkowy koszt mógł być sprawdzony na etapie weryfikacji przez merytoryczne jednostki Urzędu Miejskiego, a mieszkańcy zapoznający się z projektem mieli jasność jaki jest jego zakres.

Jak oszacować koszt projektu?

Szacunek powinien być oparty o dane zaczerpnięte z powszechnie dostępnych źródeł. Należy, np. pamiętać, że publicznie dostępny plac zabaw musi być wykonany z zabawek posiadających certyfikaty bezpieczeństwa, a koszty całości będzie można dokładnie określić dopiero po rozstrzygnięciu przetargu.

Czy w przypadku zgłoszenia zadania dotyczącego budowy boiska lub rewitalizacji podwórka powinno się uwzględnić koszty związane z odwodnieniem terenu lub zagęszczeniem gruntu?

Jeśli powyższe prace są konieczne to tak.

Czy w szacowaniu należy uwzględnić koszty projektu technicznego, tzn. czy trzeba wskazać takie punkty jak: opracowanie dokumentacji technicznej, koszty związane z pracą planistów, architektów itp.?

Tak, jednak wystarczy zwrócić uwagę na taką pozycję przy wyszczególnianiu elementów składowych danego projektu..

Czy w trakcie weryfikacji będą urealniane/korygowane koszty zaproponowane przez mieszkańców?

Tak, pracownicy komórek merytorycznych UMW sprawdzą szacunkowy koszt pod względem jego adekwatności do postulowanego zadania. Informacja taka trafi następnie do liderów i będzie podstawą rozmowy w trakcie spotkań konsultacyjnych.

Dlaczego propozycje zgłaszane przez mieszkańców muszą być weryfikowane przez urzędników a nie mieszkańców?

Urzędnicy weryfikują propozycje zadań pod kątem formalno-prawnym oraz finansowym. Sprawdzą czy zadanie jest możliwe do realizacji w ciągu jednego roku, czy jest zaplanowane na terenach należących do gminy a jeśli nie, to czy zawarte umowy pozwalają na daną realizację. Projekt musi być zgodny z prawem, także wynikającą z prawa zasadą gospodarności, jak również nie przekraczać ram przyjętych strategii i programów Gminy Wrocław. Sprawdzane jest też, czy podobne zadanie nie jest już realizowane lub przygotowywane do realizacji. Czasami projekt jest na tyle kontrowersyjny, że przed jego realizacją konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych. Urzędnicy pracujący w merytorycznych wydziałach posiadają niezbędna na etapie weryfikacji wiedzę i doświadczenie. Mieszkańcy będą oceniali każdy z projektów na etapie głosowania.

Czy projekt zgłoszony do WBO musi być zrealizowany w ciągu jednego roku?

Zasadniczo tak, jednak w uzasadnionych przypadkach wynikających np. ze skali projektu, ilości koniecznych uzgodnień lub złożonej technologii wykonania. możliwe są odstępstwa od tej reguły.

Co to znaczy że projekt musi być ogólnodostępny?

Oznacza to, że realizacje WBO muszą być dostępne dla wszystkich mieszkańców Wrocławia. Wejście nie może być biletowane ani płatne. Zasada ta nie wyklucza jednak zamykania obiektu na noc ze względu bezpieczeństwa ani zajmowania go przez pewien okres dnia, jak w przypadku projektów na terenach szkół placówek oświatowych.

Czy urzędnicy oceniający projekty mogą odrzucić złożony wniosek?

Nie. Urzędnicy oceniają jedynie możliwość wykonania projektów. O tym czy projekt trafi do realizacji decydują mieszkańcy w trakcie głosowania. Dopuszczamy jednak takie sytuacje, w których projekt będzie musiał zostać poddany dodatkowym konsultacjom. Wówczas opinia na temat jego realizacji, będzie uzależniona od wyniku procesu konsultacyjnego.

Czy koszt utrzymania obiektu/zadania, także należy uwzględnić we wniosku?

We wniosku zawieramy jedynie szacunkowy koszt realizacji zadania bez uwzględnienia późniejszych kosztów utrzymania danego obiektu. Utrzymanie obiektu po zakończonej realizacji należeć będzie do gminy. Jednak ten element także będzie brany przez urzędników przy ocenie projektu i w wypadku rażącej niegospodarności lub dużych kosztów utrzymania może być on powodem negatywnej weryfikacji.

Konsultacje

Po co organizować konsultacje?

Konsultacje są organizowane dla liderów, którzy chcą poprawić zgłoszone przez siebie projekty w oparciu o uwagi, które otrzymali. Ale są one również ważne dla mieszkańców z danych rejonów, bo w ich trakcie mogą lepiej poznać projekty z danego obszaru złożone do WBO.

Czy uczestnictwo lidera w konsultacjach jest obowiązkowe?

Nie. Ale jest wskazane, ponieważ daje możliwość dokładnego omówienia uwag, które pojawiły się na etapie weryfikacji projektu.

Co w wypadku, kiedy lider na etapie konsultacji nie poprawi projektu?

Jeśli korekty wymaga jedynie szacunkowy koszt, który nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wartości projektu, uzyska on pozytywna weryfikację i zostanie skierowany pod głosowanie w zaproponowanym przez lidera zakresie. Jeśli jednak projekt będzie zawierał rażące błędy, uniemożliwiające jego realizację, które nie zostaną skorygowane przez lidera w wyznaczonym czasie, projekt nie zostanie poddany pod głosowanie.

Kto bierze udział w konsultacjach ze strony Urzędu Miejskiego Wrocławia?

Urzędnicy biorący udział w weryfikacji projektów występujących w danym rejonie.

Czy konsultować można tylko w trakcie spotkań?

Zdecydowanie nie, choć uczestnictwo w tych spotkaniach daje lepszą możliwość dyskusji na temat poszczególnych projektów. Dodatkowo można przesyłać pytania pocztą elektroniczną na adres budzetobywatelski@um.wroc.pl, umawiać się na spotkania w siedzibach jednostek weryfikujących dany projekt.

Co z projektem, jeśli ocena dokonana przez urząd będzie negatywna?

Liderzy projektów na etapie konsultacji będą mogli odnieść się do wskazanych błędów w projekcie i poprawić je w określonym czasie. Weryfikację negatywną należy traktować jako informację o koniecznych zmianach możliwych do dokonania na etapie konsultacji.

Co z projektem, jeśli kwota zaproponowana w kosztorysie okaże się niewłaściwa?

O ile projekt zmieści się w maksymalnej kwocie przeznaczanej na jeden projekt i nie będzie w nim innych błędów uniemożliwiających realizację, to zostanie on skierowany pod głosowanie z poprawionym budżetem. W takim wypadku nie jest nawet wymagana pisemna zgoda ze strony lidera na zaproponowana zmianę budżetu projektu.

Co w wypadku, gdy weryfikacja projektu pokaże, że teren, na którym planowana była realizacja inwestycji nie należy w całości do gminy?

Lider będzie mógł poprawić projekt, zmniejszyć/zmienić jego zakres lub wybrać inną działkę na realizację projektu. Nie jest możliwa równoczesna modyfikacja zakresu i lokalizacji projektu.

Głosowanie

Kto może zagłosować na projekty z WBO 2016?
Każda osoba mająca ukończone 16 lat i będąca mieszkańcem Wrocławia.

Czy osoba niezameldowana we Wrocławiu może głosować?
Jeśli ma ukończone szesnaście lat i zamieszkuje we Wrocławiu to tak.

W jaki sposób odbywa się weryfikacja czy osoba biorąca udział w głosowaniu jest mieszkańcem Wrocławia?
Nie weryfikujemy tego. Każdy głosujący składa oświadczenie znajdujące się na karcie do głosowania, biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za jego treść.

Jak głosujemy?
Głosowanie jest aktem jednorazowym. Można głosować na maksymalnie 4 projekty:

2 rejonowe  i  2 ogólnomiejskie.  Projekty  rejonowe  nie  muszą  dotyczyć  tego  samego rejonu. Glosujący wybiera po jednym projekcie rejonowym z dwóch różnych progów kwotowych (mały, duży) i dwa projekty z puli ogólnomiejskiej. Nie można głosować  na 2, 3 lub 4 projekty z tego samego progu kwotowego.

Głosując na projekty rejonowe, głos można oddać na dwa projekty z różnych rejonów przy czym, nie ma znaczenia w jakim rejonie mieszka osoba głosująca.

W jakiej formie mogę zagłosować?
W  formie  elektronicznej,  poprzez  wypełnienie  formularza  dostępnego  na  stronie internetowej wroclaw.pl/wbo lub w zorganizowanych na terenie miasta punktach konsultacyjnych, na przeznaczonych  do tego formularzach.

 

Gdzie i jak mogę zagłosować osobiście?
Zagłosować można 13 punktach na terenie miasta. W Centrach Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Zapolskiej 4, Bogusławskiego 8, 10 i Kromera 44 albo w jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej:

 • Filia nr 4 ul. Wieczysta 105
 • Filia nr 5 ul. Namysłowska 8
 • Filia nr 16 ul. Kolista 17
 • Filia nr 18 ul. Grabiszyńska 236 a
 • Filia nr 22 ul. Chociebuska 8-10
 • Filia nr 29 ul. Reja 1
 • Filia nr 37 ul. Sempołowskiej 54 a
 • Filia nr 42 ul. Serbska 5 a
 • Filia nr 44 ul. Powstańców Śl. 210

Głosowanie odbywa się przez wrzucenie do urny wypełnionej i podpisanej karty do głosowania. Karty będą dostępne w punktach głosowania, ale będzie można ją też pobrać ze strony Wrocław.pl/wbo i wydrukować.

Jak mogę zagłosować eletronicznie?
Głosować będzie można przez aplikację na stronie wroclaw.pl/wbo. Żeby zagłosować należy zaznaczyć wybrane projekty, uzupełnić wymagane dane i podać numer telefonu komórkowego.

Na podany numer zostanie wysłany SMS z kodem potwierdzającym głos. Dopiero po wprowadzeniu w aplikacji do głosowania kodu aktywacyjnego głos zostanie zapisany w systemie. Z jednego numeru mogą zagłosować maksymalnie 3 osoby. 

W jaki sposób weryfikuje się liczbę oddanych przez jedną osobę głosów na konkretne zadanie?
Weryfikacja głosów będzie polegała głównie na sprawdzeniu czy dane nie powtarzają się na różnych kartach do głosowania. Numer PESEL będzie jedną z podstawowych informacji poddawanych weryfikacji. Oprócz tego każdy głos oddany elektronicznie będzie musiał być potwierdzony za pomocą kodu wysłanego SMS na podany numer telefonu.

Na czym polega weryfikacja głosów przez kod SMS?
Każdy głosujący w formie elektronicznej, będzie musiał podać swój numer telefonu komórkowego. Na podany numer zostanie wysłany SMS z kodem potwierdzającym głos. Dopiero po wprowadzeniu w aplikacji do głosowania kodu aktywacyjnego głos zostanie zapisany w systemie. Z jednego numeru mogą zagłosować maksymalnie 3 osoby.

Jakie są kryteria powodujące, że dany projekt wygra w głosowaniu?
Wyłącznie ilość oddanych głosów. W jaki sposób liderzy projektów mogą promować swoje pomysły? Decyzja ta należy do liderów projektów. Wszystkie zgłoszone do WBO projekty zostaną zamieszczone na stronie www.wroclaw.pl/wbo, aby każdy zainteresowany mógł się z nimi zapoznać.