Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

Głosowanie w szpitalach, domach społecznych , zakładach karnych oraz żołnierze, strażacy i pogranicznicy.

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych usytuowanych na terenie Wrocławiu pod warunkiem, że są wpisani do rejestru wyborców w województwie dolnośląskim zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Wyborcy, którzy będą przebywali w wyżej wymienionej jednostce:

  • wpisani do rejestru wyborców we Wrocławiu — otrzymają karty do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz wyborach Prezydenta Wrocławia,
  • wpisanie do rejestru wyborców na obszarze województwa dolnośląskiego — otrzymają tylko kartę do głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
     

Gdzie głosują żołnierze, strażacy i pogranicznicy?

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym na terenie Wrocławia, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie we Wrocławiu, pod warunkiem, że są wpisanie do rejestru wyborców na terenie województwa dolnośląskiego.

Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim Wrocławia od dnia 26 października 2014r. do dnia 3 listopada 2014r. Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 14 listopada 2014r.

Wzór wniosku o dopisanie do spisu w wybranym obwodzie głosowania dla żołnierzy i funkcjonariuszy TUTAJ

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich Dział Ewidencji Ludności – Rejestr Wyborców mieszczący się przy ul. G. Zapolskiej 4 pokoje 221, 222 i 223 w godzinach 800 do 1515 oraz Centra Obsługi Mieszkańca:

COM Nr I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godzinach 8:00 do 17:15,

COM Nr II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godzinach 8:00 do 17:15,

COM Nr IV przy al. M. Kromera 44 w godzinach 8:00 do 15:15.Zgłoś uwagę