10 najciekawszych inwestycji w zieleń w ciągu ostatnich lat

Między 23 maja a 15 czerwca będą trwały konsultacje propozycji regulaminu wrocławskich parków. Przy tej okazji przypominamy 10 najciekawszych inwestycji w tereny zielone ostatnich lat.

Przeczytaj więcej o konsultacjach w sprawie regulaminu wrocławskich parków

Zagospodarowanie Promenady Staromiejskiej na odcinku od ul. Świdnickiej do ul. Krupniczej

Rewaloryzacja fragmentu Promenady zakładała odtworzenie jej XIX-wiecznego układu. Przebudowane ciągi komunikacji pieszej i rowerowej połączono z odnowionym w poprzednich latach fragmentem Pro­menady (od pl. Jana Pawła II do ul. Krupniczej) oraz powiązano z terenem wokół Narodowego Forum Mu­zyki. Na Promenadzie pojawiły się barwnie podświetlone namgławiacze, ukryte wśród roślin błotnych. Wzdłuż całego ciągu usytuowano ozdobne, wielobarwne kwiaty. Na ścieżkach rowerowych wykorzystano ekologiczne i trwałe nawierzchnie. Na placu przy wyjściu w kierunku ul. Świdnickiej pojawiły się nowoczesne siedziska i donice ze stali „kortenowskiej”.

 110 drzew, 10 000 krzewów i 4500 bylin

 ~3 400 000,00 zł (projekt + realizacja)

 Zarząd Zieleni Miejskiej

 2014–2015

Zagospodarowanie placu przy pomniku Mikołaja Kopernika z fragmentem terenu Promenady Staromiejskiej

Inwestycja przy pomniku Mikołaja Kopernika to kontynuacja prac nad rewi­talizacją Promenady Staromiejskiej. W ramach inwestycji wyremon­towano układ komunikacji pieszej i rowerowej oraz przebudowano plac. Pomnik, autorstwa Leona Podsiadłego, wyremontowano i oświetlono. Betonowe mur­ki, kule symbolizujące planety oraz sześcienne bloki stanowią formę siedzisk, dzięki czemu powstała przestrzeń do wypoczynku. Szatę roślinną dopasowano do XIX-wiecznego układu kompozycyj­nego Promenady, a w nowoczesnych wyniesionych rabatach pojawiły się wielobarwne rośliny.

 12 drzew, 300 krzewów, 600 bylin i 400 cebul

 ~1 300 000,00 zł (projekt + realizacja)
Zarząd Zieleni Miejskiej

 2015

Zagospodarowanie terenu Wzgórza Słowiańskiego

Wzgórze Słowiańskie jest sukcesywnie modernizowane – każde­go roku pojawiają się nowe elementy. W 2013 r. przebudowano plac zabaw. Jego kompozycja została oparta na osiach drewnianego pomostu z modrzewia, wyposażono go w zestaw zabawowy, huśtawki oraz urządzenia przystosowane dla osób niepełnospraw­nych. Na Wzgórzu Słowiańskim powstała także siłownia terenowa. W 2014 r. wydzielono wybieg dla psów z elementami do zabaw dla czworonogów. W 2015 r. wyremontowano oraz zbudowano ścież­ki i schody. Teren został wyposażony w elementy małej architektury i charakterystyczne pomarańczowe kłody-siedziska.

 73 drzew, 11 200 krzewów, 20600 bylin

 ~1 200 000,00 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej

 2014–2015

Strefa wejściowa do parku Zachodniego

Po odzyskaniu zdewastowanego terenu w parku Zachodnim została wykonana rewitalizacja strefy wejściowej od strony ul. Lotniczej. Prace miały na celu zaakcentowanie wejścia oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy ulicami Lotniczą a Pilczycką. Powstały dwie alejki spacerowe, będące uzupełnieniem układu komunikacji pieszej, utworzono plac wejściowy, pełniący funkcję wypoczynkową i dekoracyjną. Uzupełniono istniejącą zieleń. Samo wejście zostało zaakcentowane pionowym totemem z nazwą parku.

 50 drzew, 2100 krzewów i bylin, ok. 4000 cebul

 ~500 000,00 zł (projekt + realizacja)

 Zarząd Zieleni Miejskiej

 2014

Przebudowa placu zabaw przy pl. I.L. Pereca

Przy ul. I.L. Pereca przebudowano miejski zieleniec. W ramach inwestycji wykonano plac zabaw stylizowany na wioskę hobbitów wraz z terenem ukształtowanym w niewielkie pagórki porośnięte trawą. Plac zabaw został podzielony na trzy strefy: zabaw dzieci młodszych, zabaw dzieci starszych i zabaw sprawnościowych. Urządzenia zostały wykonane z robinii akacjowej – dzięki jej naturalnym i nieregularnym kształtom każde jest indywidualne i niepowtarzalne. Zadbano także o bezpieczną nawierzchnię z piasku i tworzyw sztucznych. Dla rodziców przygotowane zostały miejsca do wypoczynku.

 17 drzew, ponad 400 krzewów i 600 bylin

 ~700 000,00 zł (projekt + realizacja)

 Zarząd Zieleni Miejskiej

 2015

Zagospodarowanie terenu zieleńca przy pl. Westerplatte

Dla zieleńca zlokalizowanego przy pl. Westerplatte zaprojektowano nową szatę roślinną, która dopełniła istniejącą zieleń. Doboru dokonano, biorąc pod uwagę przeznaczenie terenu, warunki siedliskowe, dekoracyjność, porę kwitnienia i zacienienie terenu.
W całości zachowano istniejący starodrzew. W centralnej części zieleńca, w otoczeniu drzew, zaprojektowano plac zabaw dla dzieci z wieloma elementami oraz bezpieczną nawierzchnią. Stanowi on uzupełnienie stref wypoczynku i elementów małej architektury, jak np. szachownica plenerowa. W północnej części skweru znajdują się stojaki rowerowe. Istniejące chodniki i ścieżki zostały wyremontowane i poszerzone, dzięki czemu teren jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Plac wyposażono w energooszczędne oświetlenie.

 8 drzew, ponad 4000 krzewów, ponad 1600 mkw. trawników

 ~900 000,00 zł (etap I i etap II)

 Zarząd Zieleni Miejskiej

 2014-2015

 

Rewitalizacji bulwarów Xawerego Dunikowskiego i Marii i Lecha Kaczyńskich

Wrocławianie zyskali prawie kilometrowy odcinek nabrzeża Odry na zrewitalizowanym bulwarze Dunikowskiego. Powstał szereg rozwiązań, które mają zachęcać wrocławian do wypoczywania nad Odrą – pod mostem Pokoju pojawiło się bezkolizyjne przejście między bulwarami Dunikowskiego a Kaczyńskich, między bastionem Ceglanym a Piaskowym wybudowano amfiteatralne schody z kaskadą wodną, powstała też przystań turystyczna. Zamontowano kompozycję 6 rzeźb Magdaleny Abakanowicz.

Na bulwarze Kaczyńskich pojawił się puf miejski, na którym można odpocząć. Na rewitalizowanym odcinku wybrzeża pojawiło się sporo zieleni i ścieżek spacerowych. Ważną częścią projektu jest zagospodarowanie terenu przy Akademii Sztuk Pięknych, gdzie powstała przestrzeń do wydarzeń kulturalnych.

 94 drzewa, 210 krzewów, byliny, 10 000 roślin cebulowych, trawniki

 ~20 000 000 zł

 Zarząd Inwestycji Miejskich

 2015-2016

 

 

Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. św. Marcina. Etap I: bulwar ks. A. Zienkiewicza

Bulwar ks. A. Zienkiewicza z widokiem na Wyspy Odrzańskie zyska nowe oblicze. Celem inwestycji jest zapewnienie ciągłości komunikacyjnej oraz poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych terenu między mostem Młyńskim a mostem Tumskim. Projekt zakłada stworzenie miejsc wypoczynku, różnorodnych form zieleni oraz powstanie elementów małej architektury. Zaprojektowano bujne rabaty, a w centralnej części powstanie kwietnik z roślin sadzonych w szachownicę. Dolny taras bulwaru zostanie zamieniony w labirynt. Bulwar odzyska dawny blask i stanie się doskonałym miejscem wypoczynku.

16 drzew, 5000 krzewów, ponad 380 pnączy i półkrzewów, ponad 900 bylin i traw, ponad 5000 cebul

 ~2 300 000,00 zł (projekt + realizacja)

 Zarząd Zieleni Miejskiej

 2016

Teren rekreacyjny w trójkącie ulic Zaporoska – Skwierzyńska – Lubuska. Etap I: Skwer „Ptasi Zagajnik”

W ramach inwestycji zostanie zagospodarowany skwer pomiędzy budynkiem mieszkalnym a ulicami Lubuską i Skwierzyńską. Celem inwestycji jest stworzenie miejsca wypoczynku, a także oazy dla ptaków. Powstaną nowe nawierzchnie, siłownia zewnętrzna, oświetlenie parkowe, pojawi się mała architektura (ławki, mała pergola, stoliki do gry w chińczyka, karmniki i budki dla ptaków) oraz iluminacja formy przestrzennej, symbolizującej „odlatujące ptaki”.

 22 drzewa, 3300 krzewów, 2 pnącza, 3000 bylin, 240 traw ozdobnych, trawniki

 ~330 000,00 zł (projekt + realizacja)

 Zarząd Zieleni Miejskiej

 planowane

Park Tysiąclecia

Park Tysiąclecia to owoc współpracy mieszkańców, środowisk naukowych oraz jednostek miejskich. Jego powstanie było wynikiem konkursu na koncepcję zagospodarowania terenu. By przestrzeń parku była wyjątkowa, a jej symbolika czytelna dla użytkowników, którzy będą spędzali w nim czas, postanowiono zaprosić wrocławian do jego współtworzenia. Aktualne działania polegają na realizacji nasadzeń zgodnie z założeniami. Akcje „Przyjdź i posadź drzewo” odbywają się cyklicznie od 2014 roku.

 

 1. Meander starorzecza rzeki Ślęzy – Ogrody deszczowe

 2. Wzgórze Anioła Ślęzaka

 3. Polana Festynowa

 4. Aleja Europejskiej Stolicy Kultury i The World Games – trzyrzędowa aleja dębów, nasadzona 2013/2014 – 175 drzew

 5. Aleja The World Games

 6. Aleja czereśniowa – nasadzona 2016 – 175 drzew

 7. Swobodna kompozycja drzew – nasadzona 2014 – ~200 drzew

 8. Kolekcja brzóz – nasadzenie wiosna 2016 – 200 drzew

 9. Pasma leśne – 10 pasów nasadzeń symbolizujących siedliska lasów Dolnego Śląska oraz wieki w dziejach Wrocławia; lasy te obrazują bogatą przyrodę, historię oraz kulturę regionu – 1580 drzew. Nasadzenia na terenie parku – ~2500 drzew

Pasma leśne

 • Nasadzenia wiosna i jesień 2015. Łącznie w 2015 roku posadzono 1160 drzew
 • Wiek XI – pierwszy wiek w historii miasta  – siedlisko żyznej buczyny
 • Wiek XII – siedlisko żyznej buczyny
 • Wiek XIII – lokacja miasta na prawie magdeburskim ukształtowany został rynek i mury obronne zobrazowane w parku w formie owalnego nasypu – siedlisko kwaśnej dąbrowy śródlądowej
 • Wiek XIV – siedlisko podgórskiej ciepłolubnej dąbrowy brekiniowej
 • Wiek XV – grądy środkowoeuropejskie. Nasadzenie wiosna 2016. Łącznie planuje się nasadzić 795 drzew
 • Wiek XVI – grąd środkowoeuropejski
 • Wiek XVII – grąd dolin rzecznych
 • Wiek XVIII – lasy łęgowe wiązowo-dębowo-jesionowe
 • Wiek XIX – łęg ze zbiorowiskiem jesionowo-olszowym
 • Wiek XX – łęg wierzbowy

W przyszłości w każdym z pasm leśnych zaznaczone zostaną, poprzez formy przestrzenne, ważne wydarzenia historyczne dla Wrocławia.