Zgłoś opinię! [WYTYCZNE]

Zapoznaj się z wytycznymi i przekaż opinię.

Konstrukcja wytycznych i jego części

Podstawą projektu wytycznych przestrzennych na rzecz osiedla kompletnego jest mapa w skali 1:5000. Poszczególnym miejscom, które znajdują się na niej, przypisano określone atrybuty. Określają one wyposażenie oraz pełnione role i funkcje analizowanej przestrzeni. Dodano także treści charakteryzujące dane miejsce. Ustalenia zaprezentowane zostały w tabeli.

Jak czytać mapę?

Miejsca zaznaczono na mapie jako punkty, linie oraz obszary i strefy. Te pierwsze to np. lokalne centra, ważne place, parki, skwery i dziedzińce, obiekty usługowe i inne charakterystyczne budynki oraz węzły przesiadkowe i przystanki kolejowe. Linie wyznaczają kompozycję, szkielet osiedla i jego istotne uzupełnienia. Ważne są tu promenady i ciągi pieszo-rowerowe. Przy obszarach precyzyjnie wskazano powierzchnię miejsc, natomiast strefy to miejsca posiadające tylko orientacyjną lokalizację lub zasięg. Zarówno obszarom, jak i strefom przypisano ich wiodący charakter. Odnosić się on może do standardu: przestrzeni publicznej, zieleni, usług, rodzaju zabudowy lub mobilności. Wszystkie miejsca wskazane na mapie otrzymały własny identyfikator. Przy jego użyciu możliwe jest odszukanie odpowiedniej grupy ustaleń, wskazań – w tabeli i w formie szczegółowych wytycznych.

Wyposażenie, role i wytyczne szczegółowe miejsca wskazanego na mapie

Szeroki zakres tematyczny podejmowany w programie Osiedli kompletnych wyraża się w projekcie pod postacią oznaczeń graficznych umieszczonych na mapie. Jednak dopiero przypisane poszczególnym elementom składniki wyposażenia, pełnione role oraz inne wytyczne precyzują wagę każdego z nich dla koncepcji rozwoju osiedla i wpływu na jakość życia mieszkańców. Odniesienia do poszczególnych zagadnień: życia społecznego, ruchu i wypoczynku, odporności osiedla, zrównoważonego budownictwa, osiedla krótkich odległości oraz tożsamości, ujęte są w treści tabel, kart. To właśnie one, opisując konkretne miejsce, wskazują na jego wielofunkcyjność i potencjał.

Jagodno

Kliknij, aby powiększyć / pobrać mapę (pdf - 10 MB)

Zobacz na interaktywnej mapie Geoportalu

 

Jerzmanowo-Jarnołtów

Kliknij, aby powiększyć / pobrać mapę (pdf - 10 MB)

Zobacz na interaktywnej mapie Geoportalu

 

Maślice Małe

Kliknij, aby powiększyć / pobrać mapę (pdf - 14 MB)

Zobacz na interaktywnej mapie Geoportalu

 

Śródmieście Południowe

Kliknij, aby powiększyć / pobrać mapę (pdf - 14 MB)

Zobacz na interaktywnej mapie Geoportalu

Zgłoś opinię!

Fill out my online form.