Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

DPON.024.3.2019 

Ogłoszenie o konsultacjach

Na podstawie:

 1. Uchwały Nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 roku
  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (z późn. zm.). 
 1. Zarządzenia nr 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r. 
  w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Prezydent Wrocławia  

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 10 maja 2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 24 maja 2019 r.

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia:

                                                    24 maja 2019 r.

 • na adres email: sekretariat@mops.wroclaw.pl
 • na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław.

W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w sprawie: wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

W załączeniu:

Projekt uchwały RMW wraz z uzasadnieniem

Do pobrania