Rada ds. Porządku i Bezpieczeństwa

Nadzór nad radą pełni wiceprezydent Wojciech Adamski

Dokumenty potwierdzające powołanie rady: ZARZĄDZENIE NR 318/15 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 22 stycznia 2015 r.

Zadania rady

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach dotyczących współuczestnictwa mieszkańców  w zarządzaniu miastem w zakresie kierunków rozwoju, kształtowania  i utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta. Kadencja rady trwa dwa lata.

Przewodniczący - nie ma
Osoba do kontaktu - Bartosz Małysa

rada.spoleczna@ekosystem.wroc.pl

Skład rady:

  • Marek Dera – Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe
  • Izabela Kreyczi – Nasz Zarządca Sp. z o.o.
  • Bartosz Małysa – Ekosystem Sp. z o.o.
  • Elżbieta Sieradzka – WRO-DOM Sp. z o.o.
  • Lucyna Siwek – Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Dwór
  • Jan Sosulski – Zarząd Zasobu Komunalnego
  • Stanisław Węgliński – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
  • Jacek Wójcik – Straż Miejska Wrocławia


Zgłoś uwagę