Stypendia artystyczne prezydenta Wrocławia. Wnioski do 31 marca

Artyści, którzy pragną ubiegać się o nowe stypendia prezydenta Wrocławia na drugie półrocze 2020 roku powinni złożyć wniosek do końca marca. Stypendia są nowością, przyznawane są w siedmiu kategoriach, a po raz pierwszy wręczono je 28 stycznia 2020 roku 21 beneficjentom. Są wśród nich autorzy pracujący nad publikacjami, spektaklami, projektami fotograficznymi, czy filmowymi. Wysokość stypendium to 2500 zł miesięcznie. Rozstrzygnięcie konkursu do 9 czerwca.

  • 21 dotychczasowych stypendystów prezydenta Wrocławia/fot. KCz


Dziedziny sztuki objęte stypendium

  • Film
  • Literatura
  • Muzyka
  • Taniec
  • Teatr
  • Sztuki wizualne
  • Upowszechnianie kultury

Warunki przyznania stypendium

Wnioski stypendialne składają zainteresowani twórcy, przedstawiając dotychczasowy dorobek i projekt przedsięwzięcia związanego z Wrocławiem. Autorski zamysł należy opisać, podać cel i zakładane rezultaty, pamiętając, że stypendium nie może być wydatkowane na zakup środków trwałych, dofinansowanie nauki, czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Stypendystów wiązać będzie umowa z Gminą Wrocław.

Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokona Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Wrocławia. W skład Komisji wchodzić będą osoby reprezentujące Gminę Wrocław i środowiska artystyczne, naukowe oraz organizacje pozarządowe.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 9 czerwca 2020 r. Wyniki konkursu zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Gdzie składać wnioski

Wnioski o stypendia na drugie półrocze 2020 roku należy składać w terminie do 31 marca 2020 r. w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław lub przesłać pocztą na powyższy adres w kopercie z dopiskiem: „stypendia”.

  • O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia i korekty złożonego wniosku przed końcem naboru.
  • Wnioski osób, które w naborze ogłoszonym zarządzeniem nr 1188/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 czerwca 2019 r. błędnie aplikowały na drugie półrocze 2020 roku, będą brane pod uwagę pod warunkiem, że w terminie do 31 marca 2020 r. złożą oświadczenie, że uprzednio złożone wnioski są aktualne i wyrażają wolę wzięcia udziału w niniejszym konkursie.

Wzór wniosku znajdziecie tutaj

Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokona Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Wrocławia. W skład Komisji wchodzić będą osoby reprezentujące Gminę Wrocław i środowiska artystyczne, naukowe oraz organizacje pozarządowe.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 9 czerwca 2020 r. Wyniki konkursu zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Dotychczasowi stypendyści prezydenta Wrocławia Zgłoś uwagę