PIRO 2.0 Program Inicjatyw Rad Osiedli

Specjalny, międzysektorowy zespół zajmie się nowym ustrojem rad osiedli we Wrocławiu. Zespół ma zadanie opracowanie zasad zdecentralizowanego decydowania o realizacji inwestycji.

To przedsięwzięcie również weszło w zakres 100 zadań, jakie prezydent Jacek Sutryk wyznaczył na 100 pierwszych dni swojego urzędowania: „Rozpocznę prace nad nowym statutem wrocławskich rad osiedli. Zwiększę fundusz na realizację pomysłów zgłaszanych przez rady osiedli”.

Lata 2015–2018 były okresem szerokiej dyskusji nad przyszłością i ustrojem samorządowych jednostek pomocniczych Wrocławia. Prowadzona była ona przy udziale mieszkańców, radnych, aktywistów i zaproszonych ekspertów. W jej wyniku powstały m.in. ważne opracowania jak Strategia Wrocławia 2030 czy Analiza Funkcjonalna Osiedli. Z drugiej strony prowadzono szerokie konsultacje społeczne Wrocław Rozmawia o osiedlach  zakończone Nową Konstytucją Osiedli. Raportem zawierającym rekomendacje zmian wrocławskiego ustroju osiedlowego. Wszystkie te materiały zostały upublicznione na stronach Wrocław Rozmawia.

– W oparciu o te dokumenty chcemy doprowadzić do tego, by wrocławskie osiedla mogły mieć nowe statuty, nowe kompetencje, nowe zadania i obowiązki – mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocławia. – Do końca 2019 roku chcemy zakończyć prace nad przepisami regulującymi ustrój wrocławskiego samorządu osiedlowego i zasad decydowania o inwestycjach ściśle osiedlowych. Sprawą oczywistą jest obecność w tych działaniach miejskich i osiedlowych radnych – podkreśla dyrektor Świerczewski.

Potrzebny kompetentny zespół

Aby zadanie, o którym mowa powyżej, zrealizować rozpoczęto prace, mające na celu utworzenie zespołu ds. reformy ustroju samorządowych jednostek pomocniczych, który zostanie powołany przez prezydenta Wrocławia w marcu 2019 r. Do zadań zespołu będzie należało w szczególności:

  • opracowanie zasad zdecentralizowanego decydowania o realizacji inwestycji o istotnym znaczeniu dla jednostek pomocniczych, na podstawie których powstanie następca programu PIRO (roboczo nazywane PIRO 2.0);

Bartłomiej Świerczewski: – Jesteśmy w 100 procentach przekonani – a ta pewność wzięła się po rozmowach z mieszkańcami osiedli – że aby ten system mógł we Wrocławiu działać dobrze, musi być przejrzysty, jasny dla radnych osiedlowych i pozostałych mieszkańców. Po pierwsze, chcemy doprowadzić do takiego stanu, żeby RO wiedziały, ile pieniędzy każdego roku są w stanie zaplanować na swoje budżety w danej kadencji, a także swoje działania w ramach tych budżetów. Po drugie, ważna jest kwestia udziału mieszkańców w tym procesie – powinni swoim radnym osiedlowym zgłaszać propozycje i zadania, które także w sposób jawny powinny być wybierane, by w końcu trafić do urzędu w celu weryfikacji.  

  • opracowanie aktów prawnych konstytutywnych dla nowego ustroju (statutu) samorządowych jednostek pomocniczych.

Zespół funkcjonował będzie przy Wydziale Partycypacji Społecznej, jego skład będzie liczył 11 osób: 6 reprezentantów rad osiedli, 2 przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia oraz 3 przedstawicieli prezydenta. W celu powołania zespołu zainicjowano procedurę, zapewniającą demokratyczne wyłonienie 6 reprezentantów wrocławskich samorządów osiedlowych. Nastąpi to w trybie analogicznym do wyborów członków Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – 4 marca 2019 r.

20 mln zł plus

Absolutny priorytet stanowi pierwsze z wymienionych powyżej zadań, gdyż ustalenie sposobu zdecentralizowanego decydowania o realizacji inwestycji osiedlowych jest warunkiem koniecznym deklarowanego zwiększenia kwot, które będą w dyspozycji rad osiedli. 

Bartłomiej Świerczewski: – Mówimy o kwocie 20 mln zł plus. Z dwóch powodów: 20 mln zł mamy dzisiaj, plus – bo wiemy, że powinno być więcej. Ile więcej? Naprawdę rozstrzygnie się to na drodze dyskusji i pewnej pracy. Wiemy, że mamy w mieście 48 osiedli i nie wszystkie są identyczne. Wśród nich są małe i wielkie osiedla. Takie, które mają dobry dostęp do usług i komunikacji, jak i te bez takiego komfortu. Teraz pojawia się pytanie, czy wszystkie osiedla dostają taką samą kwotę po równo, czy powinny być wprowadzone jakieś dodatkowe kryteria, umożliwiające dzielenie środków, np. w ramach wielkości osiedli czy ich potrzeb. Ale wszelkie uzgodnienia to właśnie zadanie dla zespołu ds. reformy ustroju samorządowych jednostek pomocniczych. 

Prace nad programem rewitalizacji w ramach 100 zadań na 100 dni prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.