wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

15°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 03:40

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Przedstawiciele NGO w komisjach konkursowych. Dziękujemy za zgłoszenia!

Przedstawiciele NGO w komisjach konkursowych. Dziękujemy za zgłoszenia!

Wydział Partycypacji Społecznej,

Gmina Wrocław ogłosiła otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019. Do prac w komisjach oceniających oferty zgłosiło się 27 przedstawicieli organizacji. To najwięcej od kilku lat. Dziękujemy za aktywność i pozytywną odpowiedź.

Aktualizacja - 19 listopad 2018

Społeczny udział przedstawicieli NGO w komisjach konkursowych jest pożądany i bardzo cenny. Cieszymy się, że w tym roku ilość zgłoszonych osób pozwoli na sprawne przeprowadzenie procedury weryfikacji zgłoszonych ofert. W poprzednich latach na taki krok zdecydowało się 13 osób (2018) a wcześniej tylko 8 (2017). Przypominamy, że otwarte konkursy ofert zostały ogłoszone 15 listopada i znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Wrocławia.
 
.................................................................................................................................................................................................................

 Ogłaszamy nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.Zaproszenie kierujemy do osób wskazanych przez:- organizacje pozarządowe- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dlaczego ogłaszamy nabór?Od 15.11.2018 roku  Gmina Wrocław będzie ogłaszała otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019. Osoby można zgłaszać  do 19 listopada 2018 r. do godziny 12:00.Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 8.11.2018 roku o godz. 15:30 w Sektorze 3 na ul. Legnickiej 65.

Załącznik:Formularz zgłoszeniowy I. Informacje ważne:1. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy osób na członków komisji konkursowych na rok 2019.2. Baza prowadzona jest w Biurze ds. Partycypacji Społecznej.3. Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12.2019 roku.4. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.5. Zgłoszenia – na załączonym formularzu (podpisane przez osoby wskazane oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikiem/ami można składać w kancelarii Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, 50-032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4, pokój 120, I piętro lub przesłać scan drogą elektroniczną na adres [email protected]. W tytule wpisując: „Zgłoszenie do bazy osób wskazanych  do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2019”.  Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie do bazy osób wskazanych  do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2019” II. Zadania komisji konkursowej:1. Z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego komisja opiniuje m.in.:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego;3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne;4) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;5) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych realizowanych przez aplikującego w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2. Wypełnienie karty opinii merytorycznej wraz z wpisaniem opinii, tj. liczby punktów  przyznanych przez siebie.3. Opisanie na karcie opinii merytorycznej zakresu koniecznych zmian kosztorysu i/lub zakresu rzeczowego zadania i/lub harmonogramy.4. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert do wyboru przez Prezydenta Wrocławia lub osobie przez niego upoważnionej.III. Wymagania:W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby które spełniają łącznie następujące kryteria:1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w danym konkursie;3) nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie;IV. Wybór osób z bazy Biura ds. Partycypacji Społecznej do komisji konkursowych:1. Biuro ds. Partycypacji Społecznej przedstawia osoby wskazane na członków komisji po upływie terminu składania ofert biorąc pod uwagę :

a) wybraną przez osoby tematykę zadeklarowaną w formularzu zgłoszenia i w ogłoszeniu konkursowym;b) członkostwo we władzach organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3, która bierze udział w konkursie (wykluczenie organizacji, które złożyły oferty w konkursie)

2. Komórka organizacyjna/jednostka organizacyjna wskaże osoby z bazy do udziału w komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach komisji konkursowej w konkretnych terminach.V. Uwagi końcowe:1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu zgłoszeń.2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub dokumentów w formie załączników nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku. Kodeks postępowania administracyjnego

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl