wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-3°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 07:00

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Powołujemy komisje konkursowe. Zapraszamy przedstawicieli NGO
zdjęcie ilustracyjne źródło: pixabay
zdjęcie ilustracyjne

Wkrótce Gmina Wrocław ogłosi otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022. Do udziału w komisjach zapraszamy przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych. Zgłaszać można się do dnia 15 października 2021 r., do godz. 15.00.

Nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert - zaproszenie dla osób wskazanych przez wrocławskie organizacje pozarządowe

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Miejski Wrocławia na rok 2022.

I. Informacje ogólne:

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do wskazywania osób do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2022
 2. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych na rok 2022
 3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 4. Zgłoszenia są ważne od 20.10.2021 do dnia 31.12.2022 roku
 5. Baza prowadzona jest w Wydziale Partycypacji Społecznej.

II. Wymagania stawiane Kandydatom:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
 • nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie;

III. Zadania komisji konkursowej:

 1. Z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego komisja opiniuje zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy, w tym m.in.:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6)   uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 1. Wypełnienie karty oceny merytorycznej, wraz z wpisaniem opini, tj. liczby punktów przyznanych przez siebie.
 2. Opisanie na karcie opini merytorycznej zakresu koniecznych zmian kosztorysu i/lub zakresu rzeczowego zadania i/lub harmonogramy, w szczególności w przypadku proponowania mniejszej kwoty dotacji zapisanej w ofercie.
 3. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert do wyboru przez Prezydenta Wrocławia lub osobie przez niego upoważnionej.

IV. Wybór kandydatów z bazy do prac w komisji konkursowej

1. Wydział Partycypacji Społecznej przedstawia komórce organizacyjnej lub jednostce organizacyjnej kandydatów na członków komisji po upływie terminu składania ofert biorąc pod uwagę :

a) wybraną przez kandydata tematykę zadeklarowaną w formularzu zgłoszenia i w ogłoszeniu konkursowym zgodną ze sferą zadań publicznych z art. 4 ust. 1 ustawy;

b) członkostwo we władzach organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3, która bierze udział w konkursie (wykluczenie organizacji, które złożyły oferty w konkursie)

2. Komórka organizacyjna/ jednostka organizacyjna wskaże osoby z bazy do udziału w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach komisji konkursowej w konkretnych terminach.

V. Miejsce złożenia dokumentów

Zgłoszenia:

 • na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikiem/ami można składać :
 • w kancelarii Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, 50-032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4, pokój 120, I piętro (w przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty). Komplet dokumentów należy składać w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie do bazy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2022”.
 • lub przesłać scan podpisanych dokumentów drogą elektroniczną na adres [email protected].

Termin składania zgłoszeń- do dnia 15 października 2021 r. do godz. 15.00.

VIII. Uwagi końcowe:

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu zgłoszeń.
 2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub dokumentów w formie załączników nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy.

Załączniki (poniżej):

 • Formularz zgłoszeniowy (tekstowy)
 • Formularz zgłoszeniowy (tabela)
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl