Logo wroclaw.pl
Budżet Wrocławia 2021

Budżet Wrocławia 2021

Po raz kolejny prezentujemy budżet Wrocławia w przejrzystej dla czytelników formie. Ile Wrocław przeznacza na edukację, inwestycje, transport, pomoc społeczną i ochronę zdrowa – te dane znajdziecie na naszej stronie.

Tegoroczny budżet Wrocławia zakłada dochody na poziomie 5,4 mld zł oraz 5,9 mld zł wydatków, z czego ponad miliard złotych, pomimo sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, zostanie przeznaczonych na realizację trwających i nowych inwestycji.

Na co idą Twoje pieniądze? Sprawdź! Bez skomplikowanych tabel i wykresów w Cenniku znajdziecie informacje
o najważniejszych wydatkach. Na co konkretnie idzie Twój podatek – to wyliczysz w kalkulatorze mieszkańca, wystarczy wpisać miesięczne wynagrodzenie, a kalkulator wyliczy, jaka część podatku idzie na finasowanie oświaty, kultury czy bezpieczeństwa.

Prezentujemy również najważniejsze inwestycje, które aktualnie realizowane są we Wrocławiu, a także dane najnowszej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

5 405 585 680 zł

 • Wydatki: 5 944 963 680 zł
 • Deficyt: 539 378 000 zł
Wykres dochodów 2019-2021

Dochody w ostatnich latach

Wydatki

Tegoroczne wydatki miasta zaplanowano na poziomie 5,9 mld zł. Najwięcej pieniędzy przeznaczonych jest na stałe koszty funkcjonowania Wrocławia, w tym prowadzenie szkół i przedszkoli, komunikację zbiorową, wypłatę świadczeń czy utrzymanie dróg i zieleni.

Zobacz, jakie kwoty przewidziano na różne zadania.

1 589 414 403 zł Oświata, opieka wychowawcza oraz szkolnictwo wyższe

1 283 749 601 zł Transport i łączność

443 372 517 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 234 876 326 zł Pomoc społeczna i rodzinna oraz ochrona zdrowia

345 271 133 zł Administracja publiczna

348 222 643 zł Gospodarka mieszkaniowa

174 053 051 zł Kultura

174 707 433 z Wydatki finansowe miasta

182 734 407 zł Sport, rekreacja i turystyka

100 172 597 zł Bezpieczeństwo

46 845 816 zł Działalność usługowa

21 543 753 zł Pozostałe wydatki

Kliknij w ikonę, aby wybrać kategorię budżetu

Oświata, opieka wychowawcza oraz szkolnictwo wyższe
1 589 414 403 zł

607 360 132 zł Szkoły podstawowe

351 769 644 zł Przedszkola

177 031 082 zł Licea ogólnokształcące

103 850 983 zł Technika

47 513 856 zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy

53 670 994 zł Świetlice szkolne

46 834 711 zł Szkoły branżowe, zawodowe i artystyczne

25 916 989 zł Placówki wychowanie pozaszkolnego, internaty, bursy szkolne oraz szkolne schroniska młodzieżowe

22 509 287 zł Centra i ośrodki kształcenia i doskonalenia oraz dokształcanie nauczycieli, kwalifikacyjne kursy zawodowe

13 863 179 zł Młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz ośrodki socjoterapii

10 553 332 zł Szkoły policealne

15 886 455 zł Stołówki szkolne i przedszkolne

15 478 765 zł Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

15 819 064 zł Wczesne wspomaganie rozwoju i ośrodki szkolno‑wychowawcze

13 987 000 zł Dowożenie uczniów do szkół

14 450 000 zł Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych

2 800 500 zł Szkolnictwo wyższe i nauka

50 118 430 zł Pozostałe, m.in.: rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, remonty bieżące w placówkach oświatowych, realizacja zadań współfinansowanych ze środków europejskich

Pomoc społeczna i rodzina oraz ochrona zdrowia1 234 876 326 zł

637 695 000 zł 500+

104 538 962 zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

89 450 855 zł System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

69 324 938 zł Domy pomocy społecznej

66 178 644 zł Ośrodki pomocy społecznej

31 829 436 zł Placówki opiekuńczo-wychowawcze

29 678 000 zł Usługi opiekuńcze

23 503 197 zł Ośrodki wsparcia

19 976 566 zł Wspieranie rodziny

18 500 000 zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

16 359 384 zł Rodziny zastępcze

17 850 270 zł Powiatowe urzędy pracy

14 966 100 zł Zasiłki

7 540 219 zł Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

7 504 300 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne

5 420 000 zł Programy profilaktyki zdrowotnej

5 400 435 zł Dodatki mieszkaniowe

3 555 700 zł Pomoc w zakresie dożywiania

3 000 000 zł Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ

2 150 000 zł Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym

2 097 150 zł Wrocławska wyprawka

58 357 170 zł Pozostałe, m.in.: realizacja projektów współfinansowanych ze środków europejskich, prowadzenie zbiorowego żywienia w jadłodajniach, magazynów żywnościowych, ogrzewalni, łaźni dla osób bezdomnych, funkcjonowanie Wrocławskiego Centrum Seniora oraz Centrum Integracji Społecznej, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, realizacja zadań społecznych zlecanych Radom Osiedli, w tym działania skierowane do osób starszych i młodzieży, pomoc dla repatriantów

Transport i łączność
1 283 749 601 zł

535 097 325 zł Lokalny transport zbiorowy

707 534 028 zł Drogi publiczne

15 294 480 zł Program Ruchu Pieszego

7 289 878 zł Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu

11 447 359 zł Program Rowerowy

3 769 369 zł Zadania w zakresie telekomunikacji

3 317 162 zł Pozostałe

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
443 372 517 zł

226 080 595 zł Gospodarka odpadami

69 997 329 zł Oczyszczanie miasta

58 394 216 zł Utrzymanie zieleni w mieście

29 403 280 zł Oświetlanie ulic, placów i dróg

40 659 523 zł Zakłady gospodarki komunalnej

4 583 435 zł Ochrona powietrza atmosferycznego

4 198 040 zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód

3 050 000 zł Schroniska dla zwierząt

7 006 099 zł Pozostałe, m.in.: utrzymanie szaletów miejskich, zadania związane z ochroną przyrody, realizacja zadań współfinansowanych ze środków europejskich

Gospodarka mieszkaniowa
348 222 643 zł

185 420 394 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami

39 677 845 zł Miejski program wymiany źródeł ogrzewania

30 301 796 zł Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego

36 522 920 zł Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

8 289 350 zł Inicjatywy rad osiedli

25 646 994 zł Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidacje węglowych źródeł ciepła

7 564 720 zł Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo

2 364 655 zł Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu

3 530 926 zł Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu

8 903 043 zł Pozostałe

Administracja publiczna
345 271 133 zł

255 048 758 zł Urzędy gmin, urzędy wojewódzkie oraz starostwa powiatowe

28 420 424 zł Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

9 197 751 zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego

7 763 960 zł Rady gmin

6 000 000 zł E-administracja

2 600 000 zł Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia

1 716 000 zł Nieodpłatna pomoc prawna

34 524 240 zł Pozostałe, m.in.: ubezpieczenie mienia jednostek gminnych, realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wydatki finansowe miasta
174 707 433 zł

104 707 433 zł Wpłata do budżetu państwa

70 000 000 zł Obsługa długu

Kultura
174 053 051 zł

28 107 877 zł Pozostałe instytucje kultury

25 021 540 zł Teatry

20 931 288 zł Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

24 018 740 zł Biblioteki

16 484 675 zł Muzea

10 825 000 zł Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury

19 508 380 zł Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych

11 749 907 zł Ochrona zabytków

6 490 925 zł Centra kultury i sztuki

4 454 960 zł Galerie i biura wystaw artystycznych

4 793 895 zł Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 665 864 zł Archiwa

Sport, rekreacja i turystyka
182 734 407 zł

68 434 952 zł Obiekty sportowe

33 160 744 zł Instytucje kultury fizycznej

33 552 000 zł Zadania w zakresie kultury fizycznej

22 525 600 zł Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu

8 084 916 zł Rezerwaty, pomniki przyrody, ogrody zoologiczne

5 000 000 zł Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta

4 208 445 zł Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach

6 487 750 zł Program przebudowy miejskich obiektów sportowych

1 280 000 zł Turystyka

Bezpieczeństwo
100 172 597 zł

44 102 136 zł Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

32 182 000 zł Straż miejska

16 000 000 zł Rezerwa na zarządzanie kryzysowe

250 000 zł Komendy wojewódzkie policji

700 000 zł Monitoring prewencyjny Wrocławia

140 000 zł Ratownictwo wodne

104 900 zł Obrona cywilna

42 000 zł Ochotnicze straże pożarne

6 651 561 zł Pozostałe, m.in.: Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2021-2024, funkcjonowanie i utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Działalność usługowa
46 845 816 zł

13 928 409 zł Zadania z zakresu geodezji i kartografii

8 035 931 zł Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

5 968 936 zł Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym

2 194 720 zł Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą

3 782 780 zł Nadzór budowlany

481 762 zł Cmentarze

12 453 278 zł Pozostałe, m.in.: rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrzu oraz efektywne wykorzystanie przestrzeni i możliwości Centrum Rozwoju Zawodowego, zarządzanie parkingiem podziemnym w budynku NFM

Pozostałe wydatki
21 543 753 zł

m.in.: rezerwa celowa na zadania remontowe, rezerwa ogólna, rezerwa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich, rezerwa celowa na wydatki związane z programem Pacowniczych Planów Kapitałowych

Dochody

Budżet Wrocławia przewiduje dochody na poziomie 5,4 mld zł.

Największą część wpływów stanowią dochody własne w wysokości 3,5 mld zł. To m.in. udziały miasta w PIT i CIT
(1,7 mld zł), wpływy z podatków i opłat (miliard zł), dochody z majątku (428 mln zł) oraz z usług (303 mln zł).

Zmaleją dotacje z budżetu państwa  – z 941 mln zł (plan 01.01.2020 r.) do 880 mln zł (plan dochodów na 2021 r.).

Podatki trzeba płacić. To jedna z kilku rzeczy, przed którymi się nie ucieknie. Jak co roku, zachęcamy, żeby rozliczyć się we Wrocławiu, aby to zrobić, nie trzeba być tu zameldowanym – wystarczy, że w zeznaniu podatkowym wpisze się wrocławski adres, ponieważ do celów podatkowych liczy się miejsce zamieszkania, a nie zameldowania.

Płacąc podatki we Wrocławiu, można korzystać z programu Nasz Wrocław. To nie tylko zniżki czy bezpłatne wejścia do wrocławskich atrakcji, ale też stała cena na bilety okresowe w komunikacji miejskiej.

1 665 000 000 zł wpływy z podatków PIT i CIT

880 000 000 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone

811 000 000 zł subwencja ogólna

637 000 000 zł wpływy z podatków

428 000 000 zł dochody z majątku

368 000 000 zł wpływy z opłat

303 000 000 zł dochody z usług

195 000 000 zł dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich

118 000 000 zł pozostałe dochody

Kalkulator mieszkańca

Im więcej mieszkańcy zarabiają, tym więcej ma z tego miasto. Podaj swoje miesięczne wynagrodzenie brutto w zł, a kalkulator obliczy, jaką część Twojego podatku w 2021 r. miasto wyda miesięcznie na poszczególne zadania.

miesięczny podatek, który wpłynie do miasta 113 zł
* w przypadku dochodów w przedziale 6600 zł -11 000 zł oraz 85 528 zł - 127 000 zł z uwagi na degresywną kwotę wolną od podatku wyliczenia stanowią wartosci szacunkowe. ** kalkulator nie uwzględnia ustawowego zwolnienia osób do 26 r.ż
 • 26 zł Oświata, opieka wychowawcza oraz szkolnictwo wyższe

 • 26 zł Transport i łączność

 • 26 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 • 26 zł Ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina

 • 26 zł Administracja publiczna

 • 26 zł Gospodarka mieszkaniowa

 • 26 zł Kultura

 • 26 zł Wydatki finansowe miasta

 • 26 zł Sport, rekreacja i turystyka

 • 26 zł Bezpieczeństwo

 • 26 zł Działalność usługowa

 • 26 zł Pozostałe wydatki

Cennik Wrocławia

Wiesz, ile kosztuje miesięczne utrzymanie jednego dziecka w przedszkolu publicznym? Ile trzeba zapłacić za przejazd 1 km tramwaju lub autobusu? Jaki jest koszt budowy przystanku wiedeńskiego? Odpowiedzi na te i inne pytania zebraliśmy w Cenniku Wrocławia. Podajemy konkretne przykłady, ile i na co miasto wydaje pieniędzy.

 • Grafika przedstawia budynek przedszkola
  9,1 mln zł

  Budowa przedszkola w ramach ZSP nr 14 przy ul. Dębickiej

 • Grafika przedstawia matkę z dzieckiem trzymających się za ręce
  1278 zł

  Miesięczne utrzymanie jednego dziecka w przedszkolu publicznym

 • Grafika przedstawia budynek szkoły podstawowej
  14,9 mln zł

  Rozbudowa SP nr 99 przy
  ul. Głubczyckiej

 • Grafika przedstawia dzieci przed budynkiem szkoły
  22 mln zł

  Rozbudowa budynku SP nr 21 przy ul. Osobowickiej (przedszkole 6-oddziałowe, sale dydaktyczne dla szkoły, budowa nowego bloku sportowego)

 • Grafika przedstawia starszą kobietę z chodzikiem
  4,5 tys. zł

  Średnie miesięczne utrzymanie mieszkańca w domu pomocy społecznej

 • Grafika przedstawia matkę z dzieckiem trzymających się za ręce
  2-8 tys. zł

  Średnie miesięczne utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinnym domu dziecka

 • Grafika przedstawia rowerzystę jadącego ścieżką rowerową
  25 mln zł

  Budżet WBO 2021

 • Grafika przedstawia mężczyznę czytającego gazetę na ławcę przed blokiem
  40 mln zł

  Budżet Funduszu Osiedlowego na lata 2020-2021

 • Grafika przedstawia kobietę siedząca przy stoliku z kawą przed budynkiem
  1,7 mln zł

  Budowa Centrum Aktywności Lokalnej z siedzibą Rady Osiedla Kowale przy ul. Ełckiej we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

 • Grafika przedstawia ćwiczącego mężczyznę w parku
  48 tys. zł

  Miesięczny koszt dopłaty dla wszystkich użytkowników programu Nasz Wrocław

 • Grafika przedstawia budynek Towarzystwa 'Nasz Dom'
  5,5 tys. zł/mies.

  Kwota na 1 dziecko, placówka opiekuńczo-wychowawcza, Towarzystwo „Nasz Dom” (Domy dla Dzieci), ul. Storczykowa 43

 • Grafika przedstawia osiedle bloków mieszkalnych wraz z placem zabaw
  14,8 mln zł

  Program Inicjatyw Rad Osiedli

 • Grafika przedstawia chłopca stojącego przed budynkiem
  3,3 tys. zł/ mies.

  Kwota na 1 dziecko, Rodzinny Dom Dziecka nr 4,
  ul. Pocztowa 17/8

 • Grafika przedstawia starszą kobietę z balkonikiem na tle budynku domu pomocy społecznej
  1116

  Miejsc w domach pomocy społecznej we Wrocławiu

 • Grafika przedstawia budynek placówki opiekuńczo-wychowawczej
  35

  Placówek opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinnych domów dziecka we Wrocławiu

 • Grafika przedstawia bawiące się dziecko
  1504 zł

  Miesięczne utrzymanie dziecka w żłobku publicznym, bez kosztów wyżywienia

 • Grafika przedstawia siedzącą kobietę, w tle znajduje się tramwaj
  10,61-13,05 zł

  Koszt przejazdu jednego km tramwaju

 • Grafika przedstawia cztery idące osoby
  331 328 osób

  Średnia dzienna liczba pasażerów MPK w 2020 r.

 • Grafika przedstawia siedzącą kobietę, w tle znajduje się autobus
  6,54-7,53 zł

  Koszt przejazdu jednego km autobusu solo/przegubowy

 • Grafika przedstawia tramwaj
  7,8 mln zł

  Moderus Gamma, tj. nowy tramwaj dla Wrocławia

 • Grafika przedstawia autobus
  1,72/2,31 mln zł

  Dzierżawa na 10 lat: (autobus Mercedes Citaro 2) solo/przegubowy

 • Grafika przedstawia zaparkowany przy drodze samochód, oraz idącego w jego stronę mężczyznę
  3,0-7,7 zł

  Godzina parkowania na ulicy

 • Grafika przedstawia wiatę przystankową
  30-40 tys. zł

  Montaż zwykłej wiaty przystankowej

 • Grafika przedstawia kobietę idącą w stroną przystanku, w tle znajduje się tramwaj
  410 tys. zł

  Budowa przystanku wiedeńskiego

 • Grafika przedstawia bilet
  2,30 zł/4,60 zł

  Bilet jednorazdowy ulgowy/normalny

 • Grafika przedstawia bilet
  1,60 zł/3,20 zł

  Bilet jednorazowy 15-minutowy ulgowy/normalny

 • Grafika przedstawia rowerzystę jadącego ścieżką rowerową
  718,06/210,83 zł

  Miesięczne utrzymanie roweru miejskiego (zima – grudzień, styczeń, luty / pozostałe miesiące)

 • Grafika przedstawia robotnika przed znakiem drogowym
  800 zł

  Montaż znaku drogowego

 • Grafika przedstawia robotnika na tle tramwaju
  105 mln zł

  Budowa TAT łączącej osiedle Nowy Dwór z centrum Wrocławia (kwota zaplanowana na 2021 r.)

 • Grafika przedstawia robotnika na remontowanej drodze
  3,4-6,3 mln zł

  Budowa 1 km drogi osiedlowej

 • Grafika przedstawia walec na remontowanej drodze
  8,5 mln zł

  Budowa 1 km drogi głównej

 • Grafika przedstawia robotnika na remontowanej ścieżce rowerowej
  2,8-4,5 mln zł

  Budowa 1 km ścieżki rowerowej

 • Grafika przedstawia robotnika na remontowanym chodniku
  1,3-2 mln zł

  Budowa 1 km chodnika o szerokości 3 m

 • Grafika przedstawia robotnika malującego przejscie dla pieszych
  1800 zł

  Namalowanie przejścia dla pieszych

 • Grafika przedstawia robotnika montującego latarnię
  10 tys. zł

  Montaż 1 latarni

 • Grafika przedstawia mężczyznę, który podłącza latarnie
  600 zł

  Roczne utrzymanie 1 latarni

 • Grafika przedstawia walec na moście
  76 mln zł

  Budowa Alei Wielkiej Wyspy (kwota zaplanowana na 2021 r.)

 • Grafika przedstawia parking samochodowy z zaparkowanymi samochodami, oraz widoczny w tle tramwaj
  9,1 mln zł

  Budowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu

 • Grafika przedstawia drogę asfaltową
  11,3 mln zł

  Rozbudowa ul. Osobowickiej (kwota zaplanowana na 2021 r.)

 • Grafika przedstawia robotnika remontującego ścieżkę rowerową
  7,3 mln zł

  Budowa dróg rowerowych

 • Grafika przedstawia blok mieszkalny
  8,90 zł

  Stawka bazowa czynszu we Wrocławiu za mkw.

 • Grafika przedstawia mniejszy budynek komulany
  62,30 zł

  Minimalna kwota czynszu w lokalu komunalnym (powierzchnia 10 mkw. plus 30% zniżki)

 • Grafika przedstawia większy budynek komulany
  2 374,52 zł

  Maksymalna kwota czynszu w lokalu komunalnym (powierzchnia 232 mkw. mkw. plus 15% zwyżki)

 • Grafika przedstawia budynek socialny
  2,22 zł

  Stawka za najem socjalny we Wrocławiu za mkw.

 • Grafika przedstawia blok mieszkalny
  251,77 zł

  Średnia wartość miesięcznego dodatku mieszkaniowego w 2020 r.

 • Grafika przedstawia kobietę z kalkulatorem
  0,85 zł/0,52 zł

  Stawka podatku od nieruchomości (mkw. powierzchni użytkowej lokalu lub budynku / stawka podatku za mkw. gruntu związanego z tym lokalem lub budynkiem)

 • Grafika przedstawia mężczyzne stojącego przy zlewozmywaku z odkręcona wodą w kranie
  5,62 zł/6,18 zł

  Koszt m3 wody/koszt m3 ścieków

 • Grafika przedstawia kobietę wyrzucającą odpady komunalne do kosza z oznaczeniem 'organic'
  195 mln zł

  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

 • Grafika przedstawia kobietę wyrzycającą śmieci do kontenera na odpady wielkogabarytowe
  705 zł

  Średni koszt podstawienia kontenera na odpady wielkogabarytowe

 • Grafika przedstawia fontanne w parku oraz stojącą przed nią ławkę z oparciem
  35 tys. zł

  Miesięczne utrzymanie parku Południowego

 • Grafika przedstawia dziewczynkę na huśtawce
  2 tys. zł

  Roczne utrzymanie placu zabaw (małego i dużego)

 • Grafika przedstawia robotnika budującego plac zabaw
  400 tys. zł

  Budowa małego placu zabaw (do 200 mkw.)

 • Grafika przedstawia plac zabaw ze zjeżdzalnią
  500-750 tys. zł

  Budowa dużego placu zabaw (powyżej 200 mkw.)

 • Grafika przedstawia mężczyznę koszącego trawę
  1600 zł

  Średni koszt skoszenia 1 ha trawy

 • Grafika przedstawia kobietę przycinającą drzewa
  1600 zł

  Nasadzenie i trzyletnia pielęgnacja drzewa

 • Grafika przedstawia mężczyznę siejącego trawę
  700-800 zł

  Posianie trawnika (1 ar)

 • Grafika przedstawia mężczyznę idącego alejką w parku
  160 zł/mb.

  Zagospodarowanie utwardzonej alejki w parku (szer. 2,5 m)

 • Grafika przedstawia mężczyznę czytającego gazetę na ławce w parku
  3 tys. zł

  Zakup i montaż ławki parkowej

 • Grafika przedstawia budynek bloku mieszkalnego
  do 15 tys. zł

  Dopłata do wymiany jednego pieca w 2020 r. w ramach programu KAWKA Plus

 • Grafika przedstawia dziewczynkę korzystającą ze zdroju wodnego na tle budynku szkoły
  9 tys. zł

  Montaż jednego zdroju wodnego w szkole

 • Grafika przedstawia fontanne w parku
  41 tys. zł

  Zużycie wody do fontanny multimedialnej za 2020 rok

 • Grafika przedstawia mężczyznę wyprowadzającego psa na spacer
  27 zł/34 zł

  Miesięczne utrzymanie czworonoga (psa, kota) w schronisku (z dotacji/przy wkładzie środków własnych)

 • Grafika przedstawia budynek schroniska
  3,7 mln zł

  Roczne utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (w tym dotacja miasta – 3 mln zł, dodatkowe talony – 8 tys zł, środki własne – 709 761,92 zł)

 • Grafika przedstawia kobietę, która czyta książkę leżąc na sofie
  7,44 zł

  Wypożyczenie książki 100% z dotacji miasta

 • Grafika przedstawia mężczyznę czytającego gazetę na ławcę przed budynkiem instytucji kulturalnej
  129,3 mln zł

  Utrzymanie 27 instytucji kultury i ich remonty oraz inwestycje

 • Grafika przedstawia dwie tańczące baletnice
  55,5 tys. zł

  Roczna refundacja miasta do biletów wstępu do Muzeum Miejskiego Wrocławia, Teatru Muzycznego Capitol, Narodowego Forum Muzyki

 • Grafika przedstawia mężczyznę w berecie
  1,1 mln zł

  Stypendia artystyczne (w tym 200 tys. zł – młodzież, 900 tys zł – dorośli)

 • Grafika przedstawia budynek ratuszu we Wrocławiu oraz złoty puchar
  415 tys. zł

  Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius i Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus

 • Grafika przedstawia budynek oraz złoty puchar
  40 tys. zł

  Nagroda teatralna, muzyczna, plastyczna

 • Grafika przedstawia dwie tańczące baletnice na tle budynku Narodowego forum muzyki we Wrocławiu
  20%

  Zniżki od ceny biletu dla użytkownika programu Nasz Wrocław. Dopłata do biletów wstępu m.in. do Muzeum Miejskiego Wrocławia, Teatru Muzycznego Capitol, Narodowego Forum Muzyki

 • Grafika przedstawia dwóch strażników miejskich w mundurach
  545,76 zł

  Koszt pracy (8 godzin) dwuosobowego patrolu straży miejskiej

 • Grafika przedstawia strażnika miejskiego w mundurze
  5110 zł

  Koszt umundurowania strażnika miejskiego

 • Grafika przedstawia kamerę monitoringu miejskiego na latarni
  210 zł

  Miesięczne utrzymanie jednej kamery monitoringu miejskiego

 • Grafika przedstawia kilka latarni z umieszczonymi na nich kamerami monitoringu miejskiego
  38 850 zł

  Miesięczne utrzymanie wszystkich kamer monitoringu miejskiego

 • Grafika przedstawia mężczyznę montującego kamerę monitoringu miejskiego
  45 tys. zł

  Budowa i montaż jednego stanowiska monitoringu miejskiego

 • Grafika przedstawia kobietę siedącą przy biurku z kilkoma monitorami w tle
  1,6 mln zł

  Roczne utrzymanie całego systemu monitoringu miejskiego (średni koszt z lat 2017-2020)

 • Grafika przedstawia strażnika miejskiego w mundurze
  323

  strażników mundurowych Straży Miejskiej Wrocławia

 • Grafika przedstawia strażnika miejskiego w mundurze
  120/151

  strażników ma wyższe wykształcenie/średnie

 • Grafika przedstawia radiowóz straży miejskiej oraz konia patrolowego
  36/7

  SM Wrocławia posiada radiowozy/konie patrolowe

 • Grafika przedstawia strażnika miejskiego wręczającego mandat kobiecie stojącej przy samochodzie
  2 860 116 zł

  Kwota za 17 016 mandatów nałożonych przez strażników w 2020 r.

 • Grafika przedstawia samochód z założoną blokadą na koło
  1728

  Blokad na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów

 • Grafika przedstawia zaparkowany samochód przy znaku 'zakaz parkowania', oraz zaparkowany za nim radiowóz straży miejskiej
  27 793

  Interwencji w sprawie nieprawidłowego parkowania

 • Grafika przedstawia strażnika miejskiego stojącego obok pieca
  9939

  Interwencji w sprawach, m.in. spalanie odpadów „smog” i segregowanie śmieci

 • Grafika przedstawia radiowóz straży miejskiej
  87 084 zł

  Koszt nowego radiowozu

 • Grafika przedstawia konia patrolowego straży miejskiej
  22 191 zł

  Roczne utrzymanie konia patrolowego

 • Grafika przedstawia drona z kamerą
  35 223 zł

  Koszt drona w Ekopatrolu

 • Grafika przedstawia z założoną blokadę na koło samochodu
  350 zł

  Koszt blokady na koła

 • Grafika przedstawia dwie kobiety pływające w basenie
  2,3 mln zł

  Utrzymanie sześciu miejskich kąpielisk

 • Grafika przedstawia mężczyznę jeżdżącego na łyżwach
  910 tys. zł

  Utrzymanie lodowiska SPISKA

 • Grafika przedstawia mężczyznę jeżdżącego na łyżwach
  2,7 mln zł

  Roczne utrzymanie hali Orbita z lodowiskiem

 • Grafika przedstawia kobietę i mężczyznę grających w tenisa
  880 tys. zł

  Roczne utrzymanie kortów tenisowych Spiska

 • Grafika przedstawia saksofonistę oraz kobietę śpiewającą do mikrofonu
  120 tys. zł

  Organizacja sylwestra

 • Grafika przedstawia ratusz we Wrocławiu na którego tle znajdują się balony oraz konfetti
  850 tys. zł

  Organizacja Święta Wrocławia

 • Grafika przedstawia kilka osoób chodzących przed budynkiem
  70 tys. zł

  Organizacja Nocy Muzeów

 • Grafika przedstawia ratusz we Wrocławiu
  84,1 mln zł, w tym:

  Wydatki miasta na walkę z koronawirusem, ulgi i zwolnienia (stan do połowy lutego 2021 r.

 • Grafika przedstawia starszą kobietę z chodzikiem oraz osobę w kombinezonie obronnym
  22 mln zł

  Wsparcie dla seniorów i obcokrajowców, pomoc osobom przebywającym na kwarantannie, zakup środków ochrony i dezynfekcji dla mieszkańców, odkażanie, m.in. części wspólnych w zasobie komunalnym

 • Grafika przedstawia budynek szpitala
  9,7 mln zł

  Pomoc dla 14 wrocławskich szpitali i zakładów opiekuńczo-leczniczych, w tym m.in. zakup 3 ambulansów, testów na COVID-19 oraz zapewnienie środków ochronnych dla pacjentów i personelu

 • Grafika przedstawia budynek przedszkola
  9 mln zł

  Prowadzenie przedszkoli oraz szkół w reżimie sanitarnym, w tym: odkażanie pomieszczeń czy zakup środków ochrony osobistej

 • Grafika przedstawia dwóch strażników miejskich w mundurach
  8,5 mln zł

  Wydatki służb, m.in. Straży Miejskiej Wrocławia

 • Grafika przedstawia budynek urzędu
  2,1 mln zł

  Środki ochrony i dezynfekcji dla pracowników urzędu, klientów oraz przystosowanie Centrów Obsługi Mieszkańca

 • Grafika przedstawia kobietę i mężczyznę
  17 mln zł

  Wrocław przeznaczył na zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli w związku z epidemią. Miasto zarezerwowało także na ten cel kolejne 20 mln zł do końca czerwca br.

 • Grafika przedstawia budynek
  4,1 mln zł

  Kwota wsparcia w ramach pakietu pomocowego – przedsiębiorcy mogli ubiegać się o czynsz za 1 zł

 • Grafika przedstawia kobietę grającą na skrzypcach
  12 mln zł

  W ramach Wrocławskiego Programu Interwencji Społecznej miasto wsparło w 2020 r. m.in. artystów, organizacje pozarządowe i podmioty kultury

 • Grafika przedstawia maseczkę medyczno-chirurgiczną, rękawice lekarskie, płyn dezynfekcyjny, okulary ochronne oraz termometr bezdotykowy

  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (od 2020 do lutego 2021 r.) zakupił:

  • 1,45 mln maseczek medyczno-chirurgicznych
  • 824 tys. rękawic lekarskich
  • 105 tys. masek typu P2
  • 60 tys. litrów płynu dezynfekcyjnego
  • 23 tys. fartuchów jednorazowych
  • 18,3 tys. przyłbic ochronnych
  • 6 tys. kombinezonów ochronnych
  • 3,2 tys. par okularów ochronnych

Co powstaje w 2021 r. we Wrocławiu

W bieżącym roku miasto wyda na inwestycje około 1 mld złotych. Największe nakłady finansowe zaplanowano na: transport i drogi (m.in. budowę TAT na Nowy Dwór czy tramwaju na Popowice), gospodarkę mieszkaniową, edukację oraz ochronę środowiska.

W bieżącym roku, oprócz kontynuacji nowych tras tramwajowych, pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na budowę i przebudowę placówek oświatowych, miejski program wymiany źródeł ogrzewania czy małe inwestycje – realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego czy Funduszu Osiedlowego. Wybrane inwestycje z nakładami finansowymi planowanymi w 2021 roku pokazujemy poniżej.

Wrocławski Budżet
Obywatelski

Zobacz, ile i jakie projekty zostały zgłoszone
w tegorocznym Wrocławskim Budżecie Obywatelskim.

Zobacz serwis WBO
 • 25 mln zł Do podziału w ramach WBO
 • 367 Zgłoszone projekty
 • 112 zieleń/rekreacja
 • 77 piesze/rowerowe
 • 13 drogowe
 • 22 place zabaw
 • 35 sport
 • 15 komunikacja zbiorowa
 • 18 rewitalizacja
 • 7 podwórka
 • 4 nieinwestycyjne
 • 64 inne

Budżety z ubiegłych lat