Ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych - konsultacje

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych - konsultacje.

Podstawa prawna:

1. art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, 2245 i poz. 2439 oraz z 2018 r. poz. 310);

2. uchwała Nr XLVI/1097/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

3. zarządzenie nr 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie
ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych poprzez:

  • opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.wroclaw.pl.;
  • Termin rozpoczęcia konsultacji: 12.06.2018 r.
  • Termin zakończenia konsultacji: 26.06.2018 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesyłać w formie:

1. pisemnej (decyduje data wpływu) na adres:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia
ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

2. elektronicznej na adres:
wzd@um.wroc.pl

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

Informacja o wynikach publicznych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych. 

Do pobrania