Budżet2016
Wrocławia

Płacisz podatki we Wrocławiu? Sprawdź, na co miasto je przeznacza. Bez skomplikowanych tabel i wykresów pokazujemy najważniejsze wydatki w zakresie m.in.: bezpieczeństwa, oświaty, pomocy społecznej czy sportu. Wystarczy wpisać miesięczne wynagrodzenie, a zobaczysz, ile i na co miasto wyda pieniędzy z twojego podatku. Zobacz też, na co przeznaczane są pieniądze z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zaczynamy

Budżet Wrocławia 2016:

3 990 817 527 zł

Wydatki:4 056 317 527 zł

Deficyt:65 500 000 zł

w tym m.in:

Oświata, opieka wychowawcza oraz szkolnictwo wyższe

1 064 334 686 zł

m.in.: wynagrodzenia pracowników, utrzymanie przedszkoli i szkół każdego szczebla, dowożenie uczniów do szkół, pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów

Transport i łączność

666 750 101 zł

finansowanie m.in.: lokalnego transportu zbiorowego, utrzymanie dróg publicznych i wewnętrznych

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

535 384 297 zł

utrzymanie m.in.: placówek opiekuńczo-wychowawczych, żłobków, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, rodzin zastępczych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pomoc dla repatriantów

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

475 961 789 zł

finansowanie m.in.: gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, oczyszczanie miasta, oświetlenia ulic, placów i dróg, utrzymanie zieleni oraz schroniska dla zwierząt

Gospodarka mieszkaniowa

302 372 276 zł

finansowanie m.in.: gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz remonty gminnych lokali mieszkaniowych

Administracja publiczna

259 860 543 zł

m.in.: wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego, organizacja kwalifikacji wojskowej, finansowanie działań promocyjnych miasta

Kultura

202 877 597 zł

finansowanie m.in.: teatrów, Narodowego Forum Muzyki, orkiestr, chórów i kapel, domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów, galerii, biura wystaw artystycznych, centrów kultury i sztuki, bibliotek, archiwów, muzeów oraz ochrony zabytków

Wydatki finansowe Miasta

143 338 237 zł

obsługa długu i wpłata do budżetu państwa

Sport, rekreacja i turystyka

105 826 101 zł

m.in.: utrzymanie obiektów sportowych, instytucji kultury fizycznej, finansowanie programów sportowych dla dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo

69 596 379 zł

dotacje na zadania bieżące policji, utrzymanie i funkcjonowanie: Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, ochotniczych straży pożarnych, obrony cywilnej i straży miejskiej

Informatyka i działalność usługowa

43 032 917 zł

informatyka, zadania z zakresu geodezji i kartografii, jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego, nadzór budowlany

Pozostałe wydatki

186 982 604 zł