Cztery podmioty chętne na pakiet akcji WKS Śląsk Wrocław

Dziś (9 czerwca 2017) do godz. 12.00 do Biura Nadzoru Właścicielskiego UM Wrocławia wpłynęły cztery oferty odpowiadające na zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia miejskiego pakietu akcji spółki WKS Śląsk Wrocław.


Koperty zostały zabezpieczone i przekazane zostaną doradcy prywatyzacyjnemu po rozstrzygnięciu procedury jego wyłonienia.

Do jego obowiązków będzie należało m.in. ocena złożonych odpowiedzi pod względem wymogów określonych w ogłoszeniu oraz rekomendacja i powiadomienie każdego z zainteresowanych o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia do negocjacji.

Jednocześnie informujemy, że w drodze postępowania przetargowego doradcą prywatyzacyjnym została wybrana Masiota i Wspólnicy Adwokacka Spółka Partnerska. Po uprawomocnieniu się wyniku postępowania doradca prywatyzacyjny rozpocznie prace w najbliższym przewidzianym prawem terminie czyli od 16 czerwca. Do tego czasu nie będą znane nazwy podmiotów zainteresowanych kupnem akcji.

Procedurę zbywania akcji przez podmiot publiczny reguluje ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zgodnie z art. 12 ww. ustawy do zbycia akcji niezbędna będzie zgoda radnych Rady Miejskiej Wrocławia. Harmonogram prac nad zbyciem pakietu akcji należącego do Miasta przewiduje wniesienie takiego punkty na lipcową sesję Rady Miejskiej. Przed podjęciem decyzji radni otrzymają pełną informację dotyczącą wyniku toczących się prac tj.: wyceny, ceny sprzedaży, projektu umowy zbycia czy uzasadnienia odnoszącego się do ekonomicznych i społecznych skutków zbycia akcji.

Zgłoś uwagę