Logo wroclaw.pl
Sprawdź szczegóły
Budżet Wrocławia 2018

Budżet Wrocławia
2018

Prezentujemy budżet Wrocławia 2018. Pokazujemy, skąd miasto ma pieniądze. Wystarczy wpisać miesięczne wynagrodzenie, a zobaczysz, ile pieniędzy i na co miasto wyda z twojego podatku. Bez skomplikowanych tabel i wykresów prezentujemy wydatki miasta w zakresie m.in.: oświaty, pomocy społecznej czy sportu.

4 286 435 000 zł

 • Wydatki: 4 509 935 000 zł
 • Deficyt: 223 500 000 zł
Wykres dochodów 2015-2018

Dochody w ostatnich latach

Wydatki

Zobacz, co znalazło się w tegorocznym budżecie.

1 158 461 978 zł Oświata, opieka wychowawcza oraz szkolnictwo wyższe

963 254 429 zł Transport i łączność

408 461 302 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

717 322 645 zł Ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina

299 963 266 zł Administracja publiczna

360 701 590 zł Gospodarka mieszkaniowa

158 736 575 zł Kultura

158 450 423 zł Wydatki finansowe miasta

148 219 063 zł Sport, rekreacja i turystyka

75 963 951 zł Bezpieczeństwo

45 993 613 zł Działalność usługowa

14 406 165 zł Pozostałe wydatki

Oświata, opieka wychowawcza oraz szkolnictwo wyższe
1 158 461 978 zł

352 614 920 zł Szkoły podstawowe

257 097 762 zł Przedszkola

117 995 920 zł Licea ogólnokształcące

86 956 633 zł Gimnazja

59 789 533 zł Technika

32 774 705 zł Świetlice szkolne

27 823 048 zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy

20 142 571 zł Centra i ośrodki kształcenia i doskonalenia oraz dokształcanie nauczycieli, kwalifikacyjne kursy zawodowe

17 901 205 zł Placówki wychowanie pozaszkolnego, internaty, bursy szkolne oraz szkolne schroniska młodzieżowe

14 124 400 zł Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych

12 670 055 zł Szkoły policealne

12 162 901 zł Stołówki szkolne i przedszkolne

11 982 211 zł Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

11 958 442 zł Młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz ośrodki socjoterapii

9 057 619 zł Wczesne wspomaganie rozwoju i ośrodki szkolno‑wychowawcze

5 077 910 zł Dowożenie uczniów do szkół

3 872 000 zł Szkolnictwo wyższe

3 606 052 zł Termomodernizacja obiektów oświatowych

60 151 811 zł Pozostałe, m.in.: rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, remonty bieżące w placówkach oświatowych, realizacja zadań współfinansowanych ze środków europejskich

Transport i łączność
963 254 429 zł

446 682 850 zł Lokalny transport zbiorowy

382 455 708 zł Drogi publiczne

80 977 822 zł Obwodnica Leśnicy

32 031 581 zł Program Rowerowy

12 802 560 zł Program Ruchu Pieszego

3 886 055 zł Zadania w zakresie telekomunikacji

2 500 000 zł Kompleksowe Badania Ruchu

1 917 853 zł Pozostałe

Ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina
717 322 645 zł

250 070 200 zł 500+

98 266 674 zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

58 589 586 zł Domy pomocy społecznej

52 549 714 zł Tworzenie i funkcjonowanie żłobków oraz dzienni opiekunowie

52 472 146 zł Ośrodki pomocy społecznej

27 581 214 zł Placówki opiekuńczo-wychowawcze

20 311 480 zł Usługi opiekuńcze

18 171 709 zł Rodziny zastępcze

17 025 600 zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

15 939 157 zł Ośrodki wsparcia

14 282 400 zł Powiatowe urzędy pracy

13 356 790 zł Zasiłki

11 098 940 zł Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne

9 233 713 zł Dodatki mieszkaniowe

8 726 826 zł Programy profilaktyki zdrowotnej i lecznictwo ambulatoryjne

8 548 800 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne

5 360 413 zł Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

2 703 662 zł Pomoc w zakresie dożywiania

1 762 000 zł Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym

1 749 061 zł Wspieranie rodziny

29 522 560 zł Pozostałe, m.in.: realizacja projektów współfinansowanych ze środków europejskich, prowadzenie zbiorowego żywienia w jadłodajniach, magazynów żywnościowych, ogrzewalni, łaźni dla osób bezdomnych, funkcjonowanie Wrocławskiego Centrum Seniora oraz Centrum Integracji Społecznej, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, realizacja zadań społecznych zlecanych radom osiedli, w tym działania skierowane do osób starszych i młodzieży, e-usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych, pomoc dla repatriantów

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
408 461 302 zł

190 950 412 zł Gospodarka odpadami

66 828 290 zł Oczyszczanie miasta

50 347 644 zł Utrzymanie zieleni w mieście

33 438 715 zł Zakłady gospodarki komunalnej

13 715 203 zł Ochrona powietrza atmosferycznego

4 320 000 zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód

3 020 000 zł Schroniska dla zwierząt

4 845 425 zł Pozostałe, m.in.: utrzymanie szaletów miejskich, rozbudowa placów zabaw, terenów rekreacyjno-sportowych na terenach zieleni miejskiej, realizacja zadań współfinansowanych ze środków europejskich

Administracja publiczna
299 963 266 zł

201 349 966 zł Urzędy gmin, urzędy wojewódzkie oraz starostwa powiatowe

23 356 298 zł Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

10 450 700 zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego

7 700 000 zł E-administracja

5 881 967 zł Rady gmin

51 224 335 zł Pozostałe, m.in.: ubezpieczenie mienia jednostek gminnych, realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych, kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu

Gospodarka mieszkaniowa
360 701 590 zł

177 827 148 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami

35 754 458 zł Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych

32 189 731 zł Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego

27 782 900 zł Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

17 707 379 zł Rewitalizacja

17 484 713 zł Przebudowa gminnego zasobu mieszkaniowego

15 000 000 zł Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami

10 720 649 zł Rozwój terenów pod mieszkalnictwo

7 281 000 zł Inicjatywy rad osiedli

3 848 740 zł Zagospodarowanie wnętrz międzyblokowych i placów zabaw

15 104 872 zł Pozostałe

Kultura
158 736 575 zł

28 157 500 zł Teatry

20 609 530 zł Pozostałe instytucje kultury

18 957 097 zł Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

15 894 500 zł Biblioteki

13 550 000 zł Realizacja projektów i inicjatyw kulturalnych, m.in.: Przegląd Piosenki Aktorskiej, obchody Święta Wrocławia, Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, Wystawa Stulecie Niepodległości

13 273 400 zł Muzea

11 783 701 zł Ochrona zabytków

9 023 800 zł Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury

7 096 900 zł Centra kultury i sztuki

6 971 357 zł Galerie i biura wystaw artystycznych

4 199 583 zł Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 417 610 zł Archiwa

7 801 597 zł Pozostałe

Wydatki finansowe miasta
158 450 423 zł

86 270 000 zł Obsługa długu

72 180 423 zł Wpłata do budżetu państwa

Sport, rekreacja i turystyka
148 219 063 zł

59 004 893 zł Obiekty sportowe

27 583 950 zł Instytucje kultury fizycznej

24 992 420 zł Renowacja Stadionu Olimpijskiego

24 720 000 zł Zadania w zakresie kultury fizycznej

4 471 000 zł Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach

4 395 000 zł Rezerwaty, pomniki przyrody, ogrody zoologiczne

2 151 800 zł Program przebudowy miejskich obiektów sportowych

900 000 zł Turystyka

Bezpieczeństwo
75 963 951 zł

35 395 806 zł Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

22 115 000 zł Straż miejska

12 000 000 zł Rezerwa na zarządzanie kryzysowe

1 000 000 zł Monitoring prewencyjny Wrocławia

240 000 zł Komendy wojewódzkie policji

72 000 zł Ochotnicze straże pożarne

66 000 zł Obrona cywilna

5 075 145 zł Pozostałe, m.in.: Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2017-2020, funkcjonowanie i utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Działalność usługowa
45 993 613 zł

11 998 580 zł Zadania z zakresu geodezji i kartografii

7 841 000 zł Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą

6 973 000 zł Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

5 367 900 zł Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym

2 758 772 zł Nadzór budowlany

2 518 000 zł Cmentarze

8 536 361 zł Pozostałe, m.in.: rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrzu oraz efektywne wykorzystanie przestrzeni i możliwości Centrum Rozwoju Zawodowego, zarządzanie parkingiem podziemnym w budynku NFM

Pozostałe wydatki
14 406 165 zł

14 406 165 zł m.in.: rezerwa celowa na zadania remontowe oraz zadania inwestycyjne, rezerwa ogólna, rezerwa na zadania bieżące, na zadania współfinansowane ze środków europejskich

Dochody

Dochody miasta w 2018 r. zaplanowane zostały na poziomie 4 mld 286 mln zł. Podobnie jak w latach ubiegłych, blisko 70% tej kwoty stanowią dochody własne. W tym roku spodziewamy się także znacznie więcej środków z Unii Europejskiej, prawie 256 mln zł (w 2017 r. była to kwota ok. 69 mln zł)

1 325 000 000 zł wpływy z podatków PIT i CIT

548 000 000 zł wpływy z podatków

324 000 000 zł wpływy z opłat

615 500 000 zł subwencja ogólna

371 000 000 zł dochody z majątku

445 000 000 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone

266 000 000 zł dochody z usług

106 000 000 zł pozostałe dochody

256 000 000 zł dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich

Rozlicz PIT i wygraj!

W loterii do wygrania 14 atrakcyjnych nagród:
samochód hybrydowy, skutery elektryczne i rowery

Złóż deklarację podatkową PIT za rok 2017 w jednym z wrocławskich urzędów skarbowych i wpisz jako miejsce zamieszkania Wrocław

Po rejestracji w formularzu konkursowym Twoje zgłoszenie weźmie udział w miejskiej loterii

Nagrody
Weź udział w konkursie

*Regulamin loterii dostępny na stronie: www.wroclaw.pl/pit

Kalkulator mieszkańca

Im więcej mieszkańcy zarabiają, tym więcej ma z tego miasto. W 2018 r. będzie to 1 mld 220 mln zł, co stanowi blisko 30% dochodów. W odniesieniu do roku 2017 daje to wzrost o 70 mln zł. Podaj swoje miesięczne wynagrodzenie brutto w zł, a kalkulator obliczy, jaką część Twojego podatku w 2018 r. miasto wyda miesięcznie na poszczególne zadania.

miesięczny podatek, który wpłynie do miasta 113 zł
 • 26 zł Oświata, opieka wychowawcza oraz szkolnictwo wyższe

 • 26 zł Transport i łączność

 • 26 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 • 26 zł Ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina

 • 26 zł Administracja publiczna

 • 26 zł Gospodarka mieszkaniowa

 • 26 zł Kultura

 • 26 zł Wydatki finansowe miasta

 • 26 zł Sport, rekreacja i turystyka

 • 26 zł Bezpieczeństwo

 • 26 zł Działalność usługowa

 • 26 zł Pozostałe wydatki

Wrocławski Budżet
Obywatelski

Zobacz, ile i jakie projekty zostały zgłoszone
w tegorocznym Wrocławskim Budżecie Obywatelskim.

Zobacz serwis WBO
 • 25 250 000 zł Do podziału w ramach WBO
 • 645 Zgłoszone projekty
 • 215 zieleń / rekreacja
 • 117 piesze / rowerowe
 • 79 inne
 • 60 drogowe
 • 50 zabytkowe
 • 31 sport
 • 31 podwórka
 • 29 place zabaw
 • 17 komunikacja zbiorowa
 • 11 rewitalizacja