Ochrona podwórek i dróg wewnętrznych

Fot. Krzysztof Ziental

Wiele obaw, które zgłaszane są w trakcie konsultacji społecznych rozwoju strefy płatnego parkowania (SPP) dotyczy zabezpieczenia wnętrz podwórzowych i dróg wewnętrznych przed zalaniem przez samochody kierowców uciekających przed opłatami. Mieszkańcy wskazują na potrzebę zabezpieczenia tych terenów przed możliwością osób z zewnątrz. Wyjaśniamy, jakie są ogóle zasady w tym zakresie.

Strefy płatnego parkowania tworzone są na podstawie ustawy o drogach publicznych, zatem na terenach poza pasem drogowym – w tym na drogach wewnętrznych i podwórzach – miasto nie ma możliwości pobierania opłat w ramach SPP. Bardzo często takie tereny nie są własnością miasta i zarządza nimi podmiot wybrany przez daną wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową. W takich sytuacjach to te podmioty decydują o ewentualnym zabezpieczeniu drogi wewnętrznej lub podwórza przed wjazdem kierowców z zewnątrz. Szlabany, bramki i słupki uchylne, do których klucze (często elektroniczne) mają tylko mieszkańcy okolicznych budynków, nie są we Wrocławiu rzadkością.

W przypadku wnętrz podwórzowych będących własnością Gminy Wrocław warunkiem ograniczenia dostępu kierowcom z zewnątrz jest wydzierżawienie tego terenu i przejęcie nad nim zarządu. Wniosek w tej sprawie należy złożyć w Zarządzie Zasobu Komunalnego lub Wrocławskich Mieszkaniach, w zależności od tego kto jest miejskim zarządcą danego podwórza. Załącznikiem do tego wniosku jest propozycja (koncepcja) zagospodarowania danego terenu wraz z opinią właściwego Biura Obsługi Klienta.

Stawki dzierżawy

Stawki dzierżawy zależą od strefy i od sposobu zagospodarowania terenu. Dzierżawa  terenu pod miejsce postojowe w centrum to koszt 1,5 zł miesięcznie za metr kwadratowy (ok. 20–25 zł za miejsce postojowe). Poza ścisłym centrum stawka jest trzykrotnie niższa.

Jeśli podwórze ma służyć innym celom (np. plac zabaw, zieleniec), teren może być dzierżawiony nawet za symboliczną stawkę 0,1 zł za metr kwadratowy rocznie (jednak nie mniej, niż 35 zł za podwórze).

Oczywiście zarządca dzierżawionego terenu odpowiada za jego utrzymanie. Musi zatem uwzględnić koszty związane ze sprzątaniem, ubezpieczeniem, bieżącymi naprawami itp.

Szczegółowe informacje na temat stawek i zasięgu stref znaleźć można w zarządzeniu Prezydenta Wrocławia nr 8600/10 z 1 lutego 2010 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wysokości stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości zabudowane i niezabudowane Gminy Wrocław, oddawane w dzierżawę, na inne cele niż rolne.