Nowe zasady Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

Maksymalna kwota projektu to 2 mln PLN [było 1,5 mln]. Zwiększyliśmy ją aby umożliwić jeszcze pełniejszą realizację projektów.

Projekty POWINNY być realizowane na terenach oraz dotyczyć infrastruktury należącej do Gminy Wrocław. Chcemy zatem umożliwić realizację projektów na terenach nienależących do gminy. Jednak wiemy, że w większości wypadków negocjacje z innymi właścicielami mogą być bardzo długie lub kosztowne. Dlatego pozytywnie będą weryfikowane tylko takie propozycje, w których uzgodnienia gmina mam już za sobą. Nie zmienia się zasada, że projekty powinny być wykonane w ciągu jednego roku.

Projekty realizowane w ramach WBO muszą być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców. Niedopuszczalne są sytuacje, w których zrealizowane projekty będą potem zamykane lub udostępniane mieszkańcom w bardzo ograniczonym zakresie.

Głosowanie zostało przesunięte na przełom września i października. Przez takie posunięcie zwiększamy czas na promocję projektów, które zostaną poddane pod głosowanie oraz liczymy na większe uczestnictwo wrocławskich studentów.

Każdy mieszkaniec swój głos będzie mógł oddać tylko raz na maksymalnie trzy projekty, ale każdy z nich musi znajdować się w różnym progu kwotowym. Czyli nie będzie można zagłosować na dwa lub trzy projekty z jednego progu kwotowego. Równocześnie utrzymujemy możliwość zagłosowania tylko na jeden projekt. Takie posunięcie powinno uniemożliwić zawłaszczenie WBO przez jedną silną grupę. Mamy również nadzieję, że zmotywuje to do współpracy między liderami i różnymi projektami.

Utrzymujemy trzy progi kwotowe, które mają dać możliwość realizacji projektów małych, średnich i dużych, ale jednocześnie zwiększamy kwotę na projekty małe do wysokości 150 tys. Kwoty na poszczególne progi kwotowe zostaną ustalone dopiero po ustaleniu listy projektów, które zostaną skierowane pod głosowanie. Podział będzie proporcjonalny w stosunku do ilości projektów w poszczególnym progu kwotowym.

Ostatnią zmianą w zasadach jest określenie minimalnej ilości głosów, którą musi zebrać projekt. Ta liczbą jest 100. Po WBO 2014 wyraźnie widzimy, że zdobycie takiej liczby głosów wymaga zaangażowania ze strony mieszkańców, ale jednocześnie nie jest niewykonalne.