wroclaw.pl strona główna Wrocławski Budżet Obywatelski

Infolinia 71 777 7777

0°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: poniżej normy

Dane z godz. 13:00

wroclaw.pl strona główna
  1. Wrocławski Budżet Obywatelski
  2. Lista projektów 2023
  3. Projekt nr 186

Nr projektu Nr projektu 186

PROJEKT OSIEDLOWY:
do 1 000 000 zł

SKWER KARAIMÓW - rewitalizacja skweru wraz z przyległym ciągiem spacerowym, jako ważnej publicznej części osiedla Sępolno [WBO. 2023]

Głosów: 591

zieleń/rekreacjaKategoria

1 000 000 złBudżet zweryfikowany

Niewybrany w głosowaniu Status

591

oddanych głosów

Lider projektu: Łukasz Reszka

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 1 000 000 zł, jednak ze względu na szeroki zakres możliwe, że konieczne będzie etapowanie projektu. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej do wysokości zgłoszonego progu kwotowego przy uwzględnieniu aktualnego poziomu cen. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Załączniki mają charakter wyłącznie pomocniczy, a w przypadku rozbieżności między opisem projekt, a załącznikiem, decydujący jest opis projektu. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej konieczne będzie uzyskanie zaleceń/postanowień/decyzji konserwatorskich Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, których treść może mieć istotny wpływ na ostateczny kształt projektu.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. Z uwagi na zły stan techniczny murka rekomenduje się jego rozebranie. Ocena negatywna w zakresie montażu oświetlenia. Wskazany teren jest gęsto zadrzewiony i istnieje ryzyko, że w przypadku realizacji prac może dojść do uszkodzenia korzeni drzew i ich uschnięcia. Nie jest możliwa wycinka drzew w celu budowy oświetlenia, ponieważ jest to niezgodne z Miejskim Planem Adaptacji do Zmian Klimatu. Ponadto, z uwagi na znajdujące się na tym terenie liczne siedliska zwierząt i ptaków, prześwietlenie terenu może w tej sytuacji negatywnie wpłynąć na bytujące tam gatunki. Projekt w tym zakresie nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 3) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Szacunkowy koszt pozytywnie ocenionego zakresu wynosi 1 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu aktualnego poziomu cen. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Załączniki mają charakter wyłącznie pomocniczy, a w przypadku rozbieżności między opisem projektu, a załącznikiem decydujący, jest opis projektu. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej konieczne będzie uzyskanie zaleceń/postanowień/decyzji konserwatorskich Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, których treść może mieć istotny wpływ na ostateczny kształt projektu.

Opis projektu

SKWER KARAIMÓW to ważny punkt publicznej części osiedla Sępolno. To zielony skwer publiczny służący mieszkańcom w każdym wieku. Projekt WBO dotyczy wymiany zniszczonych nawierzchni, wykonaniu nowych ławek, śmietników, małej architektury. Wykonanie nowej nawierzchni przyległej alei spacerowej, wymianie krawężników oraz wykonanie osłony na stojące tam kubły na śmieci. W ramach projektu uzupełnione zostaną nasadzenia zieleni oraz wykonana zostanie pielęgnacja istniejącego drzewostanu. Niezbędne jest też rozbiórka zniszczonego murka i wykonanie nowego murka w formie siedziska/ławki.

Uzasadnienie projektu

Osiedle Sępolno nie posiada żadnego zagospodarowanego placu lub skweru który mógłby służyć mieszkańcom. Jedyne inwestycje, jakie zostały, wykonane na osiedlu to place zabaw dla najmłodszych oraz zespół boisk sportowych na terenie szkoły, zrealizowany w ramach poprzedniego WBO i służący głownie uczniom szkoły i młodzieży. Na osiedlu brakuje skweru który mógłby służyć starszym mieszkańcom osiedla, do odpoczynku w trakcie spacerów, młodzieży jako miejsce spotkań, alternatywa dla boisk sportowych. Mała architektura na osiedlu jest wyeksploatowana. Realizacja kompleksowa skweru przyczyni się to zacieśniania więzi sąsiedzkich, a naprawa nawierzchni alei spacerowej, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Grupa beneficjentów projektu

- mieszkańcy osiedla z każdej grupy wiekowej
- osoby starsze spacerujące wzdłuż osiedla
- uczniowie, młodzież z pobliskiej szkoły oraz bursy szkolnej
- rodzicie spacerujący z dziećmi

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

5 000

Elementy projektu

1) Nawierzchnia alei spacerowej
2) Nowe krawężniki
3) Ławki
4) Śmietniki
5) Stojaki rowerowe
6) Zieleń niska
7) Rozbiórka istniejącego murka
8) Wykonanie nowego murka w formie ławki/siedziska
9) Obudowa na kubły na śmieci

Lokalizacja

Pomiń mapę

projekt osiedlowy Lokalizacja

Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice Osiedle

Lokalizacja szczegółowa Skwer Karaimów, skrzyżowanie ulicy Partyzantów oraz ulicy Walerego Sławka

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

Do nieważnych zostały zaliczone przypadki niezgodnego z zasadami wypełnienia kart papierowych, niepotwierdzenia głosu kodem SMS, powtórnego oddania głosu z użyciem tego samego nr PESEL.

591

Liczba głosów: internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław w dniu 12.10.

Dotyczy głosów ważnych.

Internet

591

Papier

0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Dotyczy głosów ważnych.

Kobiety

338

Mężczyźni

253

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.