Dokument

Marcin Oliva Soto

"Kultura – Obecna! Diagnoza potencjału kulturowego Wrocławia oraz Strategia Rozwoju Kultury w perspektywie 2020+". Zapoznaj się z dokumentem, o którym debatujemy – diagnozą potencjału kulturowego Wrocławia i planem jego wykorzystania.

KULTURA - Obecna! from Wroclaw

 

Zespół redakcyjny:

Prof. Dr hab. Katarzyna Kajdanek / Dr Jacek Pluta /
Dominika Kawalerowicz / Krzysztof Maj /
Jarosław Broda / Jerzy Pietraszek / Jacek Sutryk

Zleceniodawca:

Departament Spraw Społecznych / Wydział Kultury
– podmioty koordynujące politykę kulturalną Wrocławia

Celem prezentowanego planu rozwoju kultury Wrocław 2020+ jest:

 • Diagnoza potencjału kulturowego Wrocławia.
 • Określenie roli kultury w sferze publicznej miasta, jako podstawy polityki kulturalnej Wrocławia.
 • Ustalenie priorytetów oraz sposobów prowadzenia polityki kulturalnej po 2016 roku.
 • Wskazanie potrzeb i problemów środowiska ludzi kultury.
 • Refleksja nad uczestnictwem w kulturze.
 • Zachowanie doświadczeń zebranych w roku Europejskiej Stolicy Kultury rozumianych jako potencjał ludzi kultury, zasobów instytucjonalnych oraz doświadczeń uczestników / publiczności wydarzeń.

Dokument oparto o następujące źródła:

 • statystyki publiczne (GUS),
 • opracowania krajowe w zakresie diagnozy pola kultury oraz polityk kulturalnych,
 • sprawozdania roczne z realizacji zadań przez Urząd Miejski Wrocławia,
 • realizowane badania społeczne w ramach Wrocławskiej Diagnozy Społecznej, analizy wrocławskiego pola kultury oraz badania społeczne realizowane w toku Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016,
 • wyniki spotkania osób i środowisk lokalnego pola kultury w ramach Wrocławskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu, które odbyło się 2 października 2016 roku pod hasłem „Poznajmy się".

Rzecz o wartościach…

Prawo do wolności artystycznej i twórczej
Kultura i działalność artystyczna rozwijają się dzięki ludziom traktującym ją jako zawodową profesję oraz pasję. Działalność, w którą zaangażowane jest wrocławskie środowisko ludzi kultury, przebiega w warunkach wolności i prawa do swobody artystycznej wypowiedzi.

Prawo do uczestnictwa w kulturze
Kultura jest podstawowym środowiskiem społecznym człowieka. Jest złożonym zespołem powtarzalnych praktyk i aktywności - uczestnictwa, dialogu, tworzenia, przekształcania, zawiązywania relacji.

Kultura realizująca 4 podstawowe funkcje:

 • Miastotwórczą
  Miejskość ujawnia się poprzez życie kulturalne miasta. Jest ono formą uspołecznienia mieszkańców i tworzenia wartości w sferze publicznej, ze szczególną rolą i pozycją lokalnego środowiska artystycznego – ludzi kultury, infrastruktury kulturalnej, zarówno w centrum, jak i na obrzeżach miasta – tak rozumiana sfera kultury należy do podstawowych zasobów środowiska społecznego miasta.
 • Symboliczną i wizerunkową
  Kultura jest zespołem treści wyrażających ambicje i aspiracje mieszkańców oraz określających ich więź z miastem. Kultura i jej wartości symboliczne tworzą markę miasta i są podstawą kreowania tożsamości jego mieszkańców.
 • Społeczną
  Kultura to ważne narzędzie wzmacniania spójności społecznej. Uczestnictwo i wyrażanie siebie poprzez kulturę należy uznać za jedno z podstawowych praw mieszkańców, dzięki któremu mogą czuć się pełnoprawnymi członkami wspólnoty. Działania na rzecz zapewnienia uczestnictwa w kulturze mają sens wówczas, gdy są elementem szerszego procesu włączania jednostek i społeczności w różne sfery życia miasta. Dlatego ważne jest, aby rozpatrywać zadania polityki kulturalnej w powiązaniu ze sferą społecznej partycypacji, polityki społecznej, edukacji, sportu i zdrowia publicznego.
 • Ekonomiczną
  Efektywna polityka kulturalna przyczynia się także do poszerzenia bazy ekonomicznej i rozwoju miasta. Promocja kultury i uczestnictwa w kulturze, poprzez oddziaływanie o charakterze miastotwórczym i wizerunkowym, wspiera rozwój przestrzeni publicznych tworzących miejsca i okazje spędzania czasu wolnego. Przyciąganie twórczego kapitału ludzkiego uznaje się za jeden z ważniejszych czynników prowadzenia nowoczesnej polityki rozwoju miasta. Z kolei tzw. przemysł kreatywny jest związany z działalnością, w której kultura jest czynnikiem tworzącym wartość dodaną w powiązanych z nią obszarach gospodarki.

Co nam da dokument?

 1. Narzędzie polityki kulturalnej – rozumienie nie teoretyczne a praktyczne.
 2. Integracja i wzmocnienie lokalnego środowiska kultury.
 3. Zachowanie potencjału rozwojowego wrocławskiej kultury w wymiarze miejskim i regionalnym.
 4. Wskazanie i wzmocnienie obszarów kultury istotnych dla sposobów uczestnictwa w kulturze.

Cele strategiczne:

 • Podtrzymanie prestiżu wrocławskiej kultury.
 • Równoważenie infrastruktury wrocławskiej kultury.
 • Zapewnienie warunków rozwojowych wrocławskiej kultury.
 • Zapewnienie wzrostu uczestnictwa w kulturze.
 • Stworzenie płaszczyzny partycypacji w sferze kultury.

Wybrane obszary działań strategicznych sprzyjających rozwojowi wrocławskiej kultury:

 • Tworzenie nowych przestrzeni dla kultury.
 • Zachowanie i utrwalenie doświadczeń ESK Wrocław 2016.
 • Badanie zasobów i potrzeb wrocławskiej kultury.
 • Wzmocnienie mechanizmów partycypacji w kulturze.

Partycypacja i ewaluacja

Diagnoza wrocławskiego pola kultury – zabranie głosów środowiska na temat kondycji i potrzeb wrocławskiej kultury.

Stworzenie podstaw dla opracowania modelu współpracy w obszarze polityki kulturalnej i społecznej – powołanie Rady Kultury.

Bieżące prowadzenie działań partycypacyjnych i ewaluacyjnych w polu kultury – Biuro Festiwalowe Impart 2016, Diagnoza Zasobów i Potrzeb Wrocławskiej Kultury – badania w cyklu 2 letnim, Sprawozdania Prezydenta z działań w sferze kultury (docelowo nowy model sprawozdań).

Kamienie milowe uspołecznienia planu

 

Do pobrania