Służby gotowe do zimy - AKCJA ZIMA 20016/2017

Choć na razie za oknem mamy jesień, to służby zajmujące się oczyszczaniem miasta są już gotowe do akcji ZIMA 2016/2017. We Wrocławiu trzy firmy odpowiedzialne są za odśnieżanie ulic. Sprawdź, które dzielnice obsługują i jak się z nimi skontaktować. 


Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 obejmuje okres od 1 listopada 2016 r. do 31 marca  2017 r.

Planowym oczyszczaniem zimowym jest objęte 1 066 km dróg.

Utrzymaniem w standardzie II podwyższonym jest objęta droga krajowa nr 98 (dawna droga nr 8): al. Karkonoska, ul. Wyścigowa, ul. Ślężna, ul. Dyrekcyjna, ul. K. Pułaskiego, pl. W. Wróblewskiego, pl. Społeczny, pl. Grunwaldzki, al. J. Kochanowskiego, al. A. Brucknera, ul. B. Krzywoustego, al. JIII Sobieskiego.

Utrzymaniem w II standardzie jest objętych 1 027 km dróg o strategicznym znaczeniu dla aglomeracji miejskiej, tj. drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz drogi gminne, po których prowadzona jest komunikacja zbiorowa i o znaczącej roli komunikacyjnej na obszarze dzielnicy lub osiedla, a także stanowiące dojazd do ważnych obiektów użyteczności publicznej.

Ponadto zimowym utrzymaniem są objęte:

1. Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe: 1 130 lokalizacji o pow. 1 459 361 m²

2. Parkingi: 64 lokalizacje o pow. 75 370 m²

3. Wydzielone ścieżki rowerowe: 69 lokalizacji o pow. 122 668 m²

4. Przystanki komunikacji zbiorowej: 1 728 przystanków

UWAGA! Za zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, osiedlowych, zakładowych, placów przed dworcami etc. odpowiedzialni są zarządcy terenu. Za usuwanie śniegu i likwidowanie śliskości na chodnikach odpowiedzialni są właściciele przyległych nieruchomości – zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dziennik Ustaw z dnia 11 kwietnia 2012 r., poz. 391).

 

Zimowe (oraz letnie) oczyszczanie miasta prowadzą wykonawcy (firmy), z którymi Ekosystem ma podpisane umowy.

Stare Miasto, Krzyki

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS–FORMERS Wrocław Sp. z o.o.

Śródmieście, Psie Pole

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

Fabryczna

SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o. (dawniej SITA ZACHÓD) 

Wykaz sprzętu specjalistycznego (zagwarantowany w umowach z wykonawcami) – w sumie 72 sztuki:

  • Pługosyparki jezdniowe z układem do zraszania solanką - 47 szt.
  • Pługosyparki chodnikowe - 20 szt.
  • Samochody dostawcze - 5 szt. 

Drogi w zarządzie miasta są zabezpieczane przed śliskością przy wykorzystaniu kruszywa (piasku) oraz różnych rodzajów soli (chlorek sodu, chlorek wapnia, chlorek magnezu).            

Zgromadzone przed sezonem materiały (na min. 10 posypań):

1. Chlorek sodu: u wykonawców zgromadzono do 26.10.2016 r.: 3.877 Mg

2. Chlorek wapnia: u wykonawców zgromadzono do 26.10.2016 r.: 96 Mg

3. Chlorek magnezu: u wykonawców zgromadzono do 26.10.2016 r.: 15 Mg

4. Kruszywo: 508 u wykonawców zgromadzono do 26.10.2016 r.: 593 Mg
 

W pasie drogowym ustawionych zostaną także 123 skrzynie z piaskiem. 

Wykonawcy ustawią pojemniki z piaskiem w rejonie niebezpiecznych odcinków jezdni. Do oczyszczania przystanków, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, wydzielonych ścieżek dostawa piasku może odbywać się na bieżąco lub poprzez ustawienie skrzyń. 

Jezdnie w okolicach Rynku utrzymywane są w stałej czystości. Pozostałe jezdnie zlecane są do zamiatania z częstotliwością minimum 1 x w miesiącu, przy wystąpieniu sprzyjających warunków atmosferycznych.

Kontakt do firm prowadzących zimowe utrzymanie miasta:

Stare Miasto, Krzyki
Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS – FORMERS Wrocław Sp. z o.o.
ul. Atramentowa 10
Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
Dyspozytor – 71 328 70 36

Śródmieście, Psie Pole
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.
ul. Szczecińska 5
54-517 Wrocław
Dyspozytor – 71 337 52 34

Fabryczna
SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o. (dawniej SITA ZACHÓD)
ul. Jerzmanowska 13
54-530 Wrocław
Dyspozytor: 797 400 333

Ekosystem Spółka z o.o. we Wrocławiu, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław sprawuje nadzór związany z zimowym utrzymaniem dróg, będących w zarządzie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta (zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z późniejszymi zmianami).

Zgłoś uwagę