Logo wroclaw.pl
Budżet Wrocławia 2020

Budżet Wrocławia 2020

Budżet Wrocławia 2020 dla każdego. Po raz kolejny prezentujemy budżet Wrocławia w wygodnej dla czytelników formie. Tegoroczny budżet miasta jest rekordowy i zakłada dochody na poziomie 5,3 mld zł oraz kwoty przekraczające miliard na: wrocławską oświatę, pomoc społeczną i transport.

Te i inne wydatki prezentujemy – bez skomplikowanych tabel i wykresów – wraz z konkretnymi przykładami również w naszym Cenniku Wrocławia. Dodatkowo – jak co roku podczas prezentacji budżetu – znajdziecie tutaj m.in. nowy kalkulator wynagrodzeń (wystarczy wpisać miesięczne wynagrodzenie, a mieszkaniec może zobaczyć, ile pieniędzy i na co miasto wyda z jego podatku), przykłady najważniejszych inwestycji oraz dane dotyczące nowej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

5 331 356 730 zł

 • Wydatki: 5 652 356 730 zł
 • Deficyt: 321 000 000 zł
Wykres dochodów 2015-2020

Dochody w ostatnich latach

Wydatki

Największe wydatki w budżecie na 2020 rok dotyczą oświaty, pomocy społecznej i transportu. Zobacz, jakie kwoty przewidziano na inne zadania.

1 459 054 239 zł Oświata, opieka wychowawcza oraz szkolnictwo wyższe

1 067 852 209 zł Transport i łączność

436 956 440 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 272 584 331 zł Pomoc społeczna i rodzina oraz ochrona zdrowia

315 330 678 zł Administracja publiczna

358 466 947 zł Gospodarka mieszkaniowa

161 111 188 zł Kultura

183 446 202 zł Wydatki finansowe miasta

157 210 441 zł Sport, rekreacja i turystyka

93 143 423 zł Bezpieczeństwo

68 700 632 zł Działalność usługowa

78 500 000 zł Pozostałe wydatki

Kliknij w ikonę, aby wybrać kategorię budżetu

Oświata, opieka wychowawcza oraz szkolnictwo wyższe
1 459 054 239 zł

530 199 925 zł Szkoły podstawowe

324 096 668 zł Przedszkola

168 010 194 zł Licea ogólnokształcące

91 785 001 zł Technika

49 931 965 zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy

46 019 592 zł Świetlice szkolne

42 042 634 zł Szkoły branżowe, zawodowe i artystyczne

23 651 559 zł Placówki wychowanie pozaszkolnego, internaty, bursy szkolne oraz szkolne schroniska młodzieżowe

21 662 826 zł Centra i ośrodki kształcenia i doskonalenia oraz dokształcanie nauczycieli, kwalifikacyjne kursy zawodowe

15 624 744 zł Młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz ośrodki socjoterapii

15 233 496 zł Szkoły policealne

14 955 642 zł Stołówki szkolne i przedszkolne

14 348 243 zł Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

10 178 628 zł Wczesne wspomaganie rozwoju i ośrodki szkolno‑wychowawcze

10 053 000 zł Dowożenie uczniów do szkół

8 490 000 zł Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych

4 332 357 zł Szkolnictwo wyższe i nauka

68 437 765 zł Pozostałe, mi.in.: rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, remonty bieżące w placówkach oświatowych, realizacja zadań współfinansowanych ze środków europejskich

Pomoc społeczna i rodzina oraz ochrona zdrowia1 272 584 331 zł

706 512 000 zł 500+

103 785 237 zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

77 161 095 zł Tworzenie i funkcjonowanie żłobków oraz dzienni opiekunowie

70 915 283 zł Domy pomocy społecznej

60 515 135 zł Ośrodki pomocy społecznej

30 855 916 zł Placówki opiekuńczo-wychowawcze

25 351 000 zł Usługi opiekuńcze

21 332 767 zł Ośrodki wsparcia

19 659 977 zł Wspieranie rodziny

19 300 000 zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

18 217 334 zł Rodziny zastępcze

16 760 980 zł Powiatowe urzędy pracy

15 482 351 zł Zasiłki

7 792 559 zł Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

6 519 700 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4 775 000 zł Programy profilaktyki zdrowotnej

4 672 811 zł Dodatki mieszkaniowe

3 348 100 zł Pomoc w zakresie dożywiania

2 167 000 zł Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ

2 120 000 zł Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym

2 100 000 zł Wrocławska wyprawka

53 240 086 zł Pozostałe, m.in.: realizacja projektów współfinansowanych ze środków europejskich, prowadzenie zbiorowego żywienia w jadłodajniach, magazynów żywnościowych, ogrzewalni, łaźni dla osób bezdomnych, funkcjonowanie Wrocławskiego Centrum Seniora oraz Centrum Integracji Społecznej, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, realizacja zadań społecznych zlecanych Radom Osiedli, w tym działania skierowane do osób starszych i młodzieży, pomoc dla repatriantów

Transport i łączność
1 067 852 209 zł

549 005 443 zł Lokalny transport zbiorowy

475 921 176 zł Drogi publiczne

15 895 850 zł Program Ruchu Pieszego

13 934 521 zł Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu

7 085 494 zł Program Rowerowy

3 886 172 zł Zadania w zakresie telekomunikacji

2 123 553 zł Pozostałe

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
436 956 440 zł

193 912 222 zł Gospodarka odpadami

87 824 950 zł Oczyszczanie miasta

55 392 998 zł Utrzymanie zieleni w mieście

38 853 377 zł Oświetlanie ulic, placów i dróg

38 623 979 zł Zakłady gospodarki komunalnej

6 667 085 zł Ochrona powietrza atmosferycznego

5 948 930 zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód

3 050 000 zł Schroniska dla zwierząt

6 682 899 zł Pozostałe, m.in.: utrzymanie szaletów miejskich, zadania związane z ochroną przyrody, realizacja zadań współfinansowanych ze środków europejskich

Gospodarka mieszkaniowa
358 466 947 zł

200 570 557 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami

43 776 230 zł Miejski program wymiany źródeł ogrzewania

38 385 893 zł Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego

31 104 291 zł Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

11 383 920 zł Inicjatywy rad osiedli

8 526 950 zł Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Mierniczej 10, 18, 24 we Wrocławiu

6 591 215 zł Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo

5 991 517 zł Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu

4 836 374 zł Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu

7 300 000 zł Pozostałe

Administracja publiczna
315 330 678 zł

229 648 226 zł Urzędy gmin, urzędy wojewódzkie oraz starostwa powiatowe

25 829 049 zł Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

10 382 750 zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego

6 406 396 zł Rady gmin

3 400 000 zł Przebudowa pomieszczeń lokalu użytkowego Piwnicy Świdnickiej w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukiennicach 12-15 we Wrocławiu

3 000 000 zł E-administracja

2 668 387 zł Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia

1 718 000 zł Nieodpłatna pomoc prawna

32 277 870 zł Pozostałe, m.in.: ubezpieczenie mienia jednostek gminnych, realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wydatki finansowe miasta
183 446 202 zł

93 086 202 zł Wpłata do budżetu państwa

90 360 000 zł Obsługa długu

Kultura
161 111 188 zł

24 189 160 zł Pozostałe instytucje kultury

23 874 280 zł Teatry

19 909 870 zł Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

18 536 130 zł Biblioteki

15 417 082 zł Muzea

11 220 000 zł Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury

10 090 000 zł Realizacja projektów i inicjatyw kulturalnych, m.in.: Przegląd Piosenki Aktorskiej, Obchody Święta Wrocławia, Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty

8 994 412 zł Ochrona zabytków

7 403 630 zł Centra kultury i sztuki

6 800 364 zł Galerie i biura wystaw artystycznych

4 631 010 zł Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 604 050 zł Archiwa

8 441 200 zł Pozostałe

Sport, rekreacja i turystyka
157 210 441 zł

62 179 762 zł Obiekty sportowe

33 468 679 zł Instytucje kultury fizycznej

32 952 000 zł Zadania w zakresie kultury fizycznej

9 450 000 zł Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu

8 120 000 zł Rezerwaty, pomniki przyrody, ogrody zoologiczne

5 000 000 zł Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta

3 412 000 zł Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach

1 448 000 zł Program przebudowy miejskich obiektów sportowych

1 180 000 zł Turystyka

Bezpieczeństwo
93 143 423 zł

43 309 053 zł Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

24 332 000 zł Straż miejska

17 200 000 zł Rezerwa na zarządzanie kryzysowe

1 200 000 zł Komendy wojewódzkie policji

700 000 zł Monitoring prewencyjny Wrocławia

140 000 zł Ratownictwo wodne

101 600 zł Obrona cywilna

42 000 zł Ochotnicze straże pożarne

6 118 770 zł Pozostałe, m.in.: Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2017-2020, funkcjonowanie i utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Działalność usługowa
68 700 632 zł

15 486 076 zł Zadania z zakresu geodezji i kartografii

8 194 931 zł Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

8 043 734 zł Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym

5 941 020 zł Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą

3 108 940 zł Nadzór budowlany

118 000 zł Cmentarze

27 807 931 zł Pozostałe, m.in.: rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrzu oraz efektywne wykorzystanie przestrzeni i możliwości Centrum Rozwoju Zawodowego, zarządzanie parkingiem podziemnym w budynku NFM

Pozostałe wydatki
78 500 000 zł

m.in.: rezerwa celowa na zadania remontowe, rezerwa ogólna, rezerwa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich, rezerwa na wydatki związane ze wzrostem cen energii elektrycznej

Dochody

Dochody miasta w 2020 r. zaplanowane zostały na poziomie 5 mld 331 mln zł. Podobnie jak w latach ubiegłych, blisko 64,5% tej kwoty stanowią dochody własne. W tym roku spodziewamy się także sporych wpływów z Unii Europejskiej, wyniosą 169,6 mln zł.

Wrocław otrzymał prawie 1,5 mld zł z PIT-u za poprzedni rok. To 30% wszystkich miejskich dochodów. Aby rozliczyć się we Wrocławiu, nie trzeba być tu zameldowanym – wystarczy, że w zeznaniu podatkowym wpisze się wrocławski adres, ponieważ do celów podatkowych liczy się miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. We Wrocławiu zameldowanych jest 584 872 osób, ale według badań MPWiK w stolicy Dolnego Śląska w rzeczywistości mieszka ok. 825 000 osób. To „od Ciebie zależy Wrocław”, jaki zobaczymy po epidemii koronawirusa. Jak możesz się rozliczyć i na co przeznaczane są środki z PIT-u? Szczegóły dostępne tutaj.

1 643 000 000 zł wpływy z podatków PIT i CIT

941 000 000 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone

759 000 000 zł subwencja ogólna

630 000 000 zł wpływy z podatków

433 000 000 zł dochody z majątku

333 000 000 zł wpływy z opłat

280 000 000 zł dochody z usług

170 000 000 zł dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich

142 000 000 zł pozostałe dochody

Kalkulator mieszkańca

Im więcej mieszkańcy zarabiają, tym więcej ma z tego miasto. Podaj swoje miesięczne wynagrodzenie brutto w zł, a kalkulator obliczy, jaką część Twojego podatku w 2020 r. miasto wyda miesięcznie na poszczególne zadania.

miesięczny podatek, który wpłynie do miasta 113 zł
* w przypadku dochodów w przedziale 6.600 zł -11.000 zł oraz 85.528 zł -127.000 zł z uwagi na degresywną kwotę wolną od podatku wyliczenia stanowią wartosci szacunkowe. ** kalkulator nie uwzględnia ustawowego zwolnienia osób do 26 r.ż
 • 26 zł Oświata, opieka wychowawcza oraz szkolnictwo wyższe

 • 26 zł Transport i łączność

 • 26 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 • 26 zł Ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina

 • 26 zł Administracja publiczna

 • 26 zł Gospodarka mieszkaniowa

 • 26 zł Kultura

 • 26 zł Wydatki finansowe miasta

 • 26 zł Sport, rekreacja i turystyka

 • 26 zł Bezpieczeństwo

 • 26 zł Działalność usługowa

 • 26 zł Pozostałe wydatki

Cennik Wrocławia

Ile kosztuje Wrocław i jakie kwoty wiążą się z funkcjonowaniem miasta? Konkretne przykłady prezentujemy w naszym Cenniku Wrocławia. Dowiecie się z niego m.in., jaki jest koszt zakupu jednego tramwaju, ile miasto musi wydać na budowę kilometra drogi, nasadzenie i utrzymanie drzewa, montaż ławki, budowę placu zabaw, utrzymanie psa w schronisku czy wreszcie, ile trzeba zapłacić za roczne zużycie wody w fontannie multimedialnej przy Hali Stulecia.

W niektórych przypadkach kwoty są uśrednione, gdyż ich ostateczna wysokość zależy od wielu czynników, takich jak m.in. czas i zakres prac oraz teren, na którym są wykonywane, przez co różnią się w przypadku konkretnych inwestycji.

Na oświatę, opiekę wychowawczą oraz szkolnictwo wyższe miasto przeznaczy w 2020 r. 1 459 054 239 zł

 • 1,3 tys. zł

  Miesięczne utrzymanie jednego dziecka w żłobku publicznym

 • 1 148 zł

  Miesięczne utrzymanie jednego dziecka w przedszkolu publicznym

 • 896 / 796 zł

  Miesięczne utrzymanie ucznia w szkole podstawowej / w liceum

 • 16 mln zł

  Budowa nowego żłobka i biblioteki przy ul. Sygnałowej

 • 9,01 mln zł

  Budowa przedszkola w ramach ZSP nr 14 przy ul. Dębickiej

 • 160 tys. zł

  Organizacja programu Visitting Professors

Na pomoc społeczną i rodzinę oraz ochronę zdrowia miasto przeznaczy w 2020 r. 1 272 584 331 zł

 • 4 176,94 zł

  Średnie miesięczne utrzymanie mieszkańca w domu pomocy społecznej

 • 3 304,31 zł

  Średnie miesięczne utrzymanie dziecka w rodzinnym domu dziecka

 • 1 mln zł

  Bezpłatna opieka dentystyczna w szkołach

 • 25 mln zł

  Budżet WBO 2020

 • 40 mln zł

  Budżet Funduszu Osiedlowego na lata 2020-2021

 • 97,01 mln zł

  Roczny budżet dla NGO (program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi)

 • 33 874 zł

  Mesięczny koszt dopłaty dla wszystkich użytkowników programu Nasz Wrocław

 • 7,5 mln zł

  Koszt stworzenia Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Prądzyńskiego

Na transport i łączność miasto przeznaczy w 2020 r. 1 067 852 209 zł

 • 9,32 - 10,74 zł

  Koszt przejazdu jednego km tramwaju

 • 6,40 / 7,54 zł

  Koszt przejazdu jednego km autobusu solo/przegubowy

 • 7 mln zł

  Miesięczny koszt utrzymania zajezdni Borek

 • 278,43 zł

  Miesięczne utrzymanie jednego roweru miejskiego

 • 527 082

  Średnia dzienna liczba pasażerów MPK

 • 9,71 mln zł

  Zakup (brutto) jednego tramwaju niskopodłogowego (Pesa)

 • 1,47 / 1,99 mln zł

  Zakup jednego autobusu (Mercedes Citaro) solo/przegubowy

 • 1,7 / 3,4 zł

  Bilet jednorazdowy ulgowy/normalny

 • 2,0 - 4,3 zł

  Godzina parkowania na ulicy

 • 30 tys. zł

  Montaż zwykłej wiaty przystankowej

 • 390 tys. zł

  Montaż przystanku wiedeńskiego (peron wiedeński)

 • 800 zł

  Montaż znaku drogowego

 • 1 750 200 zł

  Budowa 100 metrów trasy tramwajowej (podwójnej)

 • 884 500 zł

  Budowa 100 metrów trasy tramwajowej (pojedynczej, bez trakcji) na Popowice

 • 39 994 588, 98 zł

  Budowa 160-metrowego wiaduktu nad torami kolejowymi w ramach TAT na Nowy Dwór

 • 3,4 - 6,3 mln zł

  Budowa 1 km drogi osiedlowej

 • 8,5 mln zł

  Budowa 1 km drogi głównej (bez sieci podziemnych i instalacji nadziemnych)

 • 2,8 - 3,7 mln zł

  Budowa 1 km ścieżki rowerowej

 • 1,3 - 2 mln zł

  Budowa 1 km chodnika o szerokości 3 m

 • 8,57 mln zł

  Budowa kładki dla pieszych na Psim Polu

 • do 1 tys. zł

  Namalowanie przejścia dla pieszcych

 • 689,87 / 2 015,43 zł

  Miesięczne utrzymanie czystości i porządku (1 km) na terenie Gminy Wrocław w sezonie letnim / zimowym

 • 10 568 zł

  Postawienie i miesięczne utrzymanie jednej latarni

 • 2 960 579,25 zł

  Wymiana trybun teleskopowych w Hali Stulecia w 2019 r.

 • 848 700 zł

  Remont Iglicy w latach 2016/2017

 • 3 mln zł

  Remont mostu Tumskiego w latach 2019-2020

Na gospodarkę mieszkaniową miasto przeznaczy w 2020 r. 358 466 947 zł

 • 7,60 zł

  Stawka bazowa czynszu we Wrocławiu za mkw.

 • 54,32 zł

  Minimalna kwota czynszu w lokalu komunalnym (powierzchnia 10 mkw. plus 30% zniżki)

 • 1 678,22 zł

  Maksymalna kwota czynszu w lokalu komunalnym (powierzchnia 232 mkw. mkw. plus 15% zwyżki)

 • 1,89 zł

  Stawka za najem socjalny we Wrocławiu za mkw.

 • 246,15 zł

  Średnia wartość miesięcznego dodatku mieszkaniowego

 • 0,80 / 0,50 zł

  Stawka podatku od nieruchomości dla osób fizycznych (mkw. powierzchni użytkowej lokalu lub budynku / stawka podatku za mkw. gruntu związanego z tym lokalem lub budynkiem)

 • 5,40 / 6,05 zł

  Koszt m3 wody / koszt m3 ścieków

 • 15,4 mln zł

  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych za 2019 r.

 • 594 zł

  Średni koszt podstawienia kontenera na odpady wielkogabarytowe

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska miasto przeznaczy w 2020 r. 436 956 440 zł

 • 34 803 zł

  Mesięczne utrzymanie Parku Południowego

 • 1 900 zł

  Roczne utrzymanie placu zabaw (małego i dużego)

 • 400 tys. zł

  Budowa małego placu zabaw (do 200 mkw.)

 • 500 - 750 tys. zł

  Budowa dużego placu zabaw (powyżej 200 mkw.)

 • 1 630 zł

  Średni koszt skoszenia 1 ha trawy

 • 1 531,80 zł

  Nasadzenie i trzyletnia pielęgnacja drzewa

 • 550 zł

  Posianie trawnika (1 ar)

 • 150 zł/mb.

  Zagospodarowanie utwardzonej alejki w parku (szer. 2,5 m)

 • 1 tys. zł

  Zakup i montaż ławki parkowej oraz ławki w przestrzeni miejskiej

 • 143,21 zł / 1,5 tys. zł

  Montaż, wynajem i średnie miesięczne utrzymanie kosza w pasie drogowym/Zakup i montaż kosza na śmieci w parku

 • do 15 tys. zł

  Dopłata do wymiany jednego pieca (w 2019 r. średnia dopłata ok. 12 tys. złotych)

 • 20 tys. zł

  Montaż jednego zdroju wodnego w szkole

 • 56 580 zł

  Zużycie wody do fontanny multimedialnej za 2019 rok

 • 31 zł

  Miesięczne utrzymanie czworonoga (psa, kota) w schronisku

 • 3 660 950 zł

  Roczne utrzymanie schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (w tym dotacja miasta 3 mln zł)

Na kulturę miasto przeznaczy w 2020 r. 161 111 188 zł

 • 7,32 zł

  Koszt jednego wypożyczenia książki w bibliotece

 • 67 tys. zł

  Organizacja Nocy Muzeów

 • 120,7 mln zł

  Dotacje dla 27 instytucji kultury

 • 17,4 mln zł

  Dotacja dla NFM

 • 15,1 mln zł

  Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

 • 10,7 mln zł

  Dotacja dla Teatr Muzyczny Capitol

 • 750 tys. zł

  Stypendia artystyczne na 2020 rok

 • 395 tys. zł

  Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius 2020 (organizacja i promocja konkursu, spotkania autorskie, suma nagród)

 • 420 tys. zł

  Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus 2020 (organizacja i promocja konkursu, spotkania autorskie, suma nagród)

Na bezpieczeństwo miasto przeznaczy w 2020 r. 93 143 423 zł

 • 536 zł

  8 godz. pracy dwuosobowego patrolu straży miejskiej opłacanej przez miasto

 • 3 440 zł

  Miesięczne utrzymanie posterunku Straży Miejskiej w Rynku

 • 125 zł

  Miesięczne utrzymanie jednej kamery monitoringu miejskiego

 • 23 125 zł

  Miesięczne utrzymanie wszystkich kamer monitoringu miejskiego

 • 35 tys. zł

  Budowa i montaż jednego stanowiska monitoringu miejskiego

 • 1 716 700 zł

  Roczne utrzymanie całego systemu monitoringu miejskiego (średni koszt z lat 2017-2019)

Na sport, rekreację i turystykę miasto przeznaczy w 2020 r. 157 210 441 zł

 • 800 tys. zł

  Średni koszt budowy boiska o sztucznej nawierzchni

 • 150 tys. zł

  Budowa siłowni plenerowej

 • 3 109 419,80 zł

  Utrzymanie sześciu miejskich kąpielisk

 • 907 478,82 zł

  Utrzymanie lodowiska SPISKA za 2019 r.

 • 14,49 mln zł

  Wsparcie dla profesjonalnych wrocławskich klubów sportowych

 • 4 531 717 zł

  Organizacja wrocławskiego maratonu, półmaratonu oraz Biegu Niepodległości

 • 2,3 mln zł

  Organizacja sylwestra na Rynku

 • 990 tys. zł

  Organizacja Święta Wrocławia (w tym uroczysta sesja Rady Miejskiej i Nagrody Wrocławia)

 • 240 tys. zł

  Organizacja Dni Seniora 2019

Miejskie inwestycje w  2020 r.

W tym roku miasto wyda na inwestycje blisko 805 mln złotych. Największe finansowanie planowane jest na : transport i drogi, gospodarkę mieszkaniową, edukację oraz ochronę środowiska.

W bieżącym roku, oprócz nowych tras tramwajowych, pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na budowę i przebudowę placówek oświatowych (blisko 60 mln zł), miejski program wymiany źródeł ogrzewania czy małe inwestycje – realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego czy Programu Inwestycyjnego Rad Osiedli.

Wybrane inwestycje pokazujemy poniżej.

Wrocławski Budżet
Obywatelski

Zobacz, ile i jakie projekty zostały zgłoszone
w tegorocznym Wrocławskim Budżecie Obywatelskim.

Zobacz serwis WBO
 • 25 mln zł Do podziału w ramach WBO
 • 413 Zgłoszone projekty
 • 174 zieleń / rekreacja
 • 65 piesze / rowerowe
 • 33 drogowe
 • 24 place zabaw
 • 18 sport
 • 17 komunikacja zbiorowa
 • 12 rewitalizacja
 • 9 podwórka
 • 3 nieinwestycyjne
 • 58 inne